Tin Khác

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

         Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học trường Đại học Công đoàn được thành lập theo Quyết định số 552/QĐ- ĐHCĐ ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn.

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trường Đại học Công đoàn được đổi thành Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học trực thuộc Trường Đại học Công đoàn theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐTĐHCĐ ngày 06/07/2021 của Hội đồng trường.

Hiện tại, cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên.

Chức vụ

Tên

email

Ảnh
Chuyên viên
CN.Trần Thị Chiên

 
Chuyên viên
CN.Trần Hương Mai

 
Chuyên viên
CN.Nguyễn Thị Diễm Hương

 

Chuyên viên

CN.Nguyễn Ngọc Gia Bảo

 

 

Trung tâm được giao nhiệm vụ:

Tổ chức ôn, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao cho học viên, sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin

Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cho học viên cao học của Trường.

Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Pháp) và Tin học đáp ứng nhu cầu của cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên, sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của người học.  

Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do Trung tâm tổ chức.

Phối hợp với các tổ chức, các trường Đại học và cơ sở đào tạo được cấp phép để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh của trung tâm:

 

Tin liên quan
Top