Tin Nổi bật

KHOA KẾ TOÁN

 

 KHOA KẾ TOÁN

 

1. Thông tin liên hệ

1.1. Địa chỉ: Phòng 305 – nhà B – Đại học Công đoàn – 169 – Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.

1.2. Số điện thoại: 0243.8570619

1.3. Email:  kketoandhcd@gmail.com

2. Giới thiệu

2.1. Mô tả tổng quan về Khoa

Khoa được thành lập ngày 15/3/2006 với chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán ở các trình độ đại học và thạc sỹ. Bên cạnh đó, Khoa còn đào tạo về Kế toán công đoàn cho hệ thống Công đoàn Việt Nam từ công đoàn cơ sở đến công đoàn cấp trên cơ sở.

 Trước yêu cầu phát triển của Trường, Khoa không ngừng phát triển đội ngũ giảng viên cả về số lượng và chất lượng. Khoa đang tích cực phấn đấu đến 2025: 50% giảng viên có trình độ tiến sỹ và có thêm 01 phó giáo sư. Hàng năm, số lượng tuyển sinh của Khoa khoảng 40 học viên cao học và 300 sinh viên đại học. Theo thống kê của Khoa: Hầu hết các sinh viên ra trường đều có việc làm và thu nhập ổn định, trong đó nhiều sinh viên đã phát huy được năng lực của mình tại các vị trí được phân công, được bổ nhiệm vào cương vị, trọng trách cao trong các tổ chức, xã hội.

Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng: Khoa có chức năng quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một số ngành, chuyên ngành đào tạo và quản lý toàn diện sinh viên chính quy học các ngành, chuyên ngành được Hiệu trưởng giao

Nhiệm vụ: Khoa có nhiệm vụ đề xuất Hiệu trưởng về cải tiến nội dung chương trình, phát triển các chuyên ngành đào tạo; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các học phần được phân công trong CTĐT; xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học phần được phân công trong CTĐT, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá... nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác NCKH và phát triển công nghệ, phối hợp các bộ phận hướng dẫn SV tham gia NCKH; hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và NCKH; quản lý toàn diện việc học tập, rèn luyện của SV; thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho SV, công tác giáo vụ, công tác cố vấn học tập và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.2. Sứ mạng: Khoa Kế toán có sứ mạng đào tạo đại học, sau đại học về kế toán, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

2.3. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu đào tạo của ngành Kế toán là đào tạo cử nhân kế toán đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá, sức khỏe và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội; nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán, phân tích kinh tế; có năng lực thực hành nghề kế toán, kiểm toán và khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổ chức, thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế hoặc giảng dạy tại các Viện, trường, các cơ sở đào tạo. Sinh viên được đào tạo với chương trình không ngừng được cải tiến, phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới, hoàn thiện và hội nhập quốc tế.

2.4. Tầm nhìn: Đến năm 2030, Khoa sẽ là cơ sở đào tạo hàng đầu trong cả nước về kế toán, có môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế phát triển và hội nhập.

2.5. Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên

a) Về cơ cấu tổ chức:

Các bộ phận

Họ và tên

Số điện thoại, email

Ảnh

1. Chi bộ Đảng

 

 

 

Bí thư chi bộ

TS.Đoàn Thục Quyên

quyendt@dhcd.edu.vn 0983 69 77 68

 

 

Phó Bí thư chi bộ

TS.Vũ Thị Kim Anh

 

 

Chi ủy viên

Th.sĩ. Đinh Thị Thủy

0985 755 333

 

2. Lãnh đạo khoa

 

   

Phó trưởng Khoa, Phụ trách Khoa

TS.Đoàn Thục Quyên

 

 

Phó trưởng Khoa

TS.Đinh Thị Thủy

 

 

3. Tổ Công đoàn

 

   

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Hương

 

 

Tổ phó

Phạm Thị Bích Ngọc

 

 

 

 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-ĐHCĐ ngày 04 tháng 3 năm 2021

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Công đoàn)

