ࡱ> q` FfbjbjqPqP k::#$<$y$y$y$yy<{{{{{~~~$|h9"C~~""{{@,,,"{{,",,V@a{|{ 4h$y"݉ ul V0xȀZaa~",5I~~~" ~~~""""<<<:?D9<<<?<<< TNG LIN ON LAO NG VN CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp T Do Hnh Phc H Ni, ngy 26 thng 02 nm 2017 THNG BO V vic hng dn th tc thay i gi ging Knh gi: Lnh o, ging vin cc khoa/b mn Thc hin kt lun ti cuc hp ngy 23/2/2017 v vic trin khai thc hin Qui ch thi kt thc hc phn, nhm gim th tc hnh chnh, ng thi qun l tt hn lch hc, lch thi trong Nh trng. Phng o to thng nht vi cc khoa/b mn v qui trnh v th tc thay i gi ging nh sau: Cc hnh thc ngh thay i gi ging tm thi ca ging vin c thc hin theo th t u tin ca 3 hnh thc thay i sau: 1. Hnh thc 1: Hon i gi ging tm thi trong tun cho mn hc khc trong cng 1 lp (n theo mu 1). 2. Hnh thc 2: Nh ging vin dy mn khc trong cng lp dy thay vo gi trong lch hc (n theo mu 2, Ging vin ghi r ca, ngy hc s ly li gi ging ging b). 3. Hnh thc 3: Xin cho lp ngh v dy b vo cui k hc (n theo mu 3, thun li trong cng tc kim tra, ging vin khng t dy b. Ging vin ch ng lm n ng k ging b kp thi gi P. o to xp lch vo thi gian thch hp) Trng hp nh ging vin khc cng chuyn mn ging thay, phi xin kin lnh o khoa/BM (khng phi lm n). Ging vin ging thay phi k v ghi r h tn vo S theo di ging dy y l cn c xc nhn v thanh ton gi ging. II. Qui trnh ngh thay i 1. Bc 1: Ging vin c ngh thay i gi ging phi lm n c ch k ca ging vin, lnh o khoa/b mn theo mu (gi km theo). 2. Bc 2: Chuyn n cho phng o to (cho ng ch Trng Ngc Thng), thi gian nhn n chm nht trc 11h00 ngy th 6 ca tun trc khi thay i gi ging. 3. Phng o to s tp hp n gi cho Phng Thanh tra, Phng HCTH, Lnh o b phn v thng bo thay i (qua mail) trc 17h00, th 6 hng tun (Trong thng bo ghi r c nhng trng hp khng ng ). Ging vin ngh thay i phi c trch nhim thng bo cho sinh vin. Lu : - Trng hp ging vin ngh thay i t xut (sau 11h00 ngy th 6 hoc thay trong tun) sau khi c kin ca phng o to, ging vin c trch nhim chuyn bn sao cho phng Thanh tra, phng HCTH v thng bo cho sinh vin. - Trng hp ging vin ngh thay i gi ging c hc k (sau thi im ban hnh lch hc chnh thc) ngh Lnh o cc khoa/b mn trao i trc tip vi Phng o to bo co Ban Gim hiu, nu ng Phng o to ra thng bo thay i. Ni nhn: - Lnh o Nh trng ( b/c) - Cc khoa, b mn - Cc phng c lin quan - Lu: TTL.HIU TRNG PH TRCH PHNG Nguyn Xun Ha CC MU N MU 1: S ngh:& & .. NGH THAY I GI GING Nm hc & & & & & & & . Hc k: & & & & Tun th:& & & ..T ngy& & & .. n & & & & Hnh thc thay i: Hon