ࡱ> qbjbj ?" UUUiii8|li  $S]U  gcz8z8z8 @8Uz8 z8z8(=,"iJ6H̛y0P/J6/&&/UL z8   h7    /     : PH LC 1 TNG LIN ON L VIT NAM CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc PHIU CHM IM RN LUYN * H v tn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngy sinh:. . . . . . . . . . . . . . . . * MSSV:. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lp:. . . . . . . . . . . . . . . .Kha hc. . . . . & & & & & ... * Khoa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hc k:. . . . . . Nm hc:. . . . & & . . Ni dung nh giim cngim trSV t chmI. thc tham gia hc tp1.Kt qu hc tp +im TBCHK 3,60 n 4,0018+im TBCHK t 3,20 n 3,5917+im TBCHK t 2,50 n 3,1915+im TBCHK t 2,00 n 2,4913+im TBCHK t 1,50 n 1,9911+im TBCHK t 1,00 n 1,495+im TBCHK di 1,0002.NCKH +Tham gia NCKH (c xc nhn ca phng KH), thi Olympic, thi SV gii2-Thi ln 1 khng t1/HPTng im mc I= Tng im cng Tng im tr ( khng qu 20 im)II. thc v kt qu chp hnh ni qui, qui ch trong nh trng -C thc chp hnh cc ni qui, qui ch trong Nh trng25-Vi phm qui ch thi ( c bin bn)3/ln-i hc mun, ngh hc khng c l do1/ln-Khng eo th SV1/ln-ng hc ph khng ng hn 5/ln-Khng tham gia bo him y t2/ln-Khng gi gn v sinh chung b nhc nh2/ln-Khng tham d sinh hot lp khng c l do chnh ng ( nu c)2/lnTng im mc II= Tng im cng Tng im tr ( khng qu 25 im)III. thc v kt qu tham gia cc hot ng chnh tr - x hi, vn ha, vn ngh, th thao, phng chng cc t nn x hi-Tham gia y cc cuc sinh hot chung do Nh trng t chc10-Tham gia cc hot ng vn ngh, th thao, tuyn truyn phng chng t nn x hi, cc hot ng cng ch, tnh nguyn ca trng10-Tham gia cc hot ng vn ngh, th thao, tuyn truyn phng chng t nn x hi, cc hot ng cng ch, tnh nguynHNPοy`H00.h2h5;B*CJ\aJmH*phsH*.hw|hw|5;B*CJ\aJmH*phsH*1h2hw|5;>*B*CJ\aJmH*phsH*1h2h5;>*B*CJ\aJmH*phsH*.h2h5;B*CJ\aJmH*phsH*(h5;B*CJ\aJmH*phsH*h;B*CJ\aJph%h;B*CJ\aJmH*phsH*hw|;B*CJ\aJphh2;B*CJ\aJph0 8 p j > " $ H R \ n $$Ifa$gd &w $$Ifa$gd^/z $Ifgd $Ifgd^/z7`7gd7`7gdM7`7 $xxa$gdrgd9Ngd* . 0 4 6 8 : ӻwhYJ8)h-5CJ OJQJ\aJ #h%3shu5B*CJ\aJphh25B*CJ\aJphh%3s5B*CJ\aJphh9N5B*CJ\aJph%h5B*CJ\aJmH*phsH*.h2h5>*B*CJ\aJmH*phsH*1h2h5;>*B*CJ\aJmH*phsH*.h2h5;B*CJ\aJmH*phsH*(h5;B*CJ\aJmH*phsH*.hw|h^5;B*CJ\aJmH*phsH* : Z \ p t , h j n * 8 < > B ԾqbVbqGqbqb;qhG CJaJmH*sH*hG h,iCJaJmH*sH*h,iCJaJmH*sH*h/AVh LCJaJmH*sH*h/AVhMCJaJmH*sH*h2hMCJaJmH*sH*h2h LCJaJmH*sH*h2h L5CJaJmH*sH*h2hM5CJaJmH*sH**hG h L5CJ OJQJ\aJ mH*sH**hG h5CJ OJQJ\aJ mH*sH**hG hw|5CJ OJQJ\aJ mH*sH*  " D F H J P Z \ Ͻtg^NEN:h@jhuCJaJhi*5CJaJhG hu5CJaJmH*sH*h 5CJaJh 5CJaJmH*sH*hg Sh8Aa5mH*sH*h8h8Aa5h8h8Aa5CJaJmH*sH*h8h8Aa5CJaJhh5OJQJaJh5OJQJaJ#hG h8Aa5OJQJaJmH*sH*h'h'CJaJhG CJaJhG hMCJaJmH*sH*hG h LCJaJmH*sH* \S $Ifgd kd$$Ifl4<\"5&MW0Q'44 laPyt@j yp $Ifgdj|4 $$Ifa$ $$Ifa$gdnr $Ifgd hkd$$Ifl5&Q'0Q'44 laPyt?#4   " $ ( * . 0 2 T V X f h j ï|qbOGhUCJaJ$hj|4h'CJaJmH*nH sH*tH hh'CJaJmH*sH*h?