Loại tài liệu:
Từ khóa:

MẪU THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI CƠ SỞ 2020

MẪU THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI CƠ SỞ NĂM 2020

Phụ lục I - NCKH của giảng viên

Phụ lục I - NCKH của giảng viên

NGHỊ ĐỊNH 64.2014 TIẾP CÔNG DÂN

NGHỊ ĐỊNH 64.2014 TIẾP CÔNG DÂN

Thông tư 45-2000/TT/BGDĐT - Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên và sinh viên

Thông tư 45-2000/TT/BGDĐT - Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên và sinh viên

Thông tư 55_2015 về Định mức KHCN

Thông tư 55_2015 về Định mức KHCN

Thông tư 22_2011 của Bộ GD&DT về qui định hoạt động KHCN trong trường ĐH

Thông tư 22_2011 của Bộ GD&DT về qui định hoạt động KHCN trong trường ĐH

Thông tư 19-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui dinh NCKH cua SINH VIEN

Thông tư 19-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui dinh NCKH cua SINH VIEN

Thông tư 04_2011_TT-BGDĐT BIEN SOAN GIAO TRINH

Thông tư 04_2011_TT-BGDĐT BIEN SOAN GIAO TRINH

Nghị đinh 99_2014 về đâu tư phát triển KHCN trong truong đại học

Nghị đinh 99_2014 về đâu tư phát triển KHCN trong truong đại học

NGHỊ ĐINH 9_2019 qui định chi tiết luật 43 GDDH

NGHỊ ĐINH 9_2019 qui định chi tiết luật 43 GDDH

Nghị định 08_2014 qui định chi tiết về Luật KHCN

Nghị định 08_2014 qui định chi tiết về Luật KHCN

LUẬT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2013

LUẬT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2013

Top