ࡱ> +bjbj! ! 8DCfCf}   4448l|4jnt^555}mmmmmmm$Ppsbm 5^555m $n7(7(7(54 }m7(5}m7(7(aefp{i| Qc4im:n0jncds&dshefefds }g557(55555mm'X555jn5555ds555555555 : TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ONCNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phcS: 20 /Q-HCH Ni, ngy 11 thng 01 nm 2017 QUYT NH Ban hnh Quy nh v t chc thi kt thc hc phn ca Trng i hc Cng on HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 1468/Q - TL ngy 11/11/2009 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v vic phn cng phn cp qun l cn b, cng chc, vin chc Cng on; Cn c Quyt nh s 43/2007/Q-BGD&T, ngy 15 thng 8 nm 2007 ca B Gio dc o to v vic ban hnh Quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo h thng tn ch ; Cn c thng t s 57/2012/TT-BGDT ngy 27/12/2012 ca B Gio dc o to v sa i, b sung mt s iu ca Quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo h thng tn ch ban hnh theo Quyt nh s 43/2007/Q-BGD&T, ngy 15 thng 8 nm 2007 ca B Gio dc o to; Cn c thng t s 02/2015/TT-BGDT ngy 26/2/2015 ca B trng B Gio dc v o to v Qui ch thi THPT Quc gia v Thng t s 02/2016/TT-BGDT ngy 10/3/2016 ca B trng B Gio dc v o to v vic sa i, b sung mt s iu ca Qui ch thi THPT Quc gia nm 2015. Cn c Quyt nh s 132/Q-HC ngy 21/2/2014 ca Hiu trng Trng i hc Cng on v vic ban hnh Quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo h thng tn ch ca Trng i hc Cng on ; Xt ngh ca Trng phng o to, Trng phng Kho th & KCL, Trng phng Thanh tra. QUYT NH: iu 1. Ban hnh km theo Quyt nh ny bn Quy nh v t chc thi kt thc hc phn ca Trng i hc Cng on . iu 2. Quyt nh ny c hiu lc k t ngy k. iu 3. Cc ng/B Trng phng o to, Trng phng Kho th & KCL, Trng phng Thanh tra v cc b phn c lin quan, sinh vin trong ton Trng chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./. Ni nhn: - BGH ( b/c); - Nh: iu 3; - Lu: VT, P.T, P.KT&BCL.HIU TRNG ( k) PGS. TS. Phm Vn HQUY NH V T chc thi kt thc hc phn ca Trng i hc Cng on (Km theo Quyt nh s 20 /Q HC, ngy 11 thng 01 nm 2017 ca Hiu trng Trng i hc Cng on) CHNG I QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh v i tng p dng 1. Vn bn ny quy nh c th v nhim v, quyn hn ca cc n v, c nhn trong cng tc t chc thi kt thc hc phn ti Trng i hc Cng on. 2. i tng p dng: - Ging vin, vin chc, sinh vin ca Trng i hc Cng on c tham gia vo cng tc t chc thi kt thc hc phn. Trng hp khng nu trong qui nh ny s p dng theo cc vn bn php qui do cc c quan qun l Nh trc ban hnh. iu 2. Mc ch 1. m bo cho cng tc t chc thi kt thc hc phn cho sinh vin c thc hin nghim tc theo ng quy nh ca B Gio dc v o to. 2. m bo s cng bng, cht ch v khch quan trong cng tc nh gi kt qu hc tp ca sinh vin, gp phn nng cao cht lng o to ca Trng. iu 3. nh gi hc phn 1. i vi cc hc phn ch c l thuyt hoc c c l thuyt v thc hnh: im tng hp nh gi hc phn (sau y gi tt l im hc phn) c tnh cn c vo cc im nh gi b phn sau: - im chuyn cn (10%) - im kim tra thng xuyn (20%) - im thi kt thc hc phn (70%) Cc hnh thc nh gi im chuyn cn, kim tra thng xuyn phi c ging vin cng b khi bt u hc phn. im chuyn cn do ging vin qui nh da trn s bui hc trn lp v thc xy dng bi ca sinh vin. im kim tra thng xuyn l kt qu kim tra trn lp vi cc hnh thc: Lm bi kim tra, tho lun, Xemina, lm bi tp nhm.... c ghi trong cng chi tit hc phn, thi im t chc kim tra khi ging vin dy c t nht s gi ca hc phn, vi thi gian kim tra trn lp khng qu 1 tit. Ging vin ph trch hc phn trc tip ra kim tra v cho im nh gi b phn. 2. i vi cc hc phn thc hnh: Sinh vin phi tham d y cc bi thc hnh. im trung bnh cng ca im cc bi thc hnh trong hc k c lm trn n mt s thp phn l im ca hc phn thc hnh. 3. i vi hc phn n, n mn hc, thc hnh mn hc, im cui cng l im nh gi hc phn. CHNG II LCH THI, HNH THC V THI GIAN THI iu 4. Lch thi 1. Cui mi k hc hoc t hc (i vi hc li, hc nhanh, hc ci thin im), Nh trng t chc k thi chnh v nu c iu kin t chc thm k thi ph thi kt thc hc phn. K thi ph dnh cho nhng sinh vin khng tham d k thi chnh hoc c hc phn b im F k thi chnh v c t chc sm nht l 1 tun sau k thi chnh. Lch thi ca k thi chnh (ln 1) m bo khong cch thi gian gia 2 mn thi t nht 1 ngy v c thng bo trc k thi kt thc hc phn t nht 4 tun (cc lp hc li, hc ci thin im t nht 2 tun), phng o to chu trch nhim xy dng k hoch v trnh Hiu trng duyt k hoch cho mi k thi v gi k hoch thi n cc b phn trong ton Trng v thng bo n sinh vin trn website: HYPERLINK "http://www.dhcd.edu.vn:8085" www.dhcd.edu.vn:8085 iu 5. Hnh thc v thi gian thi 1. Hnh thc thi kt thc hc phn c th l thi vit (trc nghim hoc t lun), vn p, vit tiu lun, lm n, thi trn my tnh (i vi mn tin hc, ngoi ng& ) hoc kt hp gia cc hnh thc trn. Hnh thc thi c Hiu trng ph duyt trong cng chi tit ca hc phn v cng b cng khai cho sinh vin khi bt u hc. 2. Thi gian thi: Vi hnh thc thi vit (t lun) cc hc phn c khi lng 2,3 tn ch thi gian thi l 90 pht, cc hc phn t 4 tn ch tr ln thi gian thi l 120 pht. Cc hnh thc thi khc khoa, b mn cn c yu cu thi ngh Hiu trng quyt nh (qua phng o to) v phi c th hin trong cng chi tit ca hc phn v thi gian kim tra khng qu 90 pht. Hnh thc v thi gian thi, thi c s dng hay khng c s dng ti liu phi c ging vin cng b cho sinh vin khi bt u hc v c ghi vo thi. CHNG III IU KIN THI iu 6. iu kin d thi kt thc hc phn 1. Sinh vin c d thi kt thc hc phn khi p ng y cc iu kin sau: - ng k hc hc phn v ng hc ph y theo quy nh; - C mt trn lp hoc ni thc hnh, thc tp khng di 80% thi gian qui nh cho hc phn . - Phi d s ln kim tra theo quy nh v cc yu cu khc c qui nh trong cng hc phn do ging vin cng b khi bt u hc phn (trng hp sinh vin c bi kim tra b im khng vn c d thi). 2. Sinh vin khng iu kin d thi hc phn no th phi hc li hc phn . 3. Sau khi dy xong hc phn ging vin c trch nhim: - Lp k hoch kim tra b sung cho nhng sinh vin vng c l do chnh ng (nu c). - Chm nht sau 7 ngy k t ngy dy xong hc phn, ging vin xc nh chnh xc s sinh vin iu kin thi kt thc hc phn v phi trc tip hoc y quyn cho gio v khoa, b mn nhp im vo phn mm (t ti khon ca c nhn), in v k tn vo danh sch thi hc phn np cho lnh o khoa, b mn duyt, kha im trn phn mm cng b im chuyn cn, im kim tra v iu kin thi cho sinh vin trn website: HYPERLINK "http://www.dhcd.edu.vn:8085" www.dhcd.edu.vn:8085 (i vi h va lm - va hc gi danh sch thi hc phn cho khoa Gio dc thng xuyn thng bo cho sinh vin); chuyn danh sch sinh vin d thi v phng Kho th v m bo cht lng (hoc v phng o to i vi cc t hc li, hc nhanh, hc ci thin im). Nu sinh vin thiu bi kim tra, ging vin nhp vo phn mm s 13 phn im chuyn cn v im kim tra ng thi ghi r trn danh sch thi Khng iu iu kin thi v thiu bi kim tra dng ca sinh vin , khng ghi 0 trnh nhm vi sinh vin c d thi b im khng. Trng hp sinh vin ngh qu thi gian qui nh ging vin nhp vo phn mm s 13 phn im chuyn cn v im kim tra v ghi r trn danh sch thi Khng iu kin thi v ngh qu 20% dng ca sinh vin . iu 7. S ln d thi kt thc hc phn Sinh vin iu kin c tham d thi kt thc hc phn vo k thi chnh v k thi ph (nu c) ca k - t hc (i vi sinh vin h va lm, va hc o to theo nin ch c d thi li 2 ln ngay 2 k thi k tip). Sinh vin khng tham gia k thi chnh (ln 1) v k thi ph (ln 2 hoc thi li) ca k - t hc th phi hc li. Sinh vin ngh thi k thi chnh ch c d thi thm 1 ln k thi ph (t chc trong k t hc ): Trng hp sinh vin ngh thi k thi chnh c l do chnh ng im thi li c tnh im ln 1, trng hp sinh vin ngh thi khng c l do chnh ng phi nhn im 0 k thi . Khi nhp vo phn mm nu sinh vin ngh thi c l do s 11, sinh vin ngh thi khng l do s 12. Th tc xin ngh thi: 1. Trng hp xin ngh trc khi thi, sinh vin phi vit n xin php, c ch k ca lnh o khoa, trc tip np v phng Kho th v m bo cht lng; 2. Trng hp xin ngh sau khi thi, ch p dng cho sinh vin c l do t xut, chm nht sau 3 ngy k t ngy thi sinh vin phi vit n nu r l do v c xc nhn ca lnh o khoa, trc tip np v phng Kho th v m bo cht lng, phng Kho th v m bo cht lng tr li c cho sinh vin chm nht 2 ngy sau khi nhn n ca sinh vin. CHNG IV THI iu 8. T chc ra thi, duyt thi, bo qun v s dng thi 1. Ra thi thi c th ly t ngn hng thi hoc do ging vin bin son. Ging vin ging dy hc phn no th ra cho hc phn . Trng hp mt hc phn c nhiu ging vin ging dy th trng khoa/b mn phn cng ging vin chu trch nhim bin son , da trn ni dung n thi ca hc phn  bin son. thi phi c bin son theo ng mu quy nh, phi c nh my r rng trn c giyA4, nu gm nhiu trang th phi nh s trang / tng s trang ( mu quy nh km theo). - thi t lun: thi phi bao qut c phn ln cc kin thc v k nng c bn ca hc phn. Ni dung thi phi m bo tnh khoa hc, chnh xc, cht ch. Cu ch phi r rng, khng c sai st. Mi hc phn phi c t nht 4 thi (nhng hc phn c t 2 ca thi trong t k thi tr ln phi c t nht 2 thi/ca thi), cc cu hi trong cc thi khng c trng nhau. p n phi chi tit theo tng mc, tiu mc, im tng nh chi tit ti a n 0,5 im i vi khoa hc t nhin v 1,0 