ࡱ> twopqrs[ tsbjbj Aΐΐm``dggggg&"&"&"$ʩlj%A(2!&"((%ggf(^gg(šg;$ |0֬֐^֬(ϣ֬&"$X`%t&&"&"&"%%4^&"&"&"((((֬&"&"&"&"&"&"&"&"&"` i: TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 20& . NGH (V vic thanh ton tin ging dy) Knh gi: - Hiu trng Trng i hc Cng on - Khoa Gio dc thng xuyn - Phng Ti v - Cn c hp ng o to s & .. ngy & .. thng& nm gia Trng i hc Cng on vi & & ; - Cn c k hoch ging dy nm hc 201.. 201.. s & ./HC ngy & thng.. nm 201.. ca Hiu trng; - Cn c vo quy ch