Học bổng Công đoàn

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CÔNG ĐOÀN HK I 2017 - 2018

           TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CÔNG ĐOÀN

( Kèm theo Quyết định số:………..ngày……tháng … năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn)

 

Stt

Họ và tên

Mã SV

Lớp

1

Nguyễn Trần Thanh Huyền

164D4020516

TN11C

2

Phùng Thị Mỹ Lệ

144D4020585

TN9T1

3

Lê Thu Hường

164D4010243

QT24D

4

Trần Thị Thu Hồng

144D4010320

QT22A

5

Bùi Thị Xuân Thu

144D5022133

BH22A

6

Trần Thị Thanh Thanh

144D5022131

BH22C

7

Vũ Chiến Thắng

144D5022164

BH22C

8

Nguyễn Khánh Huyền

174D5022132

BH25B

9

Nguyễn Thị Thùy Dương

174D4030870

KT12A

10

Đinh Thị Thao

144D4030925

KT9A

11

Lê Minh Hằng

144D4031042

KT9B

12

Nguyễn Thị Huyền Trang

144D4031165

KT9C

13

Triệu Thùy Linh

164D4030807

KT11C

14

Lê Thị Phương

144D8011640

LW6C

15

Phạm Phương Thảo

144D8011668

LW6D

16

Phùng Thị Tâm

144D4041325

QN7B

 

       

                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     

                                                                                                Đã ký

 

                                                                                  PGS.TS. Phạm Văn Hà

Tin liên quan
Top