im i vi khoa hc x hi, chuyn ngnh. im ca ton bi quy v thang im 10. - thi trc nghim: Cn c vo s tn ch, ging vin ra s cu hi tng ng, mi tn ch t nht 20 cu hi. Thi gian lm bi cho mi cu t 1- 1,5 pht. im ca ton bi quy v thang im 10. Mi thi phi xo trn cu hi v cu tr li c t 3 n 4 thi tng ng vi tng m . - thi vn p: Mt b thi vn p t nht phi c 20 cu hi. Cc cu hi khng c trng nhau. - thi thc hnh hoc thi ti phng my ty theo c th ca hc phn nhng phi m bo quy trnh ra , duyt , np v in sao theo quy nh. Chm nht sau 7 ngy k t ngy dy xong hc phn, ging vin np thi cho Trng khoa, b mn. 2. Duyt thi - Trng (ph) khoa/b mn chu trch nhim k duyt thi cc hc phn thuc b phn mnh qun l, k c thi ca ging vin thnh ging. - i vi nhng mn lin ngnh, trng (ph) khoa/b mn qun l hc phn chu trch nhim k duyt . - Ngi duyt phi c k tng cu ca thi, p n v thang im tng ng. Nu c thay i hoc b sung th trao i vi ging vin ra  hon thin thi. - thi c k duyt, trng (ph) khoa/b mn phi cho vo phong b ng thi, k nim phong, bo mt v bn giao cho trng phng Kho th v m bo cht lng. - Trng phng KT& BCL chn thi trong s thi c trng (ph) khoa/b mn duyt hoc chn t ngn hng thi. 3. Np , in sao v lu gi thi - Khoa/b mn chuyn thi v phng Kho th v m bo cht lng chm nht l 3 ngy trc khi thi hc phn . - Trng phng Kho th v m bo cht lng chn thi trong s thi c trng (ph) khoa/b mn duyt hoc chn t ngn hng thi. S lng thi c chn: 2 thi/ca thi/hc phn (vi nhng ca thi c di 10 sinh vin chn 1 thi). - Phng Kho th v m bo cht lng c trch nhim: + In sao thi theo s lng sinh vin trong danh sch sinh vin d thi. thi sau khi in sao c b vo ti ng thi, nim phong, ghi r hc phn thi, s lng thi, hnh thc thi, ngy thi, thi c hay khng c php s dng ti liu. + Cn b phng Kho th v m bo cht lng thc hin in sao thi phi tuyt i bo mt thi. Trong thi gian in sao thi, yu cu nhng ngi khng c trch nhim khng c n khu vc in sao thi, tiu hy ton b nhng t giy photo b hng theo ng quy nh. CHNG V COI THI iu 9. Coi thi 1. Phng Kho th v m bo cht lng Chu trch nhim t chc coi thi, c th: + Phn b cn b coi thi (CBCT) ca tng ca thi, bui thi, ngy thi gi cc khoa, b mn v cc b phn c lin quan. + Trn c s danh sch CBCT ca khoa, b mn v cc b phn c lin quan gi danh sch v phn cng CBCT tng ca thi, bui thi, ngy thi, khu vc thi...., m bo mi phng thi c 2 CBCT v thng bo cho cc b phn tham gia t chc thi mt tun trc k thi. 2. Cn b coi thi a. CBCT phi tt nghip trnh i hc tr ln v nghin cu, nm vng quy nh ca Nh trng v t chc k thi kt thc hc phn. b. CBCT khng c lm nhim v ti phng thi c ngi thn (v, chng, con, anh, ch, em rut) d thi v lm nhim v in sao thi. c. Cn b c iu ng coi thi, nu ngh t xut phi bo co kp thi cho trng(ph) b phn c ngi thay th. Nu ngh khng c l do, CBCT c iu ng phi chu hon ton trch nhim. d. CBCT khng c s dng in thoi di ng trong khi lm nhim v; khng c gip sinh vin lm bi di bt k hnh thc no; khng c lm vic ring, khng c ht thuc, ung bia, ru; phi c mt ng gi v thng xuyn ti phng thi lm cc nhim v theo trnh t sau y: Trc thi gian thi: - C mt ti a im quy nh nhn thi, danh sch phng thi, giy thi, giy nhp v cc ti liu lin quan (Bin bn x l& ). - nh s bo danh theo qui nh ca lnh o b phn t chc thi cho tng ca thi. - Gi sinh vin vo phng thi, hng dn sinh vin ngi ng ch quy nh v kim tra sinh vin d thi theo th sinh vin (trng hp mt th sinh vin cha kp lm li, kim tra chng minh th nhn dn); kim tra cc vt dng sinh vin c mang vo phng thi, khng sinh vin mang vo phng thi cc ti liu v vt dng b cm theo quy nh. - Mt CBCT k v ghi r tn vo giy thi, giy nhp v pht cho sinh vin, CBCT cn li k vo giy thi khi sinh vin in y cc thng tin trn giy thi. Tuyt i khng sinh vin lm bi m cha ghi thng tin c nhn vo giy thi, khng k tha giy thi. Trong thi gian thi: - Trc khi bc ti thi, CBCT gi cao ti thi cng khai vi sinh vin thy r mt trc v sau cn nguyn nhn nim phong; bc phong b ng thi v pht thi cho sinh vin; trong trng hp thi c sai st th lp tc thng bo cho trng phng Kho th v m bo cht lng kp thi x l; - CBCT ghi mn thi, thi gian lm bi, thi c s dng ti liu hoc khng c s dng ti liu trn bng sinh vin bit; - CBCT kim tra th sinh vin hoc chng minh th nhn dn nhn din sinh vin d thi; - Mt CBCT bao qut t u phng n cui phng thi, mt CBCT bao qut t cui phng n u phng thi trong sut thi gian coi thi. CBCT khng ng gn sinh vin khi lm bi. Khi sinh vin hi, CBCT ch c tr li cng khai trong phm vi quy nh. Nu c sinh vin vi