i gi ging tm thi trong tun cho mn hc khc trong cng 1 lp Tn ti l: & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& Khoa /B mn: & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & L do:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & TTLpGing ngThng tin ca hc phn xin hon iThng tin v hc phn v ging vin nhn hon iNgy/ThCaHc phnNgy/ThCaHc phnGing vinK nhnTi s thc hin ging dy theo ng lch ng k thay i v c trch nhim thng bo ti sinh vin. PHNG O TO >LN, 0 2 J f j z ~ ޾tbP>P>P>P#h"h!6CJOJQJ^JaJ#h"h6CJOJQJ^JaJ#hlh6CJOJQJ^JaJ#hlh5CJOJQJ^JaJ7jhlh5CJOJQJU^JaJmHnHuh!h5OJQJ^Jh!hl5OJQJ^J#hlh5CJOJQJ^JaJhlCJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ hlhCJOJQJ^JaJ, 2  d : "$ & F<<a$gd $<<a$gd <<gd <<gd" $ a$gd $a$gd <<`gd"gd((gdd(gdFf  d 8 : ɷۦz^zF/,h"h!@ CJOJQJ^JaJmH sH /h"h!6@ CJOJQJ^JaJmH sH 7h"hl56B*CJOJQJ^JaJmH phsH +h"hl5CJOJQJ^JaJmH sH +h"h"5CJOJQJ^JaJmH sH h"hlCJOJQJ^JaJ#hhh!5CJ OJQJ^JaJ#h"h!5CJOJQJ^JaJ#h"hl5CJOJQJ^JaJ#h"h5CJOJQJ^JaJ NprйzbJйй3,h"hEJ@ CJOJQJ^JaJmH sH /hhh!6@ CJOJQJ^JaJmH sH /hhhh6@ CJOJQJ^JaJmH sH &hh@ CJOJQJ^JaJmH sH &h@ CJOJQJ^JaJmH sH ,hh@ CJOJQJ^JaJmH sH ,h"h!@ CJOJQJ^JaJmH sH ,h"hl@ CJOJQJ^JaJmH sH /h"hl5@ CJOJQJ^JaJmH sH LNP8yayJ3J,h"hl@ CJOJQJ^JaJmH sH ,h"h!@ CJOJQJ^JaJmH sH /h"hl5@ CJOJQJ^JaJmH sH /h"h!5@ CJOJQJ^JaJmH sH /hhh!6@ CJOJQJ^JaJmH sH /hhhh6@ CJOJQJ^JaJmH sH &hh@ CJOJQJ^JaJmH sH ,hhhh@ CJOJQJ^JaJmH sH &hK@ CJOJQJ^JaJmH sH 8FJjn,L^JһzbM8M8M8M8zM)hQ6@ CJOJQJ^JaJmH sH )h 6@ CJOJQJ^JaJmH sH /h"h"6@ CJOJQJ^JaJmH sH )hh6@ CJOJQJ^JaJmH sH /hhhh6@ CJOJQJ^JaJmH sH &hh@ CJOJQJ^JaJmH sH ,h"h"@ CJOJQJ^JaJmH sH ,h"h!@ CJOJQJ^JaJmH sH ,h"hEJ@ CJOJQJ^JaJmH sH  "\|"vv \ҼҔmmXBmmmm+h_qh_q6CJOJQJ^JaJmH sH (h"hkjCJOJQJ^JaJmH sH (h"hlCJOJQJ^JaJmH sH "hkjCJOJQJ^JaJmH sH "h_qCJOJQJ^JaJmH sH +h"hl5CJOJQJ^JaJmH sH +h"h"5CJOJQJ^JaJmH sH (h"h"CJOJQJ^JaJmH sH /h"hh6@ CJOJQJ^JaJmH sH "nxz:b"$ d$If^a$gd/"l d$Ifgd/"ld$Ifgd/"l$((`a$gd $<<a$gd \^ T\JPx曉s^I4I4I4I4(hlHhlCJOJQJ^JaJmH sH (hlHhlHCJOJQJ^JaJmH sH (hlHh_qCJOJQJ^JaJmH sH +hlHh_q5CJOJQJ^JaJmH sH "hlCJOJQJ^JaJmH sH (h"hlCJOJQJ^JaJmH sH 4h_qhl6B*CJOJQJ^JaJmH phsH 4h"hl>*B*CJOJQJ^JaJmH phsH 1h"hlB*CJOJQJ^JaJmH phsH xz4:>^bҺzzziXF4#hlh5CJOJQJ^JaJ#hlh5CJOJQJ^JaJ!hlh56>*OJQJ^J hlhCJOJQJ^JaJ+hlh5CJOJQJ^JaJmH sH (hlhCJOJQJ^JaJmH sH (hlhCJOJQJ^JaJmH sH .hlh56CJOJQJ^JaJmH sH 1hlh56>*CJOJQJ^JaJmH sH (hlhCJOJQJ^JaJmH sH 2whhhhhh$dhxxa$gdK$dhxxa$gdHRkd$$Ifl0D%, t44 la&$ d$If^` a$gd/"l  