Nghiên cứu Khoa học

THẨM ĐỊNH TẬP BÀI GIẢNG “QUẢN TRỊ ĐA VĂN HÓA” CỦA KHOA DU LỊCH

Ngày 14 tháng 5 năm 2024, tại Trường Đại học Công đoàn đã diễn ra Hội đồng thẩm định Tập bài giảng “Quản trị đa văn hóa” của Khoa Du lịch do TS. Nguyễn Thị Huệ chủ biên.

Xem tiếp...

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO TẠP CHÍ NCKH CÔNG ĐOÀN SỐ 8 - 2017

Xem tiếp...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN “GIẢI PHÁP CHUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN SANG CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ”

Ngày 22/12/2016, tại Trường Đại học Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Giải pháp chuyển Trường Đại học Công đoàn sang chế độ tự chủ”, mã số: XH/TLĐ.2015.08, do PGS.TS. Phạm Văn Hà làm chủ nhiệm.

Xem tiếp...

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỔNG LIÊN ĐOÀN “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG CHẮN SÓNG ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CÔNG NGHIỆP BẰNG VẬT LIỆU NANO CARBON”

Ngày 06/10/2016, tại Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật – Bảo hộ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo màng chắn sóng điện từ tần số công nghiệp bằng vật liệu nano carbon”

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV CÁC TRƯỜNG KHỐI NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2016

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc lần thứ IV- các trường khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh năm 2016 được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng vào ngày 24-25/9/2016

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH SINH HOẠT KHOA HỌC NĂM 2016 - 2017

Xem tiếp...

LỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKHSV NĂM HỌC 2015 - 2016

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA XÃ HỘI HỌC NĂM HỌC 2015-2016

Khoa Xã hội học đã tổ chức Hội nghị Sơ kết nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2015-2016.

Xem tiếp...

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC SƠ KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Nhằm động viên, khuyến khích sinh viên các khóa lớp của khoa Xã hội học đã và sẽ tham gia nghiên cứu khoa học, ngày 12/4/2013, tại Hội trường B304, Khoa Xã hội học đã tổ chức sơ kết công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2012-2013.

Xem tiếp...

Top