phm k lut, CBCT phi lp bin bn x l theo ng quy nh. Sinh vin ra khi phng thi trc khi kt thc thi gian lm bi, CBCT yu cu SV np bi thi; nu c tnh hung bt thng phi bo B  8 : 񹨹yk^ySE7h ah;6CJOJQJh ah6CJOJQJh ahOJQJh ah,CJOJQJh ah,5CJOJQJh ahCJOJQJ h ahCJOJQJmHsH h ahCJOJQJmHsH h ahCJOJQJmHsH+jh ah5OJQJUmHnHu#h ah5CJOJQJmHsHh ah5OJQJmHsHh ahOJQJmHsHBtSkd$$Ifl0% t(644 laP$<$If`a$gdoN]$<$Ifa$gdoN] d f h ~ GB6 $ ha$gdZgdSkd$$Ifl0% t(644 laP$<$Ifa$gdoN]UkdT$$Ifl0% t(644 laP: > L X ` b d f h ~ " $ n p ɾuu[G3'h ah5CJOJQJaJmH sH 'h ah5CJOJQJaJmH sH 3jh ah5CJOJQJUaJmHnHu*h ah;5CJOJQJaJmHnHu*h ah5CJOJQJaJmHnHuh ah5CJOJQJaJh ahCJOJQJh ahOJQJh ah6OJQJh ah;6CJOJQJh ah6CJOJQJh ah,6CJOJQJ~ $ n p ( b0~$d`a$gdZ$ hrdxx]ra$gdZ$x`a$gdZ$ hxa$gdZ$ h<<a$gd$ h<<a$gd $ ha$gdZ $da$gdZ p t t ( bDNb0 ˻˫˻˻ˍˍˍscO'h ah5CJOJQJaJmH sH h ah6CJaJmHsHh ahZCJmHsHh ahCJmHsHh ahCJaJmHsHh ahZCJaJmHsHh ah;6CJaJmHsHh ah;CJ]aJmHsHh ah;CJaJmHsH$h ahCJOJQJaJmHsH$h ah;CJOJQJaJmHsH Z\vn4dh JVtítbS@-$h ahCJOJQJaJmH sH $h ahCJOJQJaJmH sH h ahCJOJQJaJ"h ah5CJOJQJ\aJ"h ah5CJOJQJ\aJ$h ahCJOJQJaJmH sH 'h ah5CJOJQJaJmH sH +h ahCJOJQJaJmHnHsH u+h ahCJOJQJaJmHnHsH u'h ah6CJOJQJaJmH sH $h ahCJOJQJaJmH sH n.L$ hd$Ifa$gdoN]$ & F 8h $If^` a$gd$ h$Ifa$gd$ hd$Ifa$gdoN]$ hxa$gdZ `gdZ tnʶvcO?-?"h ah,56OJQJmH sH h ah,6OJQJmH sH 'h ah,5CJOJQJaJmH sH $h ahCJOJQJaJmH sH *h ah56CJOJQJaJmH sH *h ah56CJOJQJaJmH sH 'h ah5CJOJQJaJmH sH 'h ah5CJOJQJaJmH sH 'h ah5CJOJQJaJmH sH h ahOJQJmH sH $h ahCJOJQJaJmH sH nL^|>llXXX <<gd,$ <<a$gd,$dh<<a$gd,$dh<<a$gd,$dh<<`a$gd,Jkd$$Ifl0(#(#4 lal L."BDL!J)))ʵyygygRy?$h ah,CJOJQJaJmH*sH*(h ah,CJOJQJaJmH*sH*tH#h ah,5OJQJaJmH*sH* h ah,OJQJaJmH*sH*$h ah,CJOJQJaJmH sH .h ah,5CJOJQJ\aJmH sH tH(h ah,CJOJQJaJmH sH tH#h ah,5OJQJaJmH sH h ah,OJQJaJmH sH #h ah,6OJQJaJmH sH >. D^L!|!!"&|(J)^)))z,$ 7dh<<`a$gd,m$$ <<a$gd,$dh<<`a$gd,dhgd, $dha$gd, <<gd,))///00*0,0.0v0H1J1f777,<.<<<@ا{b{L88'h ah,6CJOJQJaJmH*sH*+h ah,5CJOJQJaJmH*sH*tH0h ah,56CJOJQJ\]aJmH*sH* h ah,OJQJaJmH*sH*4h ah,0J>*B*CJOJQJaJmH*phsH*3jTh ah,CJOJQJUaJmH*sH*-jh ah,CJOJQJUaJmH*sH*$h ah,CJOJQJaJmH*sH*'h ah,5CJOJQJaJmH*sH*z,.0v03 6f7|7777899;.<<L=JC$dh<<`a$gd,$ <<a$gd,$dh<<`a$gd,m$ <<gd,$ 7dh<<`a$gd,m$@@@@@$A&ABJCHGTGGGfMMQQQQ@Rٯٙlٯ[E*h ah,5CJOJQJ\aJmH*sH* h ah,OJQJaJmH*sH*.h ah,0J5CJOJQJ\aJmH*sH*(h ah,0JCJOJQJaJmH*sH*+h ah,5CJOJQJaJmH*sH*tH'h ah,6CJOJQJaJmH*sH*+jEh ah,CJOJQJUaJ$h ah,CJOJQJaJmH*sH*%jh ah,CJOJQJUaJJCEHGGTJfMMNQQQQQ@RZR:VZ0]]_`*aa$ <<a$gd,$dh<<`a$gd,m$$dh<<`a$gd,@RZRUUV:VXX_`ee"i2kpk>mNmXmbmlmւnn]P];(h ah,0JCJOJQJaJmH*sH*h ah,OJQJaJ h ah,OJQJaJmH*sH*'h ah,CJOJQJ\aJmH*sH*'h ah,6CJOJQJaJmH*sH*+h ah,6@CJOJQJaJmH*sH*(h ah,@CJOJQJaJmH*sH*(h ah,0JCJOJQJaJmH*sH*$h ah,CJOJQJaJmH*sH*+h ah,0J5CJOJQJaJmH*sH*aJcdeefhik>m@mRmbmmm(no qHq\r$ <<a$gd,$ dh<<`a$gd,$dh<<`a$gd,lmnmmVwwwxnypy~4~.0^&TV2ʻdzǝljdzLJdzwhhUhUhUhUhU$h ah,CJOJQJaJmH sH h ah,CJOJQJaJh ah,6CJOJQJaJU'h ah,CJOJQJ]aJmH*sH**h ah,CJOJQJ\]aJmH*sH*'h ah,6CJOJQJaJmH*sH*$h ah,CJOJQJaJmH*sH*(h ah,0JCJOJQJaJmH*sH* h ah,0JCJOJQJaJ\rrs uVwwx0y{~4~VN Գ^&T$dh<<`a$gd,$ dh<<`a$gd, dh<<gd,ngay cho trng phng Kho th v m bo cht lng gii quyt. Kt thc thi gian thi: - CBCT yu cu sinh vin ngng lm bi, gi tn tng sinh vin ln np bi, khi nhn bi phi m s t giy thi ca sinh vin np, yu cu sinh vin t ghi ng s t v k tn vo Danh sch phng thi . CBCT phi thu bi ca tt c sinh vin, k c sinh vin b x l k lut do vi phm Quy nh. Khi thu bi phi kim tra s bi, s t giy thi, cc bin bn x l k lut phi km theo bi thi ca sinh vin, ghi r hnh thc x l k lut vo mc Ghi ch trong Danh sch phng thi . CBCT np bi thi hc phn v cc bin bn x l k lut ti phng Kho th v m bo cht lng. Tuyt i khng c nhm ln, mt mt bi thi. 3. Phng Thanh tra - B tr cn b kim tra, gim st cc bui thi. - Kim tra, gim st v nhc nh cn b tham gia t chc thi v sinh vin thc hin ng quy nh. 4. Cn b trc thi Trng (ph) khoa, b mn phn cng ging vin ra trc thi trong sut thi gian din ra ca thi, ti a im do trng phng Kho th v m bo cht lng thng bo trc mi k thi. Trng hp ngh trc thi ging vin phi thng bo cho Trng (ph) khoa, b mn phn cng ging vin trc thay. 5. Sinh vin - C mt ti phng thi trc thi gian thi 15 pht lm th tc vo thi. Nu n chm qu 15 pht sau khi bc thi khng c d thi. -Xut trnh th sinh vin (trng hp mt th sinh vin cha kp lm li, xut trnh chng minh th nhn dn) CBCT kim tra trc khi vo phng thi. Nhng