TT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị

Chức vụ

1

TS. Đoàn Thục Quyên

Phó phụ trách trưởng Khoa Kế toán Trường Đại học Công đoàn

- Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Định Thị Thủy

Phó Trưởng khoa Kế toán Trường Đại học Công đoàn

- Phó Chủ tịch HĐ

3

TS. Vũ Thị Kim Anh

Giảng viên chính khoa Kế toán Trường Đại học Công đoàn

- Ủy viên, Thư ký

4

PGS,TS. Đinh Thị Mai

Giảng viên cao cấp khoa Kế toán Trường Đại học Công đoàn

- Ủy viên

5

TS. Vũ Thùy Dương

Giảng viên chính khoa Kế toán Trường Đại học Công đoàn

- Ủy viên

6

ThS. Nguyễn Thị Hương

Giảng viên khoa Kế toán Trường Đại học Công đoàn

- Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phó ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Ủy viên

8

Bà Trần Thị Vân Anh

Giám đốc Công ty CP tư vấn và cung ứng nguồn nhân lực trẻ ACTEX

- Ủy viên

9

ThS. Nguyễn Thị Đức

Phó phụ trách khoa Kinh tế - Trường Cao đẳng Công thương

- Ủy viên

(Danh sách gồm có 9 người)

 b) Về đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Kế toán

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy CTĐT ngành Kế toán của Trường, bao gồm: Cán bộ, giảng viên của khoa và giảng viên cơ hữu thuộc các đơn vị trong Trường là những viên chức có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực Kế toán và liên quan, có các kỹ năng sư phạm; có kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy trình độ đại học đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Tính đến cuối năm 2020, Trường có 42 giảng viên tham gia giảng dạy trình độ đại học ngành Kế toán trong đó có 01 giảng viên học hàm PGS (2,4%), 10 giảng viên trình độ TS ((23,8%)30 giảng viên có trình độ ThS, 01 giảng viên có trình độ Đại học. Số lượng giảng viên giảng dạy ngành Kế toán qui đổi là 53,3 giảng viên. Tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quy đổi trung bình của chương trình đào tạo ngành Kế toán là 24,41 SV/GV.

2.6. Về Quy mô sinh viên trình độ đại học, hệ chính quy: Đến tháng 12/2020 là 1.301 sinh viên.

2.7. Ví trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc phù hợp và tốt tại các vị trí công việc sau:

- Kế toán tài chính.

- Kế toán quản trị.

- Kiểm toán nội bộ, các bộ phận chuyên môn của kiểm toán Nhà nước, các công ty kiểm toán độc lập, các công ty dịch vụ về kế toán.

- Kế hoạch-tài chính.

- Bộ phận phân tích kinh tế tài chính.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp/ tổ chức sau:

- Các loại hình doanh nghiệp, tổ chức hành chính sự nghiệp;

- Các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng;

- Kiểm toán Nhà nước, các công ty kiểm toán độc lập;

- Các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Các tổ chức khác.

3. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành kế toán

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán có mã ngành 7.34.03.01. Khóa bắt đầu tuyển sinh khóa 1 từ năm 2006. Chương trình đào tạo ngành Kế toán được thực hiện trong 4 năm.

Qua các khoá đào tạo Hội đồng khoa học ngành Kế toán thường xuyên theo dõi, thăm dò lấy ý kiến chuyên gia, có phân tích đánh giá với quan điểm cải tiến bổ sung chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng. Đặc biệt là nhằm tăng cường hiểu biết, kiến thức thực tế của sinh viên Kế toán trong tương lai, chương trình đào tạo luôn cập nhật kiến thức mới, thời lượng thực hành, kiến tập, thực tập tại cơ sở của sinh viên dần được bổ sung. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình đào tạo ngành Kế toán được sự quan tâm và ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Giám hiệu Trường cùng các khoa, phòng, bộ môn, Khoa đã hoàn thành tốt được nhiệm vụ đề ra, quy mô và chất lượng đào tạo ngành Kế toán ngày càng được nâng cao. 

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ

4.1. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo:

       Hiện nay Khoa Kế toán đang đào tạo duy nhất 01 ngành Kế toán. Sau 15 năm đào tạo đại học, cao đẳng, 5 năm đào tạo cao học, Khoa đã cung cấp cho xã hội hơn 5.000 cử nhân kế toán và 100 Thạc sĩ kế toán. Các cử nhân và Thạc sĩ kế toán ra trường, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Những cử nhân kế toán vừa vững chuyên môn, nghiệp vụ, vừa hoàn thiện về kỹ năng và đã được xã hội nhiệt tình đón nhận. Theo kết quả điều tra gần đây nhất, hơn 90% sinh viên ra trường đã có việc trong các doanh nghiệp, các tổ chức, các đơn vị hành chính sự nghiệp …, có nhiều sinh viên hiện nay đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các đơn vị công tác. Hiện nay, số lượng sinh viên chính quy khoa quản lý và đào tạo đại học bình quân ở mức 1.200 sinh viên/năm. Con số này khá lớn so với quy mô đào tạo chung của toàn trường.