046DLbͻygWE3$hX;?5OJQJ^JmH sH #h'Iuh5OJQJ^JmH sH #h'Iuh=85OJQJ^JmH sH h'IuhH5CJOJQJ^J#hKhK5CJ"OJQJ^JaJh 5CJ"OJQJ^JaJhK5CJOJQJ^JaJ%hH5CJOJQJ^JaJmH sH !hlh56>*OJQJ^J#hlh5CJOJQJ^JaJhlh5OJQJ^J#hlh5CJOJQJ^JaJ#hlh5CJOJQJ^JaJ 246< !!y$d$Ifa$gdX;?l$$Ifa$gd-9l dhxxgdH dhxxgdX;? $Pd\$a$gd=8 $xa$gdH$a$gd=8$dhxxa$gdH$dhxxa$gdKb(2<P`dh x ʴp_Q_Q@ h'IuhHOJQJ^JmH sH hX;?OJQJ^JmH sH h'IuhX;?OJQJ^JmH sH 3jh'Iuh=85@OJQJU^JmHnHu'h'Iuh-95@ OJQJ^JmH sH *h'IuhH5OJQJ^JmHnHsH u*h'Iuh=85OJQJ^JmHnHsH u h'Iuh=8OJQJ^JmH sH #h'Iuh=85OJQJ^JmH sH #h'Iuh5OJQJ^JmH sH !b!!"#$LLLMM MMM,MJMLMвiViVCVi%hX;?5CJOJQJ^JaJmH sH %h5CJOJQJ^JaJmH sH +h-9h5CJOJQJ^JaJmH sH #hh5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJUh'Iuh-956OJQJ^Jh'Iuh-95OJQJ^Jh'Iuhh5@OJQJ^Jh'Iuhh5OJQJ^J h'Iuh=8OJQJ^JmH sH h'IuhKOJQJ^JmH sH !b!!!!!4kd$$Ifl4rZ| l7ZA t07644 lal$$Ifa$gd-9l!!!!! """"8"H"J"L"N"P"R"T"V"X"Z"\"^"`"b"d"f"h"j"FfFf$$Ifa$gd-9lj"l"n"p"r"t"v"x"z"|"~"""""""""""""""""Ff Ff $$Ifa$gd-9l"""""""""""""""""""#LL OFdh`gd-9$dh`a$gd-9FfFf$$Ifa$gd-9l KHOA /B MN H Ni, ngy& ...thng & . Nm& & .. NGI NGH MU 2: S ngh:& & .. NGH THAY I GI GING Nm hc & & & & & & & . Hc k: & & & & Tun th:& & & ..T ngy& & & .. n & & & & Hnh thc thay i: Nh ging vin dy mn khc trong cng lp dy thay vo gi trong lch hc Tn ti l: & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& Khoa /B mn: & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & L do:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . TT LpGing ngThng tin ca hc phn xin hon iThng tin v hc phn ging vin nhn ging thayThi gian ly li gi ging ging bNgy/ThCaHc phnHc phnGing vinK nhnNgy/ThCaTi s thc hin ging dy theo ng lch ng k thay i v c trch nhim thng bo ti sinh vin. PHNG O TO KHOA /B MN H Ni, ngy& ...thng & . Nm& & .. NGI NGH MU 3: S ngh:& & .. NGH THAY I GI GING Nm hc & & & & & & & . Hc k: & & & & Tun th:& & & ..T ngy& & & .. n & & & & Hnh thc thay i: : Xin cho lp ngh v dy b vo cui k hc Tn ti l: & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& Khoa /B mn: & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & L do:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & TTLpGing ngNgy/ThCaHc phn Ti s thng bo cho sinh vin lch ngh v s ch ng lm n ng k ging b kp thi gi P. o to. PHNG O TO KHOA /B MN H Ni, ngy& ...thng & . Nm& & .. NGI NGH MU 4: S ngh:& & .. NGH GING DY B Nm hc & & & & & & & . Hc k: & & & & Tn ti l: & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& Khoa /B mn: & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & TTLpHc phnNgy/ThCaGing ng (Do phng o to ghi)Ghi ch Ti xin cam kt trao i vi sinh vin v thi gian ng k hc b v s thng bo lch hc cho sinh vin PHNG O TO KHOA /B MN H Ni, ngy& ...thng & . Nm& & .. NGI NGH MU 5: S ngh:& & .. PHNG O TO THNG BO THAY I GI GING Nm hc & & & & & & & . Hc k: & & & & Tun th:& & & ..T ngy& & & .. n & & & & Knh gi: Ban Gim hiu; Phng T chc; Phng Thanh tra; Phng HCTH v lnh o cc Khoa, B mn Hon i gi ging tm thi trong tun cho mn hc khc trong cng 1 lp TTLpGing ngT.tin ca hc phn xin hon iThng tin v hc phn v ging vin nhn hon iNgy/ThCaHc phnNgy/ThCaHc phnGing vinK nhn 2. Nh ging vin dy mn khc trong cng lp dy thay vo gi trong lch hc TT LpGing ngThng tin ca hc phn xin hon iThng tin v hc phn ging vin nhn ging thayThi gian ly li gi ging ging bNgy/ThCaHc phnHc phnGing vinK nhnNgy/ThCaXin cho lp ngh v xut hc b vo bui khc TTLpGing ngNgy/ThCaHc phnLch dy b TTLpHc phnNgy/ThCaGing ngGhi ch NGI TP HP TRNG PHNG O TO Trng Ngc Thng LMLMMNNNROOOOOOO"PUHURU|UUUUUFVVVbVdVV̻̻̻̻̻udSESEhX;?OJQJ^JmH sH h'IuhX;?OJQJ^JmH sH h'Iuh OJQJ^JmH sH 3jh'Iuh5@OJQJU^JmHnHu*h'Iuhh5OJQJ^JmHnHsH u*h'Iuh5OJQJ^JmHnHsH u h'IuhOJQJ^JmH sH #h'Iuh5OJQJ^JmH sH #h'Iuh5OJQJ^JmH sH hX;?5OJQJ^JmH sH VVVVVlWnWvWBXRXXXrXXXYYYYY²xhxhxhYE3#h'Iuh5OJQJ^JmH sH 'h'IuhQ5CJ OJQJ^JmH sH h5CJOJQJ^JaJhHh 5CJOJQJ^Jh 5CJOJQJ^JhQ5CJOJQJ^Jh'IuhQ56OJQJ^Jh'Iuh56OJQJ^Jh'Iuh 56OJQJ^Jh'Iuhh5OJQJ^Jh'IuOJQJ^JmH sH h'IuhOJQJ^JmH sH h'IuhhOJQJ^JmH sH W$W&Wkd/$$Iflֈ8\ <%68$ pp t06644 lal$$Ifa$gdhl&W(W*W,W.W0W2W$dh$Ifa$gdX;?l2W4W6W8W8$dh$Ifa$gdX;?lkd=0$$Iflֈ8\ <%68$ pp t06644 lal8W:WW@W$dh$Ifa$gdX;?l@WBWDWFW8$dh$Ifa$gdX;?lkd0$$Iflֈ8\ <%68$ pp t06644 lalFWHWJWLWNW$dh$Ifa$gdX;?lNWPWRWTW8$dh$Ifa$gdX;?lkd1$$Iflֈ8\ <%68$ pp t06644 lalTWVWXWZW\W$dh$Ifa$gdX;?l\W^W`WbW8$dh$Ifa$gdX;?lkdG2$$Iflֈ8\ <%68$ pp t06644 lalbWdWfWhWjW$dh$Ifa$gdX;?ljWlWBX8, $<<a$gd kd2$$Iflֈ8\ <%68$ pp t06644 lalBXYYYZ.ZjZnZZ[[[,[p$d$Ifa$gdX;?l$$Ifa$gdX;?l dhxxgdQxxgdQ $<<a$gdQ $xa$gdQ$dhxxa$gd$dhxxa$gdQ OFdh`gd YYZ_@_````````ba$d$Ifa$gdX;?l $ & Fa$gdX;?$a$gd=8 $xa$gdX;?