trng hp c bit, sinh vin gp cn b phng Thanh tra trc thi gii quyt. -Ngi ng v tr theo s bo danh. t th sinh vin (trng hp mt th sinh vin cha kp lm li, t chng minh th nhn dn) trn mt bn CBCT kim tra. -Ch c mang vo phng thi bt vit, bt ch, compa, ty, thc k, thc tnh, my tnh in t khng c th nh v khng son tho c vn bn, giy thi ca Trng v giy nhp khng c ni dung. -Khng c mang ti liu vo phng thi (tr nhng mn thi c s dng ti liu, s c thng bo trc ca ging vin ging dy v c ghi r trong thi); khng c mang in thoi di ng, phng tin k thut thu, pht, truyn tin, ghi m, ghi hnh, thit b cha ng thng tin c th li dng lm bi thi, vi kh, cht gy n, gy chy, bia, ru, giy than, bt xa; khng c ht thuc trong phng thi. i vi thi c php s dng ti liu, sinh vin ch c mang cc ti liu thuc phm vi thi cho php. -Trc khi lm bi thi, phi ghi y cc thng tin theo yu cu vo giy thi v nht thit phi yu cu c hai cn b coi thi k v ghi r h tn vo giy thi; - Bi lm phi vit r rng, sch s, khng nhu nt, khng v, vit nhng ni dung khng lin quan n bi thi, khng nh du hoc lm k hiu ring. Nghim cm lm bi bng hai th mc, mc , bt ch (tr hnh v c dng bt ch). Cc phn vit hng phi dng thc gch cho, khng dng bt xo. Phi bo v bi lm ca mnh v nghim cm mi hnh vi gian ln, khng c xem bi ca sinh vin khc, khng c trao i kin, trao i ti liu khi lm bi. -Gi gn trt t trong phng thi. Nu cn hi CBCT iu g phi hi cng khai. Trng hp au m bt thng phi bo co CBCT x l. - Ch c ra khi phng thi sau t nht 2/3 thi gian lm bi v phi np bi lm v thi cho CBCT. - Khi ht thi gian thi phi ngng lm bi v np bi cho CBCT. Khng lm c bi, sinh vin cing phi np giy thi. Khi np bi, sinh vin phi t ghi r s t giy thi v k vo danh sch phng thi. CHNG VI CHM THI, CNG B IM THI V LU TR, BO QUN. S DNG IM THI iu 10. T chc rc phch, nh phch v gi bi chm thi Chm nht sau 3 ngy k t ngy thi, trng phng Kho th v m bo cht lng chu trch nhim phn cng cn b nh phch, rc phch v gi bi thi cho cc khoa/b mn t chc chm thi. iu 11. Chm thi 1. Trng (ph) khoa, b mn t chc cho ging vin chm tp trung ti khoa, b mn trong thi gian quy nh. Mi bi thi phi c hai ging vin chm c lp. im ca bi thi l im sau khi thng nht gia hai cn b chm thi. Trng hp hai cn b chm thi khng thng nht c im bi thi, bo co trng (ph) khoa, b mn xem xt quyt nh. 2. Chm thi vn p hoc thc hnh c thc hin bi hai ging vin. im thi ca tng sinh vin l im thng nht ca hai ging vin chm thi. Nu hai cn b chm thi khng thng nht c im thi, th bo co trng(ph) khoa, b mn xem xt v quyt nh. Ging vin cng b im thi cho sinh vin sau khi kt thc bui thi v np bng im cho gio v khoa, b mn. 3. im ca bi thi chm theo thang im 10, lm trn n mt ch s thp phn. Cn b chm thi ghi y im bng s v bng ch vo bi thi v phiu chm. C hai cn b chm thi k tn vo tng t giy thi ca bi thi v phiu chm. Trng (ph) khoa/b mn k vo tt c cc phiu chm. Vic giao nhn bi thi phi c thc hin cng khai, c s giao nhn vi y ch k ca ngi giao v ngi nhn. 4. Ging vin chm thi phi chu trch nhim trc tip v tnh chnh xc, khch quan, cng bng v im thi. Trng (ph) khoa, b mn chu trch nhim chung v t chc, qun l, iu hnh chm thi cc hc phn thuc qun l ca khoa, b mn. 5. Chm nht sau 7 ngy lm vic k t ngy nhn bi thi, khoa, b mn phn cng phi gi kt qu thi, bi thi v phng Kho th v m bo cht lng. iu 12. Ghp phch, nhp im, np v lu gi danh sch thi 1. Phng Kho th v m bo cht lng - Phn cng cn b ghp phch; vo s phch v im thi trn danh sch thi v nhp im thi vo phn mm; kha im trn phn mm cng b cho sinh vin v in danh sch thi sau khi c im nh gi hc phn (c xc nhn ca cn b nhp im v trng phng Kho th v m bo cht lng) - Chuyn bn gc danh sch thi kt thc hc phn (c danh sch c ch k ca sinh vin v danh sch c im nh gi hc phn in t phn mm) v phng o to; photo danh sch thi kt thc hc phn (c danh sch c ch k ca sinh vin ) lm 2 bn: 1 bn gi cho khoa ch qun, 1 bn lu ti phng Kho th v m bo cht lng cng vi bi thi, phiu chm gc. - Cng b im cho cho sinh vin trn website: HYPERLINK "http://www.dhcd.edu.vn:8085" www.dhcd.edu.vn:8085 chm nht 3 ngy k t ngy nhn kt qu thi, bi thi t cc khoa, b mn. 2. Phng o to Lu tr bn gc danh sch thi kt thc hc phn (c danh sch c ch k ca sinh vin v danh sch c im nh gi hc phn in t phn mm) v qun l im trn phn mm qun l o to; cp bng im cho sinh vin. iu 13. Chm li im chuyn cn, im kim tra v im thi kt thc hc phn 1. i vi im chuyn cn v im kim tra - Sinh vin mun chm li im chuyn cn v im kim tra phi vit n gi trc tip ging