#4h'CJaJhCJaJhhECCJaJh SCJaJh9CJaJhuCJaJh CJaJ'hh 5CJaJmH*nH sH*tH hh 5CJaJmH*sH*h%5CJaJhh 5CJaJh5CJaJhG huCJaJmH*sH* $ * , . ^UI@7 $Ifgdj|4 $$Ifa$ $$Ifa$gd. $IfgdUkde$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytu. 0 l r t x ^UI@:$If $$Ifa$ $$Ifa$gdU $Ifgd9kd7$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytuj l n p r x z |  DFJPRTjûûûÅzoz`h h CJaJnH tH h h}CJaJh h CJaJhnrCJaJhUgh'CJaJnH tH hG h'CJaJnH tH hUCJaJh9CJaJhuCJaJh CJaJhj|4h'CJaJnH tH h?#4h'CJaJhCJaJh.CJaJhh'CJaJ%x z ^UI@:$If $$Ifa$ $$Ifa$gdU $Ifgd9kd $$Iflx\>"5&ZW0Q'44 laPytu ^UI@7 $Ifgdz $$Ifa$ $$Ifa$gd+ $Ifgdukd$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytu FLNP^UI@7 $Ifgdz $$Ifa$ $$Ifa$gd9 $Ifgdukd$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytuPR^UI@7 $Ifgdz $$Ifa$ $$Ifa$gd} $Ifgd.kd$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytu^UI@7 $Ifgdz $$Ifa$ $$Ifa$gd} $Ifgd.kdQ$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytuhln24:<Fʻ攋ofZQZA9h CJaJhKwhn>5CJaJnH tH h[x5CJaJhKwhn>5CJaJh5CJaJh[h{5CJaJnH tH h[h{5CJaJh{6CJaJhh{6CJaJh.CJaJ$hj|4hCJaJmH*nH sH*tH hhCJaJmH*sH*hCJaJh>/CJaJhh5CJaJh h.CJaJnH tH h h.CJaJdhjl^UUIIU $$Ifa$gd] $Ifgd]kd#$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytuln^UI=4 $Ifgdz $$Ifa$gd. $$Ifa$gd} $Ifgd.kd$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytu468:^RI=I $$Ifa$gdvt $Ifgdvt $$Ifa$gd{kd$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytu:<^U $Ifgdkd $$Iflh\>"5&ZW0Q'44 laPytu:@BDvm $IfgdzI $$Ifa$ $$Ifa$gd $$Ifa$gdP`hkdk $$IflV5&Q'0Q'44 laPyt?#48:<>DF(*68:tz|~@BջջzrݤrgXrghh O0CJaJnH tH hh O0CJaJh O0CJaJhavCJaJhh{CJaJnH tH hh{CJaJh{CJaJh{CJaJhvhCJaJnH tH hhCJaJhvh'CJaJnH tH hCJaJh:0CJaJhh'CJaJhsCJaJhqICJaJ"DF^RF=4 $IfgdzI $$Ifa$ $$Ifa$gd $$Ifa$gdP`kd $$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytu^RF=4 $IfgdzI $$Ifa$ $$Ifa$gd $$Ifa$gdkd $$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytu&(68^RI=4 $IfgdI) $$Ifa$gd?#4 $IfgdQyf $$Ifa$gd{kd $$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytu8:t|^RI=4 $IfgdI) $$Ifa$gd?#4 $IfgdQyf $$Ifa$gd{kdq $$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytu^RI=4 $IfgdI) $$Ifa$gd?#4 $IfgdQyf $$Ifa$gd O0kdC$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytu02@B^RI=4 $IfgdI) $$Ifa$gd?#4 $IfgdQyf $$Ifa$gd O0kd$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytuBD^RI=4 $IfgdI) $$Ifa$gd?#4 $IfgdQyf $$Ifa$gd"?#kd$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytuBD:dflnxz,dfh÷ÜÐwkwkwkc[ScSHhh"5&ZW0Q'44 laPytulnf^U $Ifgd O0kd$$Iflh\>"5&ZW0Q'44 laPytufhv $$Ifa$gd] $Ifgd] $$Ifa$gd]hkd]$$IflF5&Q'0Q'44 laPyt]^RI=I $$Ifa$gd] $Ifgd] $$Ifa$gd]kd$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytu\bbbbVbXbbbbbbc*c0c2c4c8c>cvcccFdLdNdeeeeeeοٲٲٲ|pٲٲٲhh}5CJaJhPO 5CJaJh}5CJaJh}6CJaJhh}6CJaJhh}CJaJnH tH hh}CJaJUhh-CJaJnH tH