ࡱ> [{x !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZy^_`abcdefghijklmnopqrstuvw|z}~Root Entry Fd\WordDocument4Data 1Table] _ bjbj 4bb0+JJJJJ^^^8Rd^ tޯ$Od9J  JJ=||| ]JJޯ| ޯ||08dy,ʯS0Fy<X J |   z$         : TNG LIN ON LAO NG VITNAM TRNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VITNAM c lp - T do - Hnh phc QUY CH nh gi kt qu rn luyn ca sinh vin h chnh quy trng i hc Cng on (Ban hnh km theo Quyt nh s & & ./20& & ./Q-HC ngy& & . thng & .. nm 20& .. ca Hiu trng trng i hc Cng on) Chng I QUY NH CHUNG iu 1.Phm vi iu chnh v i tng p dng 1. Quy ch ny quy nh vic nh gi kt qu rn luyn ca sinh vin h chnh quy (sau y gi tt l sinh vin), bao gm: nh gi kt qu rn luyn v khung im; phn loi v quy trnh nh gi; t chc nh gi v s dng kt qu; t chc thc hin. 2. Quy ch ny p dng i vi sinh vin h chnh quy trng i hc Cng on bao gm: sinh vin h i hc v h cao ng iu 2.Nguyn tc nh gi kt qu rn luyn ca sinh vin 1. Thc hin nghim tc quy trnh v cc tiu ch nh gi c quy nh ti quy ch ny; m bo khch quan, cng khai, cng bng, chnh xc. 2. m bo yu t bnh ng, dn ch, tn trng quyn lm ch ca ngi c nh gi. 3. Phi hp ng b, cht ch cc b phn, cc n v c lin quan trong nh trng tham gia cng tc nh gi kt qu rn luyn ca sinh vin. iu 3.Ni dung nh gi v thang im 1. Xem xt, nh gi kt qu rn luyn ca sinh vin l nh gi thc, thi ca sinh vin theo cc mc im t c trn cc mt: a) thc tham gia hc tp; b) thc chp hnh ni quy, quy ch, quy nh trong nh trng; c) thc tham gia cc hot ng chnh tr, x hi, vn ha, vn ngh, th thao, phng chng ti phm v cc t nn x hi; d) thc cng dn trong quan h cng ng; ) thc v kt qu tham gia cng tc cn b lp, cc on th, t chc khc trong trng i hc Cng on hoc sinh vin t c thnh tch c bit trong hc tp, rn luyn. 2. im rn luyn c nh gi bng thang im 100. Chng II CC TIU CH NH GI V KHUNG IM iu 4.nh gi v thc tham gia hc tp Cc tiu ch xc nh im nh gi: - thc v thi trong hc tp; - thc v thi tham gia cc cu lc b hc thut, cc hot ng hc thut, hot ng ngoi kha, hot ng nghin cu khoa hc; - thc v thi tham gia cc k thi, cuc thi; - Tinh thn vt kh, phn u vn ln trong hc tp; - Kt qu hc tp. 2. Khung im nh gi t 0 n 20 im (c c th ha ti mc I- Phiu chm im rn luyn- Ph lc 1 ca qui ch) iu 5.nh gi v thc chp hnh ni quy, quy ch, quy nh trong nh trng 1. Cc tiu ch xc nh im nh gi: - thc chp hnh cc vn bn ch o ca ngnh, ca c quan ch o cp trn c thc hin trong nh trng - thc chp hnh cc ni quy, quy ch v cc quy nh khc c p dng trong nh