$dhxxa$gd'Iu OFdh`gdQ\^^^4^D^f^^^^^^^^__ _*_4_<_@_```ѿ{{{{{mYE'h'Iuh'Iu5@ OJQJ^JmH sH &hX;?hX;?56OJQJ^JmH sH hX;?OJQJ^JmH sH h'IuhX;?OJQJ^JmH sH #hX;?h=85OJQJ^JmH sH #hX;?hX;?5OJQJ^JmH sH hX;?5OJQJ^JmH sH #h'Iuh'Iu5OJQJ^JmH sH #h'IuhX;?5OJQJ^JmH sH h'Iuh5OJQJ^Jh'IuhQ5OJQJ^J`````bbb`ddd"e:eefffFf˲ˈwiXiND4hX;?hX;?5CJOJQJ^JhX;?OJQJ^Jh_OJQJ^J hX;?5OJQJ^JmHnHuh'IuhX;?5OJQJ^J h=85OJQJ^JmHnHu&h'Iuh=85OJQJ^JmHnHu*h'Iuh'Iu5OJQJ^JmHnHsH uh'Iuh=85OJQJ^JhX;?5OJQJ^Jh'Iuh'Iu5OJQJ^J#hX;?h'Iu5OJQJ^JmH sH 'h'Iuh=85@ OJQJ^JmH sH badafahaja|aJ////$d$Ifa$gdX;?lkdk9$$Ifl4rZ| Z6ZA t06644 lal|aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbgdX;?Ff>Ffo;$d$Ifa$gdX;?lbbbbc>ctcc$d$Ifa$gdX;?lcccc7$d$Ifa$gdX;?lkd:A$$Ifl4ֈYx 8,07Y>4 t007644 lalcccccdd.d@dFdHdJdLdNdPdRdTdVdXdZd\d^d`ddd & FgdX;?FfFFfPC$d$Ifa$gdX;?lddddee$d$Ifa$gdX;?leee6$d$Ifa$gdX;?lkdI$$Iflֈ8\ <%68$ pp t06644 laleeeee e$d$Ifa$gdX;?l e"e:e80 & FgdX;?kdI$$Iflֈ8\ <%68$ pp t06644 lal:e@eHeZelereee$d$Ifa$gdX;?lee#kd}J$$Ifl֞aq +60d } t06644 laleeeeeeee$d$Ifa$gdX;?leeff% gd=8kdYK$$Ifl֞aq +60d } t06644 lalfffFf21h:p / =!"S#$% 51h0:pK= /!n"7#7$7% $$If!vh55,#v#v,:Vl t055,$$Ifl!vh5Z5A555#vZ#vA#v#v#v:Vl4 t76+++,5Z5A555alD$$Ifl!v h5Z5A5555 55p5 5 5 #vZ#vA#v#v#v#v #v#vp#v #v #v :Vl4 t76+++, 5Z5A5555 55p5 5 5 alOkdM$$Ifl4 Z| l o$/+G37ZA p t076,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Z5A5555 55p5 5 5 #vZ#vA#v#v#v#v #v#vp#v #v #v :Vl t76, 5Z5A5555 55p5 5 5 alHkd$$Ifl Z| l o$/+G37ZA p t076,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Z5A5555 55p5 5 5 #vZ#vA#v#v#v#v #v#vp#v #v #v :Vl t76, 5Z5A5555 55p5 5 5 alHkd^$$Ifl Z| l o$/+G37ZA p t076,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Z5A5555 55p5 5 5 #vZ#vA#v#v#v#v #v#vp#v #v #v :Vl t76, 5Z5A5555 55p5 5 5 alHkd $$Ifl Z| l o$/+G37ZA p t076,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Z5A5555 55p5 5 5 #vZ#vA#v#v#v#v #v#vp#v #v #v :Vl t76, 5Z5A5555 55p5 5 5 alHkdR$$Ifl Z| l o$/+G37ZA p t076,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Z5A5555 55p5 5 5 #vZ#vA#v#v#v#v #v#vp#v #v #v :Vl t76, 5Z5A5555 55p5 5 5 alHkd$$Ifl Z| l o$/+G37ZA p t076,,,,44 lal$$Ifl!vh5Y5C5555 #vY#vC#v#v#v#v :Vl4 t076+++,5Y5C5555 al@$$Ifl!v h5Y5C55=555f55 5 =5 #vY#vC#v#v=#v#v#vf#v#v #v =#v :Vl4 t076+++, 5Y5C55=555f55 5 =5 alKkd$$Ifl4 Y} W !|(:-w207YC=f= t0076,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Y5C55=555f55 5 =5 #vY#vC#v#v=#v#v#vf#v#v #v =#v :Vl t076, 5Y5C55=555f55 5 =5 alHkd$$Ifl Y} W !|(:-w207YC=f= t0076,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Y5C55=555f55 5 =5 #vY#vC#v#v=#v#v#vf#v#v #v =#v :Vl t076, 5Y5C55=555f55 5 =5 alHkd#$$Ifl Y} W !|(:-w207YC=f= t0076,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Y5C55=555f55 5 =5 #vY#vC#v#v=#v#v#vf#v#v #v =#v :Vl t076, 5Y5C55=555f55 5 =5 alHkd!