hh-CJaJh}CJaJh-CJaJh0.CJaJhh"5&ZW0Q'44 laPytu ca lp5-Khng tham gia cc hot ng, khng c l do chnh ng2/lnTng im mc II= Tng im cng- Tng im tr ( khng qu 20 im)IV. thc cng dn trong quan h cng ng -Chp hnh tt cc ch trng ca ng,chnh sch php lut ca Nh nc trong cng ng10-Tch cc tham gia cc hot ng x hi c thnh tch c ghi nhn, biu dng,khen thng5-C li sng lnh mnh,c vn ha vi mi ngi ngoi gi ln lp7-C tinh thn chia s, gip ngi c kh khn, hon nn 3Tng im mc IV ( khng qu 25 im) V. thc v kt qu khi tham gia cng tc cn b lp, cc on th,t chc trong nh trng hoc sinh vin t c thnh tch c bit trong hc tp, rn luynNhm 1: Lp trng, y vin BCH cp trng, + Xut sc + Tch cc + Hon thnh nhim v Nhm 2: lp ph, BTC,CT C b phn,CHTSV,i trng i ANXK + Xut sc + Tch cc + Hon thnh nhim v -Cc cn b khc v i vin i ANXK hot ng tch cc, c hiu qu -Cn b khng hon thnh nhim v 10 8 6 8 6 4 2 0 Tng im mc V ( khng qu 10 im)im thng: Sinh vin c cc thnh tch cao trong hc tp, NCKH,vn ngh, th thao v cc hot ng x hi c khen thng + Bng khen: + Giy khen cp trn trng: + Giy khen cp trng: 15 10 5Tng im Ghi ch: - Tng im cc mc khng qu 100 im (Nu trong trng hp qu 100 im th qui v mc im 100) - SV b k lut t mc khin trch (c quyt nh k lut ca Hiu trng) trong hc k, khi phn loi kt qu rn luyn khng c vt qu loi Kh. - SV b k lut t mc cnh co (c quyt nh k lut ca Hiu trng) trong hc k, khi phn loi kt qu rn luyn khng c vt qu loi Trung bnh XC NHN CA BAN CN S LP H ni, ngy& & ./& & /20& Sinh vin (K, ghi r h tn) XC NHN CA GIO V/ C VN HC TPXC NHN CA BCS LP   Trang PAGE 2 bbbbbb^RI=I $$Ifa$gd] $Ifgd] $$Ifa$gd]kd$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytubb,c.c0c2c^RI=I $$Ifa$gd] $Ifgd] $$Ifa$gd}kdc$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytu2c4cc^U $IfgdPO kd5$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytuccBdHdJdLdx $Ifgd] $$Ifa$gd] $$Ifa$gd]fkd$$Ifl5&Q'0Q'44 laPyt]LdNde e ee^UIIU $$Ifa$gd] $Ifgd]kd$$Ifl;\>"5&ZW0Q'44 laPytueeeeee`WKKB $Ifgd] $$Ifa$gd] $Ifgd}kde$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytueeeeeffff f4flfnftfvfzf|fffffffggggghthhhhhhhhҽzl^l^l^l^lh}B*CJ\aJphh@B*CJ\aJph hEkh}B*CJ\aJphhh}5CJaJh@5CJaJh}5CJaJh@h[h}5CJaJnH tH h[h}5CJaJh}6CJaJh8h}6CJaJhh}CJaJnH tH h}CJaJhh}CJaJ$eeffff`WKKW $$Ifa$gd] $Ifgd]kdA$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytuf fnfpfrftf`TK?K $$Ifa$gd] $Ifgd] $$Ifa$gd]kd$$Ifl\>"5&ZW0Q'44 laPytutfvfzfg^\S $Ifgd@kd$$Iflh\>"5&ZW0Q'44 laPytuggh2hHhthhiiHiijj"jv $Ifgd] $$Ifa$gd@ $$Ifa$gd]hkd$$IflY5&Q'0Q'44 laPyt] hiiiijjHjJjLj^jbjdjjjjjkkkk l"l8l:l²|n]n]n]n]K#h@hg6B*CJ\aJph hVX/hgB*CJ\aJphhgB*CJ\aJph#hghg5B*CJ\aJph"h@h@56CJaJnH tH #h@h@6B*CJ\aJphhh$>h}5CJaJnH tH hh}B*CJ\aJph hEkh@B*CJ\aJphh@B*CJ\aJphh}B*CJ\aJph"j(j.j0j6jl@lHlPlVlXlZl\lUkd$$Ifl\!p#5&=s0Q'44 laPyt] $Ifgd] :l@lTlZl\lplrltlvlllllllm$mJmNmͻvkcWNE3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] !!!