Tin Đào tạo

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 (ĐỢT 1)

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         

                    Số:  135  /TB-ĐHCĐ                                       Hà Nội, ngày   04  tháng 10 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 (ĐỢT 1)

 

TT

Ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp

môn thi

Điểm

Trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản trị Kinh doanh

7340101

A00, A01, D01

22

 

2

Tài chính Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01

22.5

 

3

Kế toán

7340301

A00, A01, D01

22.85

 

4

Quản trị nhân lực

7340404

A00, A01, D01

22

 

5

Quan hệ lao động

7340408

A00, A01, D01

14.5

 

6

Bảo hộ Lao động

7850201

A00, A01, D01

14.5

 

7

Xã hội học

7310301

A01, C00, D01

14.5

 

8

Công tác xã hội

7760101

A01, C00, D01

15

 

9

Luật

7380101

A01, C00, D01

23.25

 

 

 

  

                                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                      (đã ký)

 

 

                                                                                  PGS.TS. Phạm Văn Hà

Chú ý:

1. Danh sách trúng tuyển.  Xem ở đây

2. Hướng dẫn nhập học xem dưới đây

Tin liên quan
Top