$$Ifl Y} W !|(:-w207YC=f= t0076,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Y5C55=555f55 5 =5 #vY#vC#v#v=#v#v#vf#v#v #v =#v :Vl t076, 5Y5C55=555f55 5 =5 alHkd%$$Ifl Y} W !|(:-w207YC=f= t0076,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Y5C55=555f55 5 =5 #vY#vC#v#v=#v#v#vf#v#v #v =#v :Vl t076, 5Y5C55=555f55 5 =5 alHkd($$Ifl Y} W !|(:-w207YC=f= t0076,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Y5C55=555f55 5 =5 #vY#vC#v#v=#v#v#vf#v#v #v =#v :Vl t076, 5Y5C55=555f55 5 =5 alHkd ,$$Ifl Y} W !|(:-w207YC=f= t0076,,,,44 lal$$Ifl!vh585$ 5p5p55#v8#v$ #vp#v#v:Vl t66,585$ 5p55al$$Ifl!vh585$ 5p5p55#v8#v$ #vp#v#v:Vl t66585$ 5p55al$$Ifl!vh585$ 5p5p55#v8#v$ #vp#v#v:Vl t66585$ 5p55al$$Ifl!vh585$ 5p5p55#v8#v$ #vp#v#v:Vl t66585$ 5p55al$$Ifl!vh585$ 5p5p55#v8#v$ #vp#v#v:Vl t66585$ 5p55al$$Ifl!vh585$ 5p5p55#v8#v$ #vp#v#v:Vl t66585$ 5p55al$$Ifl!vh5505d 55}55 #v#v0#vd #v#v}#v#v :Vl t66,5505d 55}55 al$$Ifl!vh5505d 55}55 #v#v0#vd #v#v}#v#v :Vl t665505d 55}55 al$$Ifl!vh5505d 55}55 #v#v0#vd #v#v}#v#v :Vl t665505d 55}55 al$$Ifl!vh5505d 55}55 #v#v0#vd #v#v}#v#v :Vl t665505d 55}55 al$$Ifl!vh5505d 55}55 #v#v0#vd #v#v}#v#v :Vl t665505d 55}55 al$$Ifl!vh5505d 55}55 #v#v0#vd #v#v}#v#v :Vl t665505d 55}55 al$$Ifl!vh5505d 55}55 #v#v0#vd #v#v}#v#v :Vl t665505d 55}55 al$$Ifl!vh5Z5A555#vZ#vA#v#v#v:Vl4 t66+++,5Z5A555alD$$Ifl!v h5Z5A555555p5 5 5 #vZ#vA#v#v#v#v#v#vp#v #v #v :Vl4 t66+++, 5Z5A555555p5 5 5 alOkd):$$Ifl4 Z| Z]#*526ZAp t066,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Z5A555555p5 5 5 #vZ#vA#v#v#v#v#v#vp#v #v #v :Vl t66, 5Z5A555555p5 5 5 alHkd=$$Ifl Z| Z]#*526ZAp t066,,,,44 lal$$Ifl!vh5Y5>55554 #vY#v>#v#v#v#v4 :Vl4 t076+++,5Y5>55554 al@$$Ifl!v h5Y5>55555>55 5 5 #vY#v>#v#v#v#v#v>#v#v #v #v :Vl4 t076+++, 5Y5>55555>55 5 5 alKkdB$$Ifl4 Yx 8v!M(,207Y>> t0076,,,,44 lal.$$Ifl!v h5Y5>55555>55 5 5 #vY#v>#v#v#v#v#v>#v#v #v #v :Vl t076, 5Y5>55555>55 5 5 alHkdE$$Ifl Yx 8v!M(,207Y>> t0076,,,,44 lal$$Ifl!vh585$ 5p5p55#v8#v$ #vp#v#v:Vl t66,585$ 5p55al$$Ifl!vh585$ 5p5p55#v8#v$ #vp#v#v:Vl t66585$ 5p55al$$Ifl!vh5505d 55}55 #v#v0#vd #v#v}#v#v :Vl t66,5505d 55}55 al$$Ifl!vh5505d 55}55 #v#v0#vd #v#v}#v#v :Vl t665505d 55}55 alP@P _Normal(CJOJPJQJ^J_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No List6U@6 L6Y Hyperlink >*B*ph@ v] Table Grid7:V0 d OJPJQJO l Char Char Char Char Char Char$$ R@@@xa$3@B*CJOJQJ\]^JmH nHphsH tH # 