trng 2. Khung im nh gi t 0 n 25 im. (c c th ha ti mc II- Phiu chm im rn luyn- Phn Ph lc 1 ca qui ch) iu 6. nh gi v thc tham gia cc hot ng chnh tr, x hi vn ha, vn ngh, th thao, phng chng ti phm v cc t nn x hi 1. Cc tiu ch xc nh im nh gi: - thc v hiu qu tham gia cc hot ng rn luyn v chnh tr, x hi, vn ha, vn ngh, th thao; - thc tham gia cc hot ng cng ch, tnh nguyn, cng tc x hi; - Tham gia tuyn truyn, phng chng ti phm v cc t nn x hi. 2. Khung im nh gi t 0 n 20 im. (c c th ha ti mc III- Phiu chm im rn luyn- Phn Ph lc 1 ca qui ch) iu 7.nh gi v thc cng dn trong quan h cng ng 1. Cc tiu ch xc nh im nh gi: - thc chp hnh v tham gia tuyn truyn cc ch trng ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc trong cng ng; - thc tham gia cc hot ng x hi c thnh tch c ghi nhn, biu dng, khen thng; - C tinh thn chia s, gip ngi thn, ngi c kh khn, hon nn. 2. Khung im nh gi t 0 n 25 im. (c c th ha ti mc IV- Phiu chm im rn luyn- Phn Ph lc 1 ca qui ch) iu 8.nh gi v thc v kt qu khi tham gia cng tc cn b lp, cc on th, t chc trong nh trng hoc sinh vin t c thnh tch c bit trong hc tp, rn luyn 1. Cc tiu ch xc nh im nh gi: - thc, tinh thn, thi , uy tn v hiu qu cng vic ca sinh vin c phn cng nhim v qun l lp, cc t chc ng, on thanh nin, Hi sinh vin v cc t chc khc ca trng; - K nng t chc, qun l lp, qun l cc t chc ng, on thanh nin, Hi sinh vin v cc t chc khc ca trng; - H tr v tham gia tch cc vo cc hot ng chung ca lp, tp th, khoa v trng -Sinh vin t c cc thnh tch c bit trong hc tp, rn luyn. 2. Khung im nh gi t 0 n 10 im. (c c th ha ti mc V- Phiu chm im rn luyn- Phn Ph lc 1 ca qui ch) Chng III PHN LOI NH GI V QUY TRNH NH GI KT QU RN LUYN iu 9.Phn loi kt qu rn luyn 1. Kt qu rn luyn c phn thnh cc loi: xut sc, tt, kh, trung bnh, yu v km. 2. Phn loi kt qu rn luyn: - T 90 n 100 im: loi xut sc; - T 80 n di 90 im: loi tt; - T 65 n di 80 im: loi kh; - T 50 n di 65 im: loi trung bnh; -T 35 n di 50 im: loi yu; - Di 35 im: loi km. iu 10.Phn loi nh gi 1. Trong thi gian sinh vin b k lut mc khin trch (c quyt nh k lut ca Hiu trng), khi nh gi kt qu rn luyn khng c vt qu loi kh. 2. Trong thi gian sinh vin b k lut mc cnh co (c quyt nh k lut ca Hiu trng), khi nh gi kt qu rn luyn khng c vt qu loi trung bnh. 3. Sinh vin b k lut mc nh ch hc tp khng c nh gi rn luyn trong thi gian b nh ch. 4. Sinh vin b k lut mc buc thi hc khng c nh gi kt qu rn luyn. 5. Sinh vin hon thnh