$: j Beh:lNmpqq "*/?DIKN . x Pl:D8Blfbb2ccLdeeftfg"jbjj:l\loBqqq !#$%&'()+,-.09:;<=>@ABCEFGHJLMO$!0 !/Xb$y_|AKNOTUXY_cehlmqrvwz{~ "#&'*+01569ADHMNRSVWZ[_bdilpuvyz}~  %&)-1=ABDEHILMQRUVYZ^_cdijmprsvx{|  $&+,2389>?ABEFHILNQRVW[\`adfjkqruv| !%',-/026;<@EHKOPTUX]abfgkmqrvwz}     " & ' * + / 0 3 4 7 8 < = A B D E H I K L Q R V W [ \ _ ` d f j k u v |    # $ ' + / = A B D E H I L M P Q U V Y Z ^ _ b c f g i j m o r s w x ~     $ % * + 0 1 3 4 8 < ? @ C P R S a b h i l t x y |   , 0 1 5 6 9 > C D G K O U Y Z ` b f g k l n o r s x y } ~   ( , - 1 5 8 9 < @ D E I J M N Q R W X [ ` d f i j o p v w z { ~  $%)*-.236>@ACDHIKLOPTUXZ\]bcghjkopstxy 6:;?Y[]`acdfgj qq%&( 5 I Q f f qq%&( 5 I Q f f !o6FB8DuJ>2?W_ Af(}A +?WB,5C(L~FPx`6WBۺQ=Yf<6 [<uFab[SuekvsDyP^x+z@^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH ^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-Z^Z`OJQJ^Jo(hHo*^*`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHj^j`OJQJo(hH:^:`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH hh^h`hH. P^`PhH.. ^`hH... xp^`xhH.... ^`hH ..... X ^ `XhH ...... ^ `hH....... 8^`8hH........ `H^``hH.........^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-Z^Z`OJQJ^Jo(hHo*^*`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHj^j`OJQJo(hH:^:`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH ^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH! 3X (L+?WB W_ AJ>yTTm;dXK .{(6 [sZ:WvE#$ Q(6SuC_8F1    zEX    g    N    6H     v    j?>    QtY    V         Df    B    R    x         :n    20    .,    d    Td    _D9        jt    ބ     @0<>@AZ'_ Pgr>/iW"ZHe G H 9 2U4w +G\]<G)R6is75lzy5~ f+Suy5%=6b`_UgA {l)P*PUJ' PO es W""?#t# $&%]'v4( 6("Y(h(I)4d)K*_*i*,N-0.g{.d /N/VX/0:0=0 O0VH2rQ2?#4R_4j|4a5j5@5F5[5]5s~5D758[g8:h$>.>n>K@5A|+BC#CKC#PCQC2HzIGIqI{IZKL LLMN OlOuO%PAP[}QRg S S'QT&U/AVM>WQX@{Z~ZC[p\$] ]v^!w^%B`P`qX`{`a=a8Aasa^7b:}be+e4geQyf\g1gSh,iIj 7q I .ahs` [XA[B;_x,@mqufUgnt1 ?*"u/\Kw'/d6rO_.w1nrKw j5}4D6QGEv{.9*ft3?6Br .2 H T u&s 6d?{<MYu 7;U[b&\858j2\yXbft] fAODT}bIcMvz}/s36Nhvt^FjvuC,c<h.`1s{NYa3 W[Ybs2OTh@j&+f8Y0(r3EC\eBOEkv; f?9N,]>0/ =j^S^S~6/[bmy!}m@kfGSQ]!$m[xe[-%<AKq&8gvgm{":?0S@X bUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial]& rVNbook-AntiquaCourier New?= *Cx Courier New5. .[`)Tahoma;WingdingsA$BCambria Math"1hЋRЋRϋRYe Ye !4d 3qHP?j2!xxNormalEB GIAO DUC VA AO TAO CNG HOA XA HI CHU NGHA VIT NAMLanh Lannn_ctsv!              Oh+'0 8 D P \hpxHB GIAO DUC VA AO TAO CNG HOA XA HI CHU NGHA VIT NAMLanhNormal Lannn_ctsv2Microsoft Office Word@ @Z@r@rYe ՜.+,08 hp Phong Giao Vu FB GIAO DUC VA AO TAO CNG HOA XA HI CHU NGHA VIT NAM Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`/"Data Q3 1TablebWordDocument ?SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore","G4LPSLRPZ==2","Item PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top