vin ging dy hc phn hoc khoa/b mn qun l ging dy hc phn chm nht sau 7 ngy k t khi cng b trn website. - Ging vin xem xt gii quyt chm li im chuyn cn v im kim tra ca sinh vin. Nu im chuyn cn v im kim tra np cho phng o to, phng Kho th v m bo cht lng, nu cn sa i ging vin c bn gii trnh ngh sa im, c xc nhn ca trng (ph) khoa, b mn, trng phng o to, trng phng Kho th v m bo cht lng v c s ng ca ph Hiu trng ph trch o to. 2. i vi im thi hc phn - Sinh vin mun chm li im thi kt thc hc phn phi vit n gi phng Kho th v m bo cht lng trong vng 7 ngy k t khi cng b im thi trn website: HYPERLINK "http://www.dhcd.edu.vn:8085" www.dhcd.edu.vn:8085 - Phng Kho th v m bo cht lng kim tra v mt k thut trong qu trnh cng im, nhp im v qu trnh chm bi thi ca 2 ging vin. + Nu pht hin cng im, nhp im, ghp phch sai st, th yu cu cn b lm sai vit bn gii trnh ngh sa im, c xc nhn ca trng b phn, trng phng Kho th v m bo cht lng, trng phng o to, trng phng Thanh tra v c s ng ca ph Hiu trng ph trch o to. + Nu cc khu k thut khng sai st, th ging vin chm ln 1 chm li bi thi kt thc hc phn. Ging vin chm sai phi vit bn gii trnh ngh sa im, c xc nhn ca trng b phn ni cn b lm vic, trng phng Kho th v m bo cht lng, trng phng o to, trng phng Thanh tra v c s ng ca ph Hiu trng ph trch o to. - im iu chnh sau c chuyn ln phng o to iu chnh im hc phn cho sinh vin. 3. i vi im thi cc hc phn thi theo hnh thc vn p, thc hnh - Sinh vin ch c c kin v im ca mnh ngay sau khi cng b im thi vi ging vin chm thi vn p. Trng hp c bit, sinh vin mun chm li im thi kt thc hc phn phi vit n gi phng Kho th v m bo cht lng trong vng 7 ngy k t khi cng b im thi trn website: HYPERLINK "http://www.dhcd.edu.vn:8085" www.dhcd.edu.vn:8085 - Phng Kho th v m bo cht lng kim tra, nu pht hin sai st th yu cu ging vin chm sai vit bn gii trnh ngh sa im, c xc nhn ca trng b phn, trng phng Kho th v m bo cht lng, trng phng o to, trng phng Thanh tra v c s ng ca ph Hiu trng ph trch o to. CHNG VII X L VI PHM iu 14. X l vi phm k lut X l cn b, ging vin, nhn vin vi phm quy nh Cn b, ging vin, nhn vin tham gia t chc thi kt thc hc phn c vi phm quy nh (b pht hin trong khi t chc thi hoc pht hin sau khi t chc thi), nu c chng c, tu theo mc s b x l k lut theo cc hnh thc sau y: a. Khin trch: i vi vi phm mt trong cc li sau: - Ra thi khng ph hp vi ni dung ging dy cc hc phn; ra thi sai v khng ng vi qui nh v thi ti Khon 1, iu 8 ca Qui nh ny. - cho sinh vin trao i bi, quay cp, mang v s dng ti liu, in thoi di ng hoc cc phng tin k thut thu, pht, truyn tin, ghi m ... ti phng thi b cn b thanh tra, gim st thi pht hin v lp bin bn; - Khng lm ng nhim v ca cn b coi thi qui nh ti Khon 2, iu 9. - Chm thi hoc cng im c sai st 2 ln mt k (t) thi. - Mc li 2 ln mt k (t) thi trong cc khu nghip v t chc thi: in, ng thi; ghp phch; vo s phch v im thi trn danh sch thi; nhp im thi vo phn mm; kha im trn phn mm, cng b im cho sinh vin; trc thi; chm thi gian so vi qui nh. b. Cnh co: i vi vi phm mt trong cc li sau: - Trc tip gii bi, hng dn cho sinh vin lm bi lc ang thi; - Ly bi thi ca sinh vin ny a cho sinh vin khc; - Lm mt bi thi trong khi thu bi, vn chuyn hoc chm thi; - Chm thi, cng im c sai st t 3 ln tr ln mt k (t) thi. - Mc li 3 ln tr ln mt k (t) thi trong cc khu nghip v t chc thi: in, ng thi; ghp phch; vo s phch v im thi trn danh sch thi; nhp im thi vo phn mm; kha im trn phn mm, cng b im cho sinh vin; trc thi; chm thi gian so vi qui nh. c. Ty theo mc vi phm c th b h bc lng, h ngch, cch chc hoc chuyn lm cng tc khc, buc thi vic hoc ngh truy t trc php lut: i vi vi phm mt trong cc li sau: - Lm l thi, mua, bn thi; - a thi ra ngoi khu vc thi hoc a bi gii t ngoi vo phng thi trong lc ang thi; - Lm l s phch bi thi; - Sa cha, thm, bt vo bi lm ca sinh vin; - nh tro bi thi, s phch hoc im thi ca sinh vin. Ngoi cc li c qui nh trn, cn b, ging vin, nhn vin tham gia t chc thi kt thc hc phn nu vi phm cc li khc, ty theo mc vi phm trng phng Thanh tra bo co Hiu trng c hnh thc x l ph hp. Trn c s vi phm quy nh v thi ht hc phn cn b, ging vin, nhn vin, Hi ng K lut Nh trng s hp v ngh Hiu trng ra quyt nh k lut. 2. X l sinh vin d thi vi phm quy nh 2.1. Sinh vin tham gia k thi kt thc hc phn c hnh vi vi phm quy nh (b pht hin trong khi thi hoc pht hin sau khi thi), nu c chng c, tu theo mc s b x l k lut theo cc hnh thc sau y: a. Khin trch: i vi vi phm mt trong cc li sau: - Nhn bi ca bn, trao i bi vi bn; - Ni chuyn ring gy mt trt t trong phng thi, khng ngi ng v tr quy nh trong phng thi; - Khng np bi ng thi gian quy nh, t i li trong phng thi khi cha c php ca CBCT. Hnh thc k lut khin trch do CBCT lp bin bn, ghi r hnh thc k lut  ngh trong bin bn v mc Ghi ch trong danh sch phng thi . Sinh vin b k lut khin trch s b tr 25% s im ca bi thi kt thc hc phn . b. Cnh co: i vi vi phm mt trong cc li sau: - b khin trch mt ln nhng trong thi gian thi mn vn tip tc vi phm Quy nh; - Trao i bi vi bn (ln 2) hoc giy nhp cho bn; - Chp bi ca ngi khc, cho ngi khc chp bi. Nhng bi thi c kt lun ging nhau th x l nh nhau. Hnh thc k lut cnh co do CBCT lp bin bn, ghi r hnh thc k lut  ngh trong bin bn v mc ghi ch trong Danh sch phng thi . Sinh vin b k lut cnh co s b tr 50% s im ca bi thi kt thc hc phn c. nh ch thi: i vi vi phm mt trong cc li sau: - b cnh co mt ln nhng trong thi gian thi hc phn vn tip tc vi phm quy nh; - Mang ti liu vo phng thi; - Khi vo phng thi mang theo in thoi di ng, cc phng tin k thut thu, pht, truyn tin, ghi m, ghi hnh, thit b cha ng thng tin c th li dng lm bi thi; vi kh, cht gy n, gy chy, cc vt dng gy nguy hi khc; - a thi ra ngoi khu vc thi hoc nhn bi gii t ngoi vo phng thi; - Vit v nhng ni dung khng lin quan n bi thi, x bi thi; lm sai thi theo qui nh. - C hnh ng gy g, e da cn b c trch nhim trong k thi hay e da sinh vin khc. Hnh thc k lut nh ch thi do CBCT lp bin bn, ghi r hnh thc k lut ngh trong bin bn v mc Ghi ch trong danh sch phng thi . Sinh vin b k lut nh ch thi phi ra khi phng thi ngay sau khi CBCT cng b hnh thc k lut thi v phi nhn im khng (0) ca bi thi kt thc hc phn . d. nh ch hc tp 1 nm: i vi vi phm mt trong cc li sau: - i thi h hoc nh ngi khc thi h ln th nht; - C hnh ng ph hoi k thi, hnh hung cn b c trch nhim trong k thi hoc hnh hung sinh vin khc. Hnh thc k lut ny do CBCT lp bin bn, gi v phng Kho th v m bo cht lng lm cc th tc theo trnh t trnh Hiu trng quyt nh. ng thi sinh vin b k lut hnh thc ny phi ra khi phng thi. e. Buc thi hc: i vi vi phm mt trong cc li sau: - Vi phm ln th hai khi i thi h hoc nh ngi khc thi h, lm bi h. - b nh ch hc tp 1 nm v vi phm quy nh v thi nhng tip tc vi phm mc nh ch hc tp 1 nm. 2.2. Vic x l k lut sinh vin phi c cng b cho sinh vin bit. Nu sinh vin khng chu k tn vo bin bn th hai CBCT v 01 sinh vin c mt trong phng thi k vo bin bn. 2.3. Cc bin bn x l k lut sinh vin gi v phng Kho th v m bo cht lng thc hin tr im ca sinh vin. Trong thi gian 7 ngy tnh t ngy lp bin bn phng Kho th v m bo cht lng gi bin bn x l k lut sinh vin cho phng Cng tc sinh vin tr im rn luyn, ng thi phng Cng tc sinh vin bo Hi ng K lut sinh vin hp v ngh Hiu trng ra quyt nh k lut i vi hnh thc nh ch hc tp 1 nm v buc thi hc. CHNG VIII IU KHON THI HNH iu 15. iu khon thi hnh Quy nh ny c hiu lc theo Quyt nh ban hnh ca Hiu trng. Trong qu trnh thc hin nu c vng mc hoc pht sinh nhng vn mi cn iu chnh, b sung nhng iu khon trong Quy nh, cc b phn bo co Hiu trng bng vn bn (qua phng o to) Nh trng xem xt quyt nh. HIU TRNG   PAGE TƷĺ *,@v$a$gd,$dh<<a$gd,$dh<<a$gd,$dh<<`a$gd,$ dh<<`a$gd,$ dh<<`a$gd,ھ"$&,:@Bd\سr]J4]J]J+h ah,0JCJOJQJ\aJmH*sH*$h ah,CJOJQJaJmH*sH*(h ah,0JCJOJQJaJmH*sH*&h ah,5CJOJQJ\aJtH.h ah,5CJOJQJ\aJmH*sH*tH(h ah,0JCJOJQJaJmH sH h ah,CJOJQJaJ*h ah,56CJOJQJaJmH sH $h ah,CJOJQJaJmH sH 'h ah,6CJOJQJaJmH sH BdPt( X.RJ$dh<<`a$gd,\b68(*,br.0دؚ؄nؚؚX+jh ah,CJOJQJUaJ+jh ah,CJOJQJUaJ*h ah,5CJOJQJ\aJmH*sH*(h ah,@CJOJQJaJmH*sH*+jh ah,CJOJQJUaJ%jh ah,CJOJQJUaJ$h ah,CJOJQJaJmH*sH*'h ah,6CJOJQJaJmH*sH*"J24Jhjlbv$ dh<<`a$gd,$ & Fdh<<a$gd,$ <<a$gd,gd,$dh<<`a$gd,24h.jl6l| ŴwwawaKK+h ah,@CJOJQJ\aJmH*sH*+h ah,@CJOJQJ\aJmH*sH*'h ah,CJOJQJ\aJmH*sH*.h ah,5@CJOJQJ\aJmH*sH* h ah,OJQJaJmH*sH* h ah,OJQJmH*sH*tH(h ah,@CJOJQJaJmH*sH*%jh ah,CJOJQJUaJ$h ah,CJOJQJaJmH*sH*x6T & Hf*n$dh<<`a$gd,$ dh<`a$gd,$ dh<<`a$gd, &   L0npvN\Fdhxrt*0b T !!"߷ߢ߷ߌߢߢߢߢߢߢ߷}l}l h ah,@OJQJmH*sH*h ah,OJQJmH*sH*+h ah,@CJOJQJ\aJmH*sH*(h ah,@CJOJQJaJmH*sH*'h ah,6CJOJQJaJmH*sH*'h ah,CJOJQJ\aJmH*sH*$h ah,CJOJQJaJmH*sH*h ah,56mH*sH**n(vFt !""#%( dh<<gd,$dh<<`a$gd,$ dh<<`a$gd,""##(((.)+<+++++++++++++++++++ذĚ؆vg_[_[_[_[QKQKG[gh`= h`=0Jjh`=0JUhjhUh ah\WCJOJQJaJh ah5CJ OJQJaJ 'h ah,6CJOJQJaJmH*sH**h ah,5CJOJQJ\aJmH*sH*'h ah5CJOJQJaJmH*sH*'h ah,5CJOJQJaJmH*sH*$h ah,CJOJQJaJmH*sH*'h ah,CJOJQJ\aJmH*sH*((((.)