Loại tài liệu:
Từ khóa:

Đơn xin cấp lại mật khẩu tài khoản cá nhân

Đơn xin cấp lại mật khẩu tài khoản cá nhân

Mẫu giấy chứng nhận cấp lại chứng chỉ

Mẫu giấy chứng nhận cấp lại chứng chỉ

Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng

Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp hệ cao đẳng

Thông tư 03 liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính

Thông tư 03 liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính

Quyết định về tín dụng đào tạo

Quyết định về tín dụng đào tạo

Qui chế đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Qui chế đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Qui chế học sinh sinh viên trong các trường Đại học

Qui chế học sinh sinh viên trong các trường Đại học

Các mẫu biểu vê NCKH

Các mẫu biểu vê NCKH

Trách nhiệm NCKH của sinh viên

Trách nhiệm NCKH của sinh viên

Qui trình NCKH của sinh viên

Qui trình NCKH của sinh viên

Qui định về nội dung NCKH

Qui định về nội dung NCKH

Top