Tin Khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ ĐHCĐ

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ CÁC NGÀNH

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

1.      

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem ở đây

2.      

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Xem ở đây

3.      

QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Xem ở đây

4.      

XÃ HỘI HỌC

Xem ở đây

       5. KẾ TOÁN Xem ở đây

Tin liên quan
Top