Tin Khác

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ ĐOÀN THỂ

 Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng trường và Đoàn thể

 

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 301 và Phòng 303 tầng 3 nhà A

     2. Đội ngũ viên chức

Quyền Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng trường và Đoàn thể :

               ThS. Phạm Đức Thịnh

Email: thinhpd@dhcd.edu.vn

                            A person in a white shirtDescription automatically generated with medium confidence

·               Chuyên viên

         Ths. Trần Mạnh Cương

         Email: cuongtm@dhcd.edu.vn

Tin liên quan
Top