Khoa luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn và kĩ năng cần thiết cho sinh viên để đáp ứng với nhu cầu của xã hội.

4.2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH:

Bên cạnh công tác đào tạo, Khoa cũng đặc biệt quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học. Hàng năm, khoa đều hoàn thành xuất sắc đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Có nhiều giảng viên đã tham gia và hoàn thành các đề tài cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các giảng viên còn tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và đều đạt giải. Năm 2010, Khoa đã xuất bản cuốn giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp do TS. Đinh Thị Mai làm chủ biên và được tái bản vào tháng 9 năm 2011 do PGS.TS Đinh Thị Mai chủ biên. Tháng 8 năm 2012, xuất bản cuốn Bài tập Kế toán TCDN. Năm 2015, khoa tiếp tục xuất bản giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán do PGS.TS Đinh Thị Mai chủ biên. Năm 2019, xuất bản giáo trình Kế toán công do TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan chủ biên.

4.3. Về thi đua khen thưởng:

Nhiều năm liền Khoa đạt danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc” và đã vinh dự được 02 lần tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” và “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế góp phần xây dựng trường vững mạnh”.

Nhiều cán bộ, giảng viên được tặng Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Tổng Liên đoàn và đã vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Công đoàn, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ...  

4.4. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục:

Trong quá trình xây dựng và phát triển khoa, Khoa luôn chú trọng đến đảm bảo chất lượng giáo dục, do đó khi rà soát, chỉnh sửa CTĐT, Khoa đã thiết kế và xây dựng CTĐT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Trong quá trình triển khai CTĐT, để nâng cao chất lượng giảng dạy của GV, sau mỗi học kỳ của năm học, Khoa đã phối hợp với Phòng KT&ĐBCLGD của Trường lấy ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của sinh viên đối với GV giảng dạy, kết quả khảo sát từ SV là cơ hội để mỗi giảng viên tự phấn đấu và rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy. Để không ngừng nâng cao chất lượng, Khoa đã triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng của Khoa như: Xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí lại khu vực phòng thực hành; Rà soát các CTĐT, đảm bảo không bị trùng lặp mã học phần, nội dung học phần… giữa các hệ đào tạo; Xác định phù hợp tỷ lệ điểm thành phần, có tính đến điểm chuyên cần; số tín chỉ của CTĐT phù hợp với văn bằng; Rà soát đề cương chi tiết các học phần, cập nhật tài liệu học tập; Tổ chức tập huấn về công tác CVHT; Phối hợp với Phòng CTSV, hàng quý tổ chức các buổi họp giao ban công tác SV với thành phần tham gia họp là chủ nhiệm lớp và CVHT; Tiếp tục triển khai các bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết. Nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng giáo dục, với tư cách là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức đào tạo và quản lý chương trình, Khoa đã thực hiện TĐG CTĐT ngành Kế toán và đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT.

4.5. Các hoạt động hỗ trợ người học

Hàng năm, Khoa đều tổ chức các buổi hội thảo, gặp gỡ sinh viên với các doanh nghiệp, các Hiệp hội nghề nghiệp để sinh viên mới vào trường có được những định hướng nghề nghiệp phù hợp, sinh viên sắp tốt nghiệp có được các cơ hội việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế Trường. Ngoài học bổng của Trường, sinh viên của Khoa còn có nhiều cơ hội nhận học bổng của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Với môi trường giáo dục, đào tạo có tương tác, kết hợp với ứng dụng thực tế người học đã được phát huy tối đa tính sáng tạo, hiểu biết và kỹ năng của mình trong quá trình đào tạo để đạt được những thành công sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên trao đổi với các nhà tuyển dụng nhằm điều chỉnh CTĐT phù hợp với thực tiễn xã hội.

5. Một số hình ảnh về hoạt động của khoa.

 

Tin liên quan
Top