Tin Khác

Phòng Thanh tra - Pháp chế

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

1.     Thông tin liên hệ:

1.1.    Địa chỉ: Phòng 307 nhà A

1.2.    Số điện thoại: 02432247013

1.3.    Email: pthanhtra@dhcd.edu.vn

2.     Giới thiệu: Phòng Thanh tra được thành lập ngày 26/10/2016 trên cơ sở Quyết định số 843/QĐ-ĐHCĐ ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc thành lập Phòng Thanh tra. Hiện nay phòng có 05 cán bộ, trong đó có 01 Tiến sĩ, 02 thạc sĩ, 02 cử nhân. Phòng là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Trường.

3.     Đội ngũ viên chức

Phụ trách phòng: TS. Phùng Thị Cẩm Châu

Email: chauptc@dhcd.edu.vn

Các chuyên viên:

                                         ThS. Nguyễn Ngọc Thọ; Email: thonn@dhcd.edu.vn

                                         ThS. Đặng Thị Sen; Email: sendt@dhcd.edu.vn

CN. Nguyễn Ngọc Quảng; Email: quangnn@dhcd.edu.vn

 

4.     Chức năng, nhiệm vụ

4.1.          Chức năng:

Phòng thanh tra có chức năng là là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Trường.

4.2. Nhiệm vụ:

Phòng Thanh tra có các nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu và cụ thể hóa các văn bản pháp quy về công tác thanh tra giáo dục nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển của nhà trường.

- Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng: thanh tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo của toàn trường, của các khoa, phòng, bộ môn và của công chức, viên chức; công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc học tập của người học thuộc các hệ, các trình độ đào tạo, bồi dưỡng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học và công nghệ; công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục. 

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các bộ phận, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng và thanh tra các vụ việc khác do Hiệu trưởng giao. 

- Phối hợp với các bộ phận quản lý đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp của sinh viên theo đúng quy chế.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ

- Chủ trì thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đảng uỷ và Thanh tra nhân dân.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra cho các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng phân công.

5.     Thành tích – Khen thưởng:

6.     Định hướng phát triển: Xây dựng tập thể Phòng Thanh tra đoàn kết, gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

7.     Một số hình ảnh:

 

Tin liên quan
Top