Tin Khác

PHÒNG TÀI VỤ

  

PHÒNG TÀI VỤ

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 103, Nhà A, Trường Đại học Công đoàn, 169 - Tây sơn - Đống Đa - Hà Nội  

Số điện thoại: 043.35330574

Email:            ptaivu@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung:

Từ năm 2010 trường đại học Công đoàn được giao quyền tự chủ tài chính theo Quyết định số 1120/QĐ- TLĐ ngày 19/08/2009 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về Tài chính đối với Trường đại học Công đoàn. Ngoài ra quy mô đào tạo của Nhà rường được mở rộng đa ngành, đa cấp do đó đòi hỏi công tác kế toán -  tài chính phải đổi mới đáp ứng yêu cầu hoạt động của Nhà trường. Trong điều kiện đó, phòng Tài vụ có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác tài chính và thực hiện quản ly công tác kế toán - tài chính cho Nhà trường.

Với chức năng trên phòng Tài vụ đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả sau:

- Đã thực hiện và phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước và ngân sách của Tổng Liên đoàn cấp cho Nhà trường cũng như các nguồn thu tại Trường.  Hàng năm phòng lập kế hoạch Tài chính cân đối thu - chi nhằm đáp ứng kịp thời, đảm bảo cho mọi hoạt động tài chính của Nhà trường được thông suốt. Lập dự toán, quyết toán với Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đúng quy định; đối chiếu số liệu với Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng; kê khai các khoản thuế và nộp thuế theo đúng quy định.

- Đã áp dụng công nghệ tin học vào việc quản lý tài chính - tài sản đạt được hiệu quả cao và việc thu -chi được cập nhật kịp thời đáp ứng yêu cầu hoạt động tài chính thường xuyên của Nhà trường.

 

- Tham gia với nhóm biên soạn và sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo quản ly chi tiêu công khai, thống nhất, tiết kiệm có hiệu quả. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Bộ môn liên quan xây dựng, sửa đổi mẫu biểu thanh toán cho thuận tiện, đồng bộ trong toàn Trường. Ngoài việc thực hiện quản lý ngân sách thường xuyên, Phòng còn thực công tác quản lý‎ tài chính dự án cơ sở II của Trường tại Hưng Yên. Việc lập kế hoạch và thực hiện quản lý dự án được đảm bảo kịp thời và có hiệu quả.

3. Cán bộ quản lý

  • Trưởng phòng: TS. Trần Thế Lữ

                      Email: lutt@dhcd.edu.vn

                              

  • Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

                      Email: hantt@dhcd.edu.vn

                              

  • Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Đức Thịnh

                      Email: thinhpd@dhcd.edu.vn

                              

4. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Tài vụ có chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác tài vụ - kế toán của Nhà Trường.

5. Thông báo – tin tức

  • Thông báo
  • Tin tức

6. Thành tích – khen thưởng

 

Tin liên quan
Top