Nghiên cứu Khoa học

LỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKHSV NĂM HỌC 2015 - 2016

 LỊCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKHSV NĂM HỌC 2015 – 2016

TT

TÊN HỘI ĐỒNG

NGÀY/THÁNG/NĂM

THỜI GIAN

1

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKHSV KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

09/06/2016

13 GIỜ 30 PHÚT ĐẾN 14 GIỜ 30 PHÚT

2

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKHSV KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

09/06/2016

14 GIỜ 30 PHÚT ĐẾN 15 GIỜ 00 PHÚT

3

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKHSV KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG VÀ KHOA KẾ TOÁN

09/06/2016

15 GIỜ 00 PHÚT ĐẾN 15 GIỜ 30 PHÚT

4

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKHSV KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

09/06/2016

15 GIỜ 30 PHÚT ĐẾN 16 GIỜ 30 PHÚT

5

HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKHSV KHOA BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ KHOA LUẬT

09/06/2016

16 GIỜ 30 PHÚT ĐẾN 17 GIỜ 30 PHÚT

Tin liên quan
Top