Tin Khác

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  


NGÀNH

GHI CHÚ

1. BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

2. CÔNG TÁC XÃ HỘI

Xem ở đây

3. KẾ TOÁN

Xem ở đây

4. LUẬT

Xem ở đây

5. QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

6. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Xem ở đây

7. QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem ở đây

8. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Xem ở đây

9. XÃ HỘI HỌC

Xem ở đây

Tin liên quan
Top