Tin Khác

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 102, Nhà B, Trường Đại học Công đoàn, Số 169, Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 043.5330367

Email:            pctsv@dhcd.edu.vn

 

2. Giới thiệu chung

   Trước năm 1998: Công tác sinh viên là một bộ phận của Phòng Đào tạo. Từ 9/1998: thành lập Phòng Công tác chính trị, Sau đó đổi tên thành Phòng Công tác sinh viên.

   Số lượng cán bộ của phòng là 8 người, trong đó có 4 thạc sĩ

   Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng  trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác sinh viên của nhà trường; Quản lý sinh viên, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên. 

   Ngoài ra, Phòng còn phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường; Chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời trong học kỳ đầu của khóa học; Làm mới và cấp lại thẻ sinh viên cho sinh viên chính qui; Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ SV; Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức lễ khai giảng, bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho SV; Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho SV.

   Các công tác liên quan đến tổ chức, quản lý các hoạt động học tập và rèn luyện và cư trú của SV; Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với; Tham mưu đề xuất cho lãnh đạo trường về chế độ miễn giảm học phí và các chế độ khác liên quan đến học tập của SV.  

- Hàng năm vào đầu mỗi năm học, tổ chức “Tuần học chính trị đầu khóa” và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho hơn 2000 tân sinh viên.

- Tháng 5/2014, phối hợp với Báo Lao động tổ chức “ Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2014” với sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp và hơn 1000 sinh viên trong và ngoài nhà trường.

3. Cán bộ quản lý

  • Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Lan

                Email: lannn@dhcd.edu.vn


  •  Phó phòng: ThS. Tạ Thị Ánh Nguyệt

                               Email: nguyettta@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng CTSV là bộ phận thuộc trường Đại học Công đoàn, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác sinh viên của nhà trường. Với các nhiệm vụ:

-         Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên vào đầu mỗi năm học với nội dung cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình học cho sinh viên.

-         Tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên theo định kỳ hàng năm

-         Thu, quản lý toàn bộ giấy tờ liên quan đến chế độ, chính sách và ưu đãi của sinh viên; tổng hợp báo cáo và đề xuất với Ban Giám hiệu danh sách sinh viên được hưởng ưu đãi giáo dục hàng năm như: học bổng, miễn giảm học phí …

-         Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên. Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Nghị quyết của Đảng và chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám hiệu hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.

-         Làm mới và cấp lại thẻ sinh viên cho sinh viên các lớp thuộc hệ Chính quy Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

-         Thu, quản lý hồ sơ SV và chịu trách nhiệm đăng ký Hộ khẩu tạm trú cho sinh viên ngoại tỉnh với Công an địa bàn sở tại.

-         Quản lý sinh viên ngoại trú. Lập sổ theo dõi sinh viên ngoại trú. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quản lý sinh viên ngoại trú.

-         Cấp Giấy xác nhận sinh viên để sinh viên liên hệ giảu quyết công việc hợp pháp ngoài trường. Xác nhận sinh viên để hưởng chế độ ưu đãi giáo dục tại địa phương.

-         Cấp Giấy xác nhận sinh viên để sinh viên liên hệ giải quyết công việc hợp pháp ngoài trường. Xác nhận sinh viên để hưởng chế độ ưu đãi giáo dục tại đại phương.

-         Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên. Tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc với các nhà tuyển dụng qua Hội chợ việc làm…

-         Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về đơn thư khiếu nại, tố cáo của sinh viên.

-         Theo dõi, liên hệ và triển khai các hoạt động khi có các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tài trợ, cấp học bổng cho SV.

-         Theo dõi và thực hiện các thủ tục xóa tên, dừng học, thôi học, bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên.

-         Tổng hợp từ đề nghị của các Khoa chủ quản đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên. Theo dõi, đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

-         Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển.

-         Phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp, phòng Quản lý sinh viên nội trú, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên giữ gìn an ninh, trật tự; Quản lý Hòm thư tố giác tội phạm và chống tiêu cực trong nhà trường.

-         Phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục -  thể thao, mang tính chất rèn luyện giáo giục cho sinh viên.

-         Phối hợp với khoa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Bộ môn Tin học, Bộ môn Ngoại ngữ; phòng Quản lý Khoa học tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

-         Phối hợp với văn phòng Đảng ủy theo dõi, phát triển Đảng trong sinh viên.

-         Quản lý song song cùng các Khoa chủ quản, phòng Đào tạo điểm kết thúc các môn học.

-         Phối hợp với phòng Y tế tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa mới và sinh viên trước khi xét tốt nghiệp ra trường theo quy định hiện hành.

-         Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các bộ phận có liên quan trong việc tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, tham gia các phong trào học tập, rèn luyện, phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội.

5. Thông báo - tin tức

  • Thông báo
  • Tin tức

6. Thành tích, khen thưởng

 

 

Tin liên quan
Top