4J2\K7PXA < = {    A B ] C y z }   $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a f~ac5Pxyz{|k %'Mh2jmq}!57}c 3^KLOS_NORSWc{ #$%&'()*+,-./0adht}%000000000 0000000000000000000 00000 0 0000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000@00@000000 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0@0@0000@000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00@00000@000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00@0000000 000 0 0 0 0 0 `0 `0 `0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0000 0 0 00 00 0 0 `0 `0 `0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000J2\K7PXA < = {    A B ] C y z }   $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a f~ac5Pxyz{|k %'Mh2jmq}!57}c 3^KLOS_NORSWc{ #$%&'()*+,-./0adht}%000000000 0000000000000000000 00000 0 000000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000000 0 00 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000 00000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0K00BK0n0/K00 K0Z0ZK0Z0ZK0Z0Z@030 K0 0 K0 0 @0 @0Lv @00 8\xb LM PdTVY\`Ff !56=>K[\"2!!j""LPPQQQJTW&W2W8W@WFWNWTW\WbWjWBX,[[[[[[[[[[[[[[\ba|abccdee e:eeeefFf"#$%4789:;<?@ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ]^_`abcdefghijFf8@r( HB C DHB C DHB  C DHB C DHB C DHB C DB S ? a5#O !Ot t \!t\!tdI!ItdI!ItmTAm AFF%II%_*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ f3a f | !lq bg%3333333333333QX= { C  $ o~5|%2} L_Oc0a"%%AFuQZ^,!i R88^8`CJo(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.0^`0o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.!iAuQZB    xrG    b޺+    ?>AO_$/"xa"G'+3~7=8-9X;?[DlHEJScJ.AQ+RVL6YN]v]3^N6bkjip_q'IuBH G34|"YK&F!l:Q}<E3Tlrh oZnbP'LXA =   C y }   $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a fnoacPxyz{|'2jmq}7}3^KOS_NSWc #$%&'()*+,-./0adht}%@ || ? @{4 # LUnknownG:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx ArialQTimes New Roman BoldG5 jMS Mincho-3 fg7& r.VnTime7&@Calibri5& z!Tahoma"1hZKaGZKaG$Kg 1 1Y24d 2qKP)?_2C TNG LIN ON LAO NG VN CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM nguy3nthi Administrator  Oh+'0 ,8H `l  X TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM nguy3nthiNormalAdministrator2Microsoft Office Word@d@)E@ 5@ 5 ՜.+,0L hp +Ha Son Co.,Ltd1 W TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FxData l+L1Table؝WordDocumentkSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top