Tin Nổi bật

BỘ MÔN TIN HỌC

 

 BỘ MÔN TIN HỌC

      

 

1. Thông tin liên hệ: 

 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 601, Nhà B, Trường ĐHCĐ

Số điện thoại: 04 3 8573608

Email: bmth@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung

    Bộ môn Tin học Trường Đại học Công Đoàn là một bộ phận trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Công Đoàn. Bộ môn Tin học được Nhà trường giao quản lý 4 phòng máy tính và 1 phòng máy chủ

    Hiện nay, số lượng cán bộ, giảng viên: là 10 người. Bộ môn được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn Tin học đại cương và Tin học ứng dụng cho tất cả các sinh viên của trường và giảng dạy các môn chuyên ngành tin học cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin khi đề án xây dựng khoa CNTT hoàn thành. Tham gia cùng nhà trường trong việc Tin học hoá các hoạt động nghiệp vụ quản lý của nhà trường; Tư vấn và tham gia xây dựng hệ thống các thiết bị tin học và các trang, thiết bị khác thuộc hạ tầng công nghệ thông tin của trường; Tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật của hệ thống mạng máy tính và toàn bộ máy tính của trường bảo đảm sự hoạt động liên tục, thường xuyên của hệ thống; thực hiện công tác hỗ trợ sử dụng dịch vụ tin học cho cán bộ, công chức của trường khi được yêu cầu. Xây dựng chương trình và triển khai bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức theo kế hoạch của nhà trường

 

    Bộ môn đảm nhiệm 7 học phần gồm có Tin học đại cương dành cho các khối ngành, Excel - phân tích số liệu, dự đoán dự báo kinh tế; SPSS - phân tích và xử lý số liệu trong điều tra xã hội; Vẽ kỹ thuật AutoCad; Bizzon - Quản trị nhân sự; Kế toán máy; Tin học ứng dụng dành cho ngành Luật; ngành Quan hệ lao động; 

 

3. Ban Chủ nhiệm bộ môn:

 

  • Trưởng Bộ môn:  Th.S Nguyễn Thủy Khánh

                                                    Email: khanhnt@dhcd.edu.vn

 

4. Chức năng nhiệm vụ

 

·         Bộ môn Tin học Trường Đại học công đoàn được giao nhiệm vụ giảng dạy các môn Tin học đại cương và Tin học ứng dụng cho tất cả các sinh viên của trường và giảng dạy các môn chuyên ngành tin học cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin khi đề án xây dựng khoa CNTT hoàn thành.

·         Tham gia cùng nhà trường trong việc Tin học hoá các hoạt động nghiệp vụ quản lý của nhà trường: tổ chức xây dựng, phát triển và quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của trường, quản lý việc khai thác và sử dụng Internet từ mạng máy tính của trường, tham gia quản lý cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, trang thông tin điện tử...

·         Tư vấn và tham gia xây dựng hệ thống các thiết bị tin học và các trang, thiết bị khác thuộc hạ tầng công nghệ thông tin của trường (bao gồm thiết kế, lắp đặt hệ thống phòng máy, các thiết bị tin học trong phòng học hiện đại, các thiết bị tin học cho các bộ phận… đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình) khi được nhà trường giao.

·         Tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật của hệ thống mạng máy tính và toàn bộ máy tính của trường bảo đảm sự hoạt động liên tục, thường xuyên của hệ thống; thực hiện công tác hỗ trợ sử dụng dịch vụ tin học cho cán bộ, công chức của trường khi được yêu cầu. Xây dựng chương trình và triển khai bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức theo kế hoạch của nhà trường

·         Các học phần Bộ môn đảm nhiệm:

-          Tin học đại cương dành cho khối ngành kinh tế  

-          Tin học đại cương dành cho khối ngành xã hội  

-          Tin học đại cương dành cho khoa Bảo hộ lao động 

-          Excel – phân tích số liệu, dự đoán dự báo kinh tế  

-          SPSS – phân tích và xử lý số liệu trong điều tra xã hội  

-          Vẽ kỹ thuật AutoCad  

-          Kế toán máy  

·        Bộ môn Tin học được Nhà trường giao quản lý 4 phòng máy tính và 1 phòng máy chủ:
- Phòng máy tính 1 tại phòng 603B có 50 máy  
- Phòng máy tính 2 tại phòng 604B có 50 máy  
- Phòng máy tính 3 tại phòng 607B có 45 máy

     - Phòng máy tính 4 tại phòng 606B có 50 máy

5. Thành tích - khen thưởng

 

 

Tin liên quan
Top