Tin Khác

BC TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2015

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 
 

 


                      Số: 05/BC-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

             Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 BÁO CÁO

TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2015

 

 

          Kính gửi:   Bộ Giáo dục và Đào tạo

                             (Qua Vụ Giáo dục đại học)

         Thực hiện Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thu thập thông tin, báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy trình độ đại học, cao đẳng (tính từ sinh viên tốt nghiệp năm 2015). Trên cơ sở kết quả khảo sát từ ngày 23/ 11 đến ngày 20/12 năm 2016, Trường Đại học Công đoàn xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

          1. Mục đích của việc khảo sát:

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 về việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Cập nhật thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên.

Bổ sung số liệu minh chứng Báo cáo tự đánh giá hàng năm của Trường.

Tạo thêm kênh thông tin giúp Nhà trường nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học hoặc những thay đổi khác như nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường và nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

         2.Quy trình thực hiện:

Đối tượng khảo sát: Sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2015.

 Phương thức thực hiện: Khảo sát thông qua các phiếu khảo sát qua trang website của trường và gọi điện trực tiếp cho sinh viên hoặc thông qua Ban cán sự lớp.

Thời gian thực hiện:  từ  ngày 23/11 đến ngày 25/12/2016.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung trên, Trường Đại học Công đoàn đã

xây dựng và ban hành kế hoạch số 54/KH-ĐHCĐ ngày 22 tháng 11 năm 2016 về việc thực hiện khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, và Hiệu trưởng nhà trường đã ký Quyết định số 1101/QĐ-ĐHCĐ ngày 29/11/2016 về việc thành lập Tổ Khảo sát tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp năm 2015 . Tổ Khảo sát đã tiến hành triển khai và thực hiện các công việc theo các quy trình sau:

          Bước 1: Lập  danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2015.

          Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên tốt nghiệp cho các khoa chủ quản, căn cứ vào địa chỉ, số điện thoại  từ dữ liệu hồ sơ sinh viên để tiến hành gửi  phiếu khảo sát tới sinh viên.

          Bước 2: Gửi email phiếu khảo sát và gọi điện thoại đến sinh viên, gia   đình sinh viên.

          Từ những thông tin, số điện thoại,địa chỉ của sinh viên các khoa chủ quản gửi mẫu phiếu khảo sát, gọi điện thoại trực tiếp đến sinh viên hoặc thông qua Ban cán sự các lớp để triển khai đến sinh viên. Ngoài ra, Tổ Khảo sát còn phối hợp với Ban biên tập tiến hành đăng tải mẫu phiếu thực hiện khảo sát trên trang web của nhà trường để các sinh viên có thể tải xuống và thực hiện khảo sát dễ dàng.  

          Bước 3: Tổng hợp, thống kê, phân tích.  

          Trên cơ sở kết quả thu được, Tổ khảo sát thực hiện việc thống kê các dữ liệu và tiến hành phân tích đánh giá và đưa ra các đề xuất kiến nghị.

          3. Kết quả:

          Năm 2015, toàn trường có 1.574 sinh viên tốt nghiệp các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Xã hội học, Bảo hộ lao động, Luật, Tài chính ngân hàng và Kế toán trong đó có 269 sinh viên nam (chiếm 17,09%) và 1.305 sinh viên nữ ( chiếm 82,90%) trong đó có 1.136 sinh viên tham gia trả lời khảo sát chiếm 72,17%.

          3.1. Về tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp:

Theo số liệu khảo sát, số lượng sinh viên có việc làm năm 2015 là 1.136 sinh viên chiếm  83,10% trong đó có 87 sinh viên đang học nâng cao chiếm 55,27% số sinh viên tốt nghiệp toàn trường, khoa Xã hội học có số lượng sinh viên học nâng cao nhiều nhất trường .Điều này cho thấy sinh viên ngành Xã hội học ra trường có thể khó tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo, và đi học nâng cao hoặc học thêm văn bằng 2 là giải pháp tình thế để tránh thất nghiệp.

          3.2.Về khu vực việc làm của sinh viên tốt nghiệp :

Tỷ lệ sinh viên làm việc ở khu vực tư nhân chiếm tỷ lệ cao nhất với 63,47% trong khi đó sinh viên làm việc trong khu vực Liên doanh nước ngoài chiếm tỷ lệ thấp nhất, chỉ 7,70%. Điều đó cho thấy sinh viên muốn làm việc cho khu vực này cần phải trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

          3.3. Đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

          Theo số liệu khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2015 nhìn chung tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm tương đối cao đặc biệt là các ngành Quản trị kinh doanh, Công tác xã hội, Xã hội học, Bảo hộ lao động, Tài chính Ngân hàng. Tuy nhiên, rất ít sinh viên ngành Công tác xã hội, Xã hội học làm việc trong khu vực Nhà nước bởi chỉ tiêu biên chế tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, các viện nghiên cứu,…. còn hạn chế nên phần lớn sinh viên phải làm trái ngành đào tạo.

          Khu vực việc làm của sinh viên chủ yếu là khu vực tư nhân ( các công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty tư nhân….) điều này cho thấy kết quả đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường, nhu cầu của doanh nghiệp. 

          Số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc ở khu vực liên doanh với nước ngoài có tỷ lệ thấp nhất ở tất cả các chuyên ngành đào tạo. Kết quả này cho thấy sinh viên Nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu về ngoại ngữ của nhà tuyển dụng nước ngoài.

          Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ:

          - Cân đối chỉ tiêu giữa các ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, tăng chỉ tiêu các ngành có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao.  

          - Hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tăng cường thời lượng thực hành cho sinh viên, tăng cường đào tạo kỹ năng thực tế đặc biệt là các môn chuyên ngành sâu, bổ sung các học phần mới phù hợp với yêu cầu hiện nay. Mời chuyên gia về nói chuyện chuyên đề.

          -  Liên kết chặt chẽ với các cơ quan doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đi thực tế và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.     

          - Tăng cường các kỹ năng tin học, ngoại ngữ (tiếng Anh) cho sinh viên nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ tạo cơ hội cho sinh viên tham gia vào thị trường lao động khu vực liên doanh với nước ngoài. 

       

 

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT ( để báo cáo)

- BGH ( để biết)

- BBT website(để TT);

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

(Đã ký)

 

  

TS. Nguyễn Đức Tĩnh

 

 

Ghi chú:

Các văn bản kèm theo

1. Phụ lục 1: Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2015 được khảo sát. Xem ở đây

2. Phụ lục 2: Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2015. Xem ở đây

Tin liên quan
Top