Tin Khác

BC TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 
 

 


             Số: 53 /BC-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

              Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 BÁO CÁO

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

 

 

          Kính gửi:     Bộ Giáo dục và Đào tạo

                             (Vụ Giáo dục đại học)

Thực hiện Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH  ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016. Trên cơ sở kết quả khảo sát từ ngày 11/09/ 2017 đến ngày 20/10/2017,Trường Đại học Công đoàn xin báo cáo kết quả khảo sát như sau:

          1. Mục đích của việc khảo sát:

Cập nhật thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên.

Bổ sung số liệu minh chứng Báo cáo tự đánh giá hàng năm của Trường.

Tạo thêm kênh thông tin giúp Nhà trường nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học hoặc những thay đổi khác như nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường và nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

          2.Quy trình thực hiện:

          Đối tượng khảo sát: Việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp văn bằng thứ nhất trình độ Đại học theo từng ngành đào tạo năm  2016.

 Phương thức khảo sát: Khảo sát thông qua các phiếu khảo sát qua trang website của trường, qua FB của các lớp, của Khoa, qua Email, trực tuyến và gọi điện trực tiếp cho sinh viên.

Thời gian thực hiện:  từ  ngày 11/10/2017 đến ngày 20/10/2017.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung trên, Trường Đại học Công đoàn đã

xây dựng và ban hành kế hoạch số 36/KH-ĐHCĐ ngày 31 tháng 08 năm 2017 về việc  khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016; Hiệu trưởng nhà trường đã ký Quyết định số 554/QĐ-ĐHCĐ ngày 31/08/2017 về việc thành lập Tổ Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016 . Tổ Khảo sát đã tiến hành triển khai và thực hiện các công việc theo các quy trình sau:

          Bước 1: Lập  danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016.

          Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên tốt nghiệp cho các khoa chủ quản.

          Bước 2: Gửi email phiếu khảo sát và gọi điện thoại đến sinh viên, gia  đình sinh viên.

          Từ những thông tin, số điện thoại,địa chỉ email của sinh viên các khoa chủ quản gửi mẫu phiếu khảo sát, gọi điện thoại trực tiếp đến sinh viên. Ngoài ra, Tổ Khảo sát còn phối hợp với Ban biên tập tiến hành đăng tải mẫu phiếu thực hiện khảo sát trên trang web của nhà trường để các sinh viên có thể tải xuống và thực hiện khảo sát dễ dàng.  

          Bước 3: Tổng hợp, thống kê, phân tích.  

          Trên cơ sở kết quả thu được, Tổ khảo sát thực hiện việc thống kê các dữ liệu và tiến hành phân tích đánh giá và đưa ra các đề xuất kiến nghị.

          3. Kết quả:

          Năm 2016, toàn trường có 1.590 sinh viên tốt nghiệp các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Xã hội học, Bảo hộ lao động, Luật, Tài chính ngân hàng và Kế toán trong đó có 298 sinh viên nam chiếm tỷ lệ 18,74%  và 1.292 sinh viên nữ chiếm tỷ lệ 81,25%, có 1.440 sinh viên tham gia khảo sát và 1.118 sinh viên có phản hồi chiếm tỷ lệ 77,63%.

          3.1. Về tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp:

Theo số liệu khảo sát, số lượng sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm  có việc làm là 1,010 sinh viên chiếm tỷ lệ 90,33% trong đó có 55 sinh viên đang học nâng cao, khoa Xã hội học có số lượng sinh viên học nâng cao nhiều nhất trường (17 sinh viên). Điều này cho thấy sinh viên ngành Xã hội học ra trường có thể khó tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo, và đi học nâng cao hoặc học thêm văn bằng 2 là giải pháp tình thế để tránh thất nghiệp.

          3.2.Về khu vực việc làm của sinh viên tốt nghiệp :

Tỷ lệ sinh viên làm việc ở khu vực tư nhân chiếm tỷ lệ cao nhất với tỷ lệ 69,1%; tỷ lệ sinh viên làm việc trong khu vực Liên doanh nước ngoài tăng cao hơn năm trước (8,5%). Điều đó cho thấy sinh viên Nhà trường đã quan tâm đến việc nâng cao khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

          3.3. Đánh giá chung

          Theo số liệu khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2016 nhìn chung tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm tương đối cao đặc biệt là các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Bảo hộ Lao động. Rất ít sinh viên ngành Công tác xã hội, và Bảo hộ Lao động làm việc trong khu vực Nhà nước.Khu vực việc làm của sinh viên chủ yếu là khu vực tư nhân ( các công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty tư nhân….) điều này cho thấy kết quả đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường, nhu cầu của doanh nghiệp. 

          Số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc ở khu vực liên doanh với nước ngoài có tỷ lệ cao hơn năm trước tuy nhiên vẫn ở mức thấp ở tất cả các chuyên ngành đào tạo đặc biệt ngành Luật không có sinh viên tốt nghiệp nào làm việc cho khu vực nào. Ở ngành Xã hội học không có sinh viên tốt nghiệp tham gia vào khu vực tự tạo việc làm. Kết quả này cho thấy sinh viên Nhà trường mới chỉ đáp ứng được phần nào yêu cầu về ngoại ngữ của nhà tuyển dụng nước ngoài.

          Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ:

          - Tiếp tục cân đối chỉ tiêu giữa các ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, tăng chỉ tiêu các ngành có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao.  

          - Tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tăng cường thời lượng thực hành cho sinh viên, tăng cường đào tạo kỹ năng thực tế đặc biệt là các môn chuyên ngành sâu, bổ sung các học phần mới phù hợp với yêu cầu hiện nay. Mời chuyên gia về nói chuyện chuyên đề.

          -  Tăng cường liên kết chặt chẽ với các cơ quan doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đi thực tế và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.     

          - Tăng cường các kỹ năng tin học, ngoại ngữ (tiếng Anh) cho sinh viên nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ tạo cơ hội cho sinh viên tham gia vào thị trường lao động khu vực liên doanh với nước ngoài. 

       

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT ( để báo cáo)

- BGH ( để biết)

- BBT website(để TT);

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

TS. Nguyễn Đức Tĩnh

 

Ghi chú:

Các văn bản kèm theo

1. Phụ lục 1: Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2016 được khảo sát. Xem ở đây

2. Phụ lục 2: Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2016. Xem ở đây

 

 

Tin liên quan
Top