Loại tài liệu:
Từ khóa:

MẪU THANH TOÁN VƯỢT GIỜ

MẪU THANH TOÁN VƯỢT GIỜ

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY

MẪU ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY NĂM HỌC MỚI

MẪU ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY NĂM HỌC MỚI

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

MẪU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

MẪU THANH TOÁN ĐỀ TÀI NCKH

MẪU THANH TOÁN ĐỀ TÀI NCKH

MẪU THANH TOÁN KHÓA LUẬN - CHUYÊN ĐỀ

MẪU THANH TOÁN KHÓA LUẬN - CHUYÊN ĐỀ

MẪU THANH TOÁN GIẢNG DẠY

MẪU THANH TOÁN GIẢNG DẠY

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIỜ GIẢNG CỦA GIẢNG VIÊN

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIỜ GIẢNG CỦA GIẢNG VIÊN

MẪU TỔNG HỢP GIỜ NCKH CHO GIẢNG VIÊN

MẪU TỔNG HỢP GIỜ NCKH CHO GIẢNG VIÊN

QUI CHẾ THI KIỂM TRA

QUI CHẾ THI KIỂM TRA 2016

Phụ lục I - NCKH của giảng viên

Phụ lục I -NCKH của giảng viên

Phụ lục V - Đăng ký kế hoạch sinh hoạt khoa học

Phụ lục V - Đăng ký kế hoạch sinh hoạt khoa học

Top