chng trnh hc v tt nghip chm so vi quy nh ca kha hc th tip tc c nh gi kt qu rn luyn trong thi gian ang hon thnh b sung chng trnh hc v tt nghip, ty thuc vo nguyn nhn quy nh mc nh gi rn luyn ti k b sung. 6. Sinh vin khuyt tt, tn tt, m ci c cha ln m hoc cha hoc m, hon cnh gia nh c bit kh khn c xc nhn ca a phng theo quy nh i vi nhng hot ng rn luyn khng c kh nng tham gia hoc p ng yu cu chung th c u tin, ng vin, khuyn khch, cng im khi nh gi kt qu rn luyn qua s n lc v tin b ca sinh vin >@FHtvxz{hN43hb h5B* CJKH$OJQJ\^JaJph $j3hb h5B*CJKH$OJQJ\^JaJph%hD 5B*KH$OJQJ\^Jph,hsuyh5B*CJOJQJ^JaJph/hsuyhD 5>*B*CJOJQJ^JaJph,hsuyhD 5B*CJOJQJ^JaJph)hsuyhD B*CJOJQJ^JaJph(hD hB*KH$OJQJ\^Jph(hD hD B*KH$OJQJ\^Jph @x XK $da$gdsuybkd$$IfT4W0o 'oC t@622 l4af4ytb T$d$Ifa$gd`1$d$@&IfgdD d$Ifgd`1$dd$@&If[$gdsuy  Ͷu^G0G-hx5B*CJ OJPJQJ\^JaJ ph-h _5B*CJ OJPJQJ\^JaJ ph-h X5B*CJ OJPJQJ\^JaJ ph hsuyhD CJOJQJ^JaJ/h`1h5B*CJOJQJ\^JaJph hK?~h!hD hB*OJQJ^Jph,hsuyh>*B* CJOJQJ^JaJph $j2hsuyh5>*B*CJOJQJ\^JaJph/hsuyh5B*CJOJQJ\^JaJph  tt$dh-DM a$gd$dh-DM a$gd$d-DM a$gd $da$gd$d-DM a$gdx$d-DM a$gduE$d-DM a$gd    " ( 6 < J P Z Ϲϟrr[rrrrrF)h`1hB*CJOJQJ^JaJph-hxhB*CJOJPJQJ^JaJph)h6B*CJOJQJ]^JaJph/h`1h6B*CJOJQJ]^JaJph2huEhuE56B*CJOJQJ]^JaJph*huE5B*CJOJPJQJ^JaJph0huEhuE5B*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJ OJPJQJ^JaJ ph : ˴lU<('hxB*CJOJPJQJ^JaJph0hfOhfO6B*CJOJPJQJ^JaJph-hxhfOB*CJOJPJQJ^JaJph-h] 5B*CJOJPJQJ\^JaJph3hh5B*CJOJPJQJ\^JaJph-h5B*CJOJPJQJ\^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph2jzh^rhB*CJOJQJU^JaJph3hh6B*CJOJPJQJ]^JaJph < : 2t*b$dh-DM `a$gdx$dh-DM `a$gd)Og$dh-DM `a$gd] $dh-DM `a$gd  x 02~Ѻ覒ѦxaJѺ3-h] 5B*CJOJPJQJ\^JaJph-hxhxB*CJOJPJQJ^JaJph-hx5B*CJOJPJQJ\^JaJph3hh5B*CJOJPJQJ\^JaJph'hbDB*CJOJPJQJ^JaJph'hxB*CJOJPJQJ^JaJph-hxhB*CJOJPJQJ^JaJph-hxhfOB*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph8L(*8~ "κκΏΏxaMMMM'hB*CJOJPJQJ^JaJph-h] 5B*CJOJPJQJ\^JaJph-hsuy5B*CJOJPJQJ\^JaJph-hxhgB*CJOJPJQJ^JaJph'h] B*CJOJPJQJ^JaJph'hxB*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph3hh5B*CJOJPJQJ\^JaJph* $dh-DM `a$gd[%C$dh-DM `a$gdx$ & Fdh-DM a$gd6)2$dh-DM `a$gd)Og$dh-DM a$gd)Og*jlwdM33hh5B*CJOJPJQJ\^JaJph-h] 5B*CJOJPJQJ\^JaJph$h}hCJOJPJQJ^JaJ$h}hOQCJOJPJQJ^JaJ$h}h[%CCJOJPJQJ^JaJ$h}hxCJOJPJQJ^JaJh] CJOJPJQJ^JaJ'hxB*CJOJPJQJ^JaJph'hB*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJphzjnϸ}j}W@-h] 