Tin Khác

Giới thiệu

 

 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ DANH HIỆU THÀNH TÍCH

 

CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

I. §Æc ®iÓm chung

C«ng ®oµn Tr­ường §¹i häc C«ng ®oµn, ®­ược thµnh lËp n¨m 1946, trùc thuéc Liªn ®oµn Lao ®éng thµnh phè Hà Nội, đến tháng 10/2010 chuyển về sinh hoạt với Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bé m¸y tæ chøc gåm cã: 11 ®ång chÝ trong BCH C«ng ®oµn, 03 ®ång chÝ Uû ban kiÓm tra

- 01 C«ng ®oµn bé phËn  vµ  30 tæ c«ng ®oµn

- Sè ®oµn viªn c«ng ®oµn: 282 ng­êi, trong ®ã: 161 n÷

Trường §¹i häc C«ng ®oµn ®­îc thµnh lËp ngµy 15 th¸ng 05 n¨m 1946 ®Õn nay. Ngµy 19/05/1992 tr­ường ®ược Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ưởng (nay lµ Thñ t­ướng ChÝnh phñ) ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn lµ tr­ường §¹i häc ®a ngµnh, ®a cÊp. Tõ khi hoµ nhËp vµo hÖ thèng gi¸o dôc quèc gia, nhµ trường ®· kh«ng ngõng ®­ược cñng cè vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m«, sè l­ượng vµ chÊt l­ượng ®µo t¹o. Tr­êng cã 9 ngµnh ®µo t¹o lµ: Lý luËn vµ nghiÖp vô C«ng ®oµn, Qu¶n trÞ kinh doanh, Qu¶n trÞ nh©n lùc, B¶o hé lao ®éng, X· héi häc, C«ng t¸c x· héi, KÕ to¸n, Luật vµ Tµi chÝnh Ng©n hµng. Đào tạo Cao học ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, An toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Hµng n¨m trường cßn ®µo t¹o hµng ngh×n häc viªn hÖ ng¾n h¹n vµ tËp huÊn.

Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®i lªn cña nhµ tr­ường, trong nh÷ng n¨m qua C«ng ®oµn tr­ường ®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho phong trµo chung. Dưới sù l·nh ®¹o cña §¶ng uû, sù phèi hîp cña chÝnh quyÒn vµ sù chØ ®¹o cña C«ng ®oµn cÊp trªn, c«ng ®oµn tr­ường ®· liªn tôc ®æi míi ph­ương ph¸p ho¹t ®éng, tÝch cùc vËn ®éng c¸n bé, ®oµn viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô gi¶ng d¹y, nghiªn cøu khoa häc vµ x©y dùng nhµ tr­êng. C«ng ®oµn Tr­êng ®· nhËn ®­ược sù ®¸nh gi¸ cao cña C«ng ®oµn cÊp trªn.

2. Danh hiệu thành tích

Từ khi hình thành hoạt động của Công đoàn Trường đại học Công đoàn luôn bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường. Công đoàn Trường đã thực hiện tốt chương trình công tác đề ra trong các năm học. Công đoàn Trường đã tích cực tham gia vào công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo, đã tạo được nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích cho đoàn viên, sinh viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Nhà trường, đã chăm lo tốt đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, phong trào ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn và chiều sâu.

Vơi những thành tích đã đạt được, Công đoàn Trường đã được tặng thưởng như sau:

- Năm 1994-2004 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen 10 đạt thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện cuộc vận đông “Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”

- Năm 2000 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

- Năm 2001 được tặng Bằng khen của Liên đoàn LĐTP Hà Nội

- Năm 2002 được tặng Bằng khen của Liên đoàn LĐTP Hà Nội

- Năm 2003 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn LĐTP Hà Nội

- Năm 2004 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn LĐVN

- Năm 2005 được tặng Cờ cơ sở vững mạnh xuất sắc của Liên đoàn LĐTP Hà Nội

- Năm 2006 được tặng Bằng khen cơ sở vững mạnh xuất sắc của Liên đoàn LĐTP Hà Nội

- Năm 2007 được tặng Bằng khen của Liên đoàn LĐTP Hà Nội

- Năm 2008 được tặng cờ Luân lưu của Liên đoàn LĐTP Hà Nội

- Năm 2009 được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Văn hóa - Thể thao

- Năm học 2009-2010 được tặng Bằng khen của Liên đoàn LĐTP Hà Nội: đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn

- Năm 2011 được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN: đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn.

Tin liên quan
Top