+++++++++++++++&`#$gd$dh<<`a$gd,$dh<<7$8$H$`a$gd,$ <<`a$gd,++gd6&P 1h:p. A!"n#S$S% R$$IfP!vh#v#v:V l t(655aPV$$IfP!vh#v#v:V l t(655aPR$$IfP!vh#v#v:V l t(655aPR$$Ifl!vh#v#v:V l(#554alDyK www.dhcd.edu.vn:8085yK Rhttp://www.dhcd.edu.vn:8085/yX;H,]ą'cDyK www.dhcd.edu.vn:8085yK :http://www.dhcd.edu.vn:8085/DyK www.dhcd.edu.vn:8085yK :http://www.dhcd.edu.vn:8085/DyK www.dhcd.edu.vn:8085yK :http://www.dhcd.edu.vn:8085/DyK www.dhcd.edu.vn:8085yK :http://www.dhcd.edu.vn:8085/^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH H`H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH R@R Heading 1$$dh@&`a$ 5CJ\H@H Heading 2$$d8@&a$CJaJN@N Heading 3$$d8@&a$5CJ\aJR@R , Heading 4$<@&5CJOJQJ\aJDA`D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k (No List \R@\ Body Text Indent 2$d8`a$CJaJ4 @4 Footer !.)@. Page Number`C@"` Body Text Indent$dh`a$56CJ\]j3j `V Table Grid7:V0fAf *8Body Text Indent 2 Char CJOJQJ_HaJmH sH tH oR "x94Default Paragraph Font Para Char Char Char Char Char d8xx$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH TS@bT `=Body Text Indent 3hx^hCJaJ2B@r2 `= Body Textx44  Header !<P@< Body Text 2 dxD^@D ; Normal (Web) OJQJ\O\ ; Char$$ddd[$\$`a$CJOJQJ^JaJ*W`* ,Strong5\BOB ,apple-converted-space6U`6 , Hyperlink >*B*phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] }D : p t)@@Rlm\ "+CFHIKMOQSU~ >z,JCa\rTJn(++DEGJLNPRTVR}WWW\\]bAbVb}XXXXX !8''@&J( VB # C D"?VB % C D"?VB & C D"?B S ?z|}%+==t&Ycct# pt}}}}}}}} !9:\]x:xz|  hi=><=:;HINO)!*!""""f#g#$$$$$$% %,%-%''n)o)****++,,,,,,--O.P.....^/_/V0W000112222222233334444-50555667777D8E88899;;;;M<N<<<*=+=&>'>y>z>??7@:@hApAAABcCdCC-DnDDDtExEEEHHJqJrJJJJ{KKKKLLLMMMM9M:M`MbMMMcNeNvNwNOONQOQRRSSsTtTTTTTUUiWjW&X'X8X9XYYaYbYYYjZkZ \\*\+\]]]]^^@`A`````WbXbccccccccdddd4e5eeeffff9g:gJhKhhhhhhh:i;iiijj[k\k}k~kkkkk(l)lcldlEmFmmmnnnn"o#oLoMoooppqq5q7qqqqq9r:r!s"sYsZsssssttvuwuuu w wNwOwwwwwxxyySyTyyy~zzV|X|c|d|w|y|||}}}}}}}}}}}}3333333333333333333}CCMMtT}TYYccX|d|}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ,y"| $FU%+LNYJ 9>2`9{$(|cFjXEGz4Y.H@UxJs!Kx;d,ML-NA mTrxhG;TB:,YjX_xf>|gF˰BHw2ixEB4iB:,]{ Rf+~86 88^8`OJQJo(-88^8`56OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo( xx^x`OJQJo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(88^8`6o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`CJOJQJo(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHEE^E`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8^8`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHdd^d`OJPJQJ^J. TT^T`hH. $ L$ ^$ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.h ^`o(hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hHh ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH-^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h 0^`0o(hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.88^8`6o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.EB4iG;T(|cFY_Hw2i-Nd,MYJ 9%+UxJs!Ky"2`9+~Y.H|gf mT $]{ EGr3Ȥ    /        X    Hȑ    h2\    t    >    H    DS    ~.    ~.    ,    Zm    SN    Xjr         .\    t V y,!"5"^<"V_"x$7J%_%e&y&'#'5)L/*\*;+ ,9K,-)./ )/)/jl/u;07i0r01&O142Z2~2Q3c3Z)4KF5~A7]7"x91:>E:X:]:pn:;;;?-<d =7=ZP=i=<>H>L>-z>f?IA8BPsB D"D*FD\D?EZHaHmHIhI J aJ~.KdLbLcXM~N|OO~OS[GScSxSZU]U`U ;V`V"bV-W\WX]:XEYZP@Zf[[$[&['\!:\Q/]oN]@^\_6G`Q``abTboc0%eGeNeTfcfvtgh+hXMklpel?nsen{oR}oV&q(qArestut90vIv8w\w,x}yz'zZz-dzgzD{(|'|T}~Eibc'd6m_Ck}fL[I{2 BX aIeEgKQCb&nPfET%X0#7qb]?*8fr $W/[(Xmt@vnR 3i^Ohdw $( {"MT{i5B39st(4 aphfGK$cF,cer0Hw$ ~hDVh+@ 2y7evm00/C`I7M"O!]@$}vH<{ RofA5 x$nW5>,Oxh!s .wJ {4~Fm;2\{3MUh'k>9: >C0FfM ys3f5W)KP5RLT<!j-:cPSJe}}@@{| '.8:;>}"06Vdx|~UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7& r.VnTime?= *Cx Courier New;Wingdings9& r.VnTimeHACambria Math"1 hSQMSISQGk@k@S24}} 3qHX?\*2!xx D thoUSERBinh Nguyen Thanhh         Oh+'0  @ L X dpxD thoUSER Normal.dotmBinh Nguyen Thanh7Microsoft Office Word@^в@fk@r@ k՜.+,D՜.+,4 hp| @} D tho Title| 8@ _PID_HLINKSA4 http://www.dhcd.edu.vn:8085/ http://www.dhcd.edu.vn:8085/ http://www.dhcd.edu.vn:8085/ http://www.dhcd.edu.vn:8085/ http://www.dhcd.edu.vn:8085/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FData 1TablesWordDocument8DSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top