5B*CJOJPJQJ\^JaJph$h}hCJOJPJQJ^JaJ$h}hBCJOJPJQJ^JaJ$h}h[%CCJOJPJQJ^JaJ'hB*CJOJPJQJ^JaJph'h[%CB*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph0hh6B*CJOJPJQJ^JaJph-h[%C5B*CJOJPJQJ\^JaJph V!!"P##$R%%&D((* ++$dh-DM `a$gd5q$dh-DM `a$gd,$dh-DM `a$gdsuy$dh-DM `a$gd[%C T!V!X!!!."0""δuauauaJ7$h}h[%CCJOJPJQJ^JaJ-h[%Ch[%CB*CJOJPJQJ^JaJph'hB*CJOJPJQJ^JaJph'h[%CB*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph'h,B*CJOJPJQJ^JaJph3hsuyh5B*CJOJPJQJ\^JaJph3hh5B*CJOJPJQJ\^JaJph-hsuy5B*CJOJPJQJ\^JaJph"""""N###$$$P%R%T%%%4&6&&&&&''ǰkWkWkWkڰ@-h[%C5B*CJOJPJQJ\^JaJph'hB*CJOJPJQJ^JaJph'h[%CB*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph3hh5B*CJOJPJQJ\^JaJph-h] 5B*CJOJPJQJ\^JaJph$h}hCJOJPJQJ^JaJ$h}h[%CCJOJPJQJ^JaJ$h}hBCJOJPJQJ^JaJ'''''B((()()*))******δ΁mmYEE1m'hrB*CJOJPJQJ^JaJph'hHT?B*CJOJPJQJ^JaJph'hgB*CJOJPJQJ^JaJph'h[%CB*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph6hgh56B*CJOJPJQJ\^JaJph3h[%Chg5B*CJOJPJQJ\^JaJph3hh5B*CJOJPJQJ\^JaJph-h5q5B*CJOJPJQJ\^JaJph**+ + ++++++B,D,,,-"-:-<-n[nH$h}hCJOJPJQJ^JaJ$h}hBCJOJPJQJ^JaJ$h}h[%CCJOJPJQJ^JaJ'hgB*CJOJPJQJ^JaJph'hB*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph'h[%CB*CJOJPJQJ^JaJph'hrB*CJOJPJQJ^JaJph-hhrB*CJOJPJQJ^JaJph+D,<-R-z--../P///60|000$dh-DM `a$gdi$dh-DM `a$gd1b$dh-DM a$gd1b$dh-DM `a$gdm$dh-DM `a$gd[%C<-P-R-x-z----.//P/R/////6080z0|0~000001$1Z1\1^1ΠΌΌΌΌΌxΠΌdQ$h}hmCJOJPJQJ^JaJ'hB*CJOJPJQJ^JaJph'hiB*CJOJPJQJ^JaJph'hmB*CJOJPJQJ^JaJph-h] 5B*CJOJPJQJ\^JaJph-h1b5B*CJOJPJQJ\^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph3hh5B*CJOJPJQJ\^JaJph^111N2f22222r3t3v33B4D4F4V444447.799d`dtdzeeHh\hdhxhhhFibiii®š®s®s®sssqsssssssU'h_B*CJOJPJQJ^JaJph$h}hCJOJPJQJ^JaJ'hB*CJOJPJQJ^JaJph'hmB*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph'heB*CJOJPJQJ^JaJph$h}hCJOJPJQJ^JaJ'0(2l3<447Zdte^hB*CJOJPJQJ^JaJph$hXh.CJOJPJQJ^JaJ$hXh,.CJOJPJQJ^JaJ'hyB*CJOJPJQJ^JaJph'hrB*CJOJPJQJ^JaJph-h] 5B*CJOJPJQJ\^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph3hh5B*CJOJPJQJ\^JaJphbvTwwxyzJz@{{,|h}}~bv6$dh-DM `a$gdX$dh-DM `a$gdwq$dh-DM `a$gdM $dh-DM `a$gdy~~~@Jpr`br|hT=#3hh5B*CJOJPJQJ\^JaJph-h] 5B*CJOJPJQJ\^JaJph'hB*CJOJPJQJ^JaJph'hQfB*CJOJPJQJ^JaJph*hy6B*CJOJPJQJ^JaJph-hyhyB*CJOJPJQJ^JaJph-hyh,.B*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph'hnrxB*CJOJPJQJ^JaJph'hyB*CJOJPJQJ^JaJph 2tvƒNbԆ؆ ~dP9P9-hXhB*CJOJPJQJ^JaJph'hXB*CJOJPJQJ^JaJph3hh5B*CJOJPJQJ\^JaJph-h] 