Nghiên cứu Khoa học

XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI XÂY DỰNG MÔ HÌNH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM

 Xét duyệt đề tài: “ Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp May Việt Nam” (Chủ nhiệm: Th.S Vũ Thùy Dương)

- Thời gian: 8h30 ngày 07/12/2012

- ĐỊA ĐIỂM: P 101 NHÀ A

Tin liên quan
Top