THÔNG TIN KHOA SAU ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2024

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2024

Xem tiếp...

LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN TIẾN SĨ KỲ II NCS7 NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Xem tiếp...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, CH17 (2023-2025)

Xem tiếp...

LỊCH THI KỲ I CH17 (2023-2025)

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÓA TÊN HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 15 VÀ KHÓA 16

Xem tiếp...

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2023

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN TIẾN SĨ 2023

Xem tiếp...

LỊCH THI KỲ III - ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THAC SĨ KHÓA 16 (2022 - 2024)

Xem tiếp...

DANH SÁCH CÔNG KHAI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÃ BẢO VỆ KHÓA 15 - NĂM 2023

Xem tiếp...

Top