5B*CJOJPJQJ\^JaJph-hXhuvB*CJOJPJQJ^JaJph'hB*CJOJPJQJ^JaJph'h] B*CJOJPJQJ^JaJph'hyB*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph؆Fn؋2Dhbp$dh-DM `a$gd _$dh-DM a$gd2 $$dh-DM `a$gd2 $$dh-DM `a$gdwqdh-DM `gdX$dh-DM `a$gdy 8JLp&:nΉ(؊؋bdוו{gT$h}hXCJOJPJQJ^JaJ'h2 $B*CJOJPJQJ^JaJph3hh5B*CJOJPJQJ\^JaJph-hXhB*CJOJPJQJ^JaJph'h] B*CJOJPJQJ^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph'hXB*CJOJPJQJ^JaJph'hwqB*CJOJPJQJ^JaJphdҌJ^~2BDfhxڰnZG7GhCJOJPJQJ^JaJ$h]h2 $CJOJPJQJ^JaJ'h] B*CJOJPJQJ^JaJph'h _B*CJOJPJQJ^JaJph-h] 5B*CJOJPJQJ\^JaJph-hhB*CJOJPJQJ^JaJph3hh5B*CJOJPJQJ\^JaJphh] CJOJPJQJ^JaJ$h}hCJOJPJQJ^JaJ$h}h2 $CJOJPJQJ^JaJ <Rd~,^hĐڐ :<`bdfhͺttͺttttttͺfXhsuyCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ$h]h _CJOJPJQJ^JaJh] CJOJPJQJ^JaJh]CJOJPJQJ^JaJ$h]h2 $CJOJPJQJ^JaJ$h]hCJOJPJQJ^JaJhCJOJPJQJ^JaJ$h]hXCJOJPJQJ^JaJhz?CJOJPJQJ^JaJbdf0268<>BDHJ$a$ dgdi dh^gd] dh^`gd] $dh`a$gd)w*$dh-DM `a$gdXhjl`b.0248:>@DFJLz|~±rjfjfjfjf^Z^Q^ZMfrh@Hh omHnHuhsuyjhsuyUhjhUhsuy5CJOJQJ^JaJh75CJOJQJ^JaJ#h7h75CJOJQJ^JaJh] 5CJOJQJ^JaJ h]hCJOJQJ^JaJ h]hECJOJQJ^JaJ h]h _CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh(CJOJQJ^JaJ dh^gd] 2&P :psuy. A!"n#n$n% x$$If!vh#v#v:V 4W t@65o5C22 l4 f4ytb TDd V # S"Oh+'0\  $ 0<DLT$j 666666666666666666666666666666666666666666 6666666666 666666666666 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH N`N q Normal dCJ^J_HaJmH sH tH h@h `10 Heading 1ddd@&[$\$"5CJ0KH$OJPJQJ\^JaJ0DA`D 0Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List RR `10Heading 1 Char5CJ0KH$OJQJ\^JaJ088 `10apple-style-spanBB `1apple-converted-spaceR@"R `10 Balloon Text dCJOJQJ^JaJN1N `10Balloon Text CharCJOJQJ^JaJ`^@B` 0 Normal (Web)ddd[$\$CJOJPJQJ^JaJ4UQ4 0 Hyperlink >*ph4b4 i0Header H$:q: i0 Header Char CJ^JaJ4 @4 i0Footer H$:: i0 Footer Char CJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 0$ ***- "'*<-^1ikRq~ dh!"$%'(*+,-/0JKMOPRSTV +0obvb #&).1LNQUW $&-!8@0( B S ?loai_2 loai_2_namechuong_1 chuong_1_namedieu_1_1dieu_2_1dieu_3_1chuong_2 chuong_2_namedieu_4dieu_5dieu_6dieu_7dieu_8chuong_3 chuong_3_namedieu_9dieu_10dieu_11chuong_4 chuong_4_namedieu_12dieu_13dieu_14dieu_15chuong_5 chuong_5_namedieu_16V`ofq E m oX%'(, ..(.0 _nJp !u>?'(,.'.A.0`cdgjlrvw{ "),-1289?@CDGHLMQW]os~ "#&'*+./4578=>BDHIMNPQTUZ[_`ceghlmqruvxy{|  '*+/03478;<?@EFIJNOSW[\`aghklopuvxy|}  !$%*+/0458=ABEFJKMOSTWX[\^_cehilmoprswx|}  !%&()-.148:>?ABEFJKOPTUXY\]abefjkopstw~  !%',-2367;<>?BCEFIJLMPW[\`adejkoprswx|  !$&)*/489<=BCGHLMPQUV[\`gmnp #$'(+,/03467:;@BEFJKOPSTY[_`dejkoquvz{      # $ & ) , 0 4 6 : ; = > A B E F I J M Q V W [ \ ` a d e j l o p s v y ~      ! $ % ( ) . 0 3 4 6 7 ; < ? @ C D G H L M Q R V W [ \ a b e f l q u v z {       ! " ' ) - . 1 2 5 8 ; @ C E I J L M Q R U V X Z [ _ ` d e h i l m q r v w | }       ! % & ) * / 0 2 3 8 9 < > @ A D F I J M O R S W Y \ ] a g k l p q t u x y } ~      ! $ % ( ) , - 0 6 ; < @ A E F I J O Q U V Y Z ] ` c h k m q y | }  "$()-.1256:;@AEFJPTUYZ]^abfgklnorsuv{|  !#$'(+,/038=>BCGHKLQSWX[\_bejmos{~ !%()-.124589=>BCGHKPTVZ[_aefhjlmpqstxy|} #SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 @CompObjrBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOwNormalPM2-272Microsoft Office Word@@Ī_RH@ @@ @ ?N)՜.+,0 hp  Grizli777Xu0 !BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Title F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q$&'*,013478:;?@DFJKPQUWZ[_`deghklnostxy|} %*+/04589;>AEILPQSTWX[\_`cglmqrvwz{ !"&',-0157;<?ADFIKPQUWZ[]^afjkopstwx{| "%&*.2489<@DHLNRSVX\eijlmqruy~34pr!%&prvw"$()!&*+/067=>Bkl #$(,-01458>?@BKLVWZ[^_bchilmpquwyz~ JK} #$'(-.1267;<@AEFHIMNRSUV[\_`cdhimnrsxy|     " # ( ) , - 0 1 5 6 : ; > ? B C F G J K P Q T U Y Z ^ _ a b f g j k o p t u x y | } !! ! !!!!!!!!!"!(!)!-!.!2!3!9!:!$?$B$C$I$J$N$O$S$T$Z$[$_$`$b$c$h$i$k$l$q$r$v$w$|$}$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%% %%%%%%%%% %!%%%'%+%,%0%1%4%5%:%;%?%@%B%C%F%G%J%K%N%P%S%T%X%Y%]%b%f%g%l%m%q%w%z%{%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&& & &&&&&&&&&"&#&&&'&*&+&.&/&2&3&8&9&<&=&A&B&F&G&K&L&Q&R&V&Z&]&^&`&a&d&e&h&i&l&m&q&r&v&w&{&}&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''''' ' ''''''''#'%')'2'6'7';'<'?'C'G'H'L'M'P'Q'T'U'X'Y'\']'b'c'f'g'k'l'p'q'u'v'z'{'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(((( (((((( (!($(%((()(,(-(/(0(5(6(:(;(?(@(C(D(H(I(L(M(R(S(V(W(Z([(](^(a(b(e(f(i(j(l(q(u(v(y(z((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))) ) ))))))))) )!)%)&)*)+).)/)4)5)7)8):);)?)@)B)C)G)H)L)M)P)Q)W)Y)])^)`)a)e)f)k)l)p)q)t)u)z){)~)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*** * * * ******** *"*#*&*'*)***,*-*0*1*3*4*8*9*=*>*A*B*F*G*J*K*O*P*S*T*W*X*^*c*f*g*j*k*o*p*s*t*w*x*}*~*********************************************************++++ + +++++++!+"+&+'+*+++.+/+4+5+9+:+>+?+B+C+G+H+K+L+Q+R+U+V+Z+[+_+`+c+d+g+h+k+l+o+p+r+s+v+w+|+}+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,, , , ,,,,,,,,,",$,',(,-,.,1,2,5,6,8,9,=,>,B,C,F,G,K,L,O,P,U,V,Y,Z,\,],a,b,e,f,i,j,l,o,r,s,u,v,z,{,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,---- - ---------$-*-/-0-4-5-8-9-=->-B-D-G-H-L-M-Q-R-V-W-Z-[-^-_-b-c-f-g-l-m-q-r-w-x-----------------------------------------------------.... . ..(.,.3.7.8.<.=.A.E.H.I.L.M.P.Q.U.V.X.Y.].^.a.b.f.g.k.l.n.o.t.u.x.y.......................................................//// / ///////#/(/+/,/.///3/4/8/9/=/>/@/A/F/G/L/M/Q/R/V/W/]/^/a/b/g/h/k/q/v/w/z/{/~//////////////////////////////////////////////////////0000 0 000000000!0"0%0&0*0+0.0/0203050<0A0B0E0F0K0L0Q0R0V0W0[0\0`0a0d0e0h0i0m0n0t0000000000000||fgE E L M G.H.I.L.w.x...V/a/y/z/{/~/////////$0%0v00000000||fgE E L M G.H.I.L.w.x...V/a/y/z/{/~/////////$0%0v00002O >ktAg҃,=.Fi! e/nG)c:PLuK;fl|FNv+V1uyX &6] 1[#Xe&sli2f+TZl "Au>&^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.8^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH"^`"o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.8^8`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8^8`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. o^o`hH. ? L^? `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. O^O`hH. L^`LhH.^`o(. o^o`hH. ? L^? `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. O^O`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-o^o`OJQJ^Jo(hHo? ^? `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHO^O`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH8^8`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.0^`0o(. o^o`hH. ? L^? `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. O^O`hH. L^`LhH.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(IZI1uyX=."V[#XeKli2feK         D    &             '             <~    5VbVb!25tJ!c`0p /Y'Csc`0<0JtJ/Y'<0J#q$]50a0a0a0a0aCs5m#t25a}#q$] HT?as?z?[%CbDaEuEF2F H%H@HqH[6K{tLf=OfO2FPQSrIVzV W7XWXz7ZiX[__ _W_[_b/c?e)Og(@l o{.pqwqwq^rsDtOtnrxsuye |"`|K?~guvy(<_G~) @LrNi,!AejOQ_5q }m}rv=sEMOmu,Q[Qf X|eX\!]1b,ma1v!MnN] \w\.U%rV 00@ 40  dUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7& r.VnTime7.@ Calibri5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"hcGcG3Ag?N) X?N) X!n24u0u02q$P`12!xx B GIO DC V O TOwPM2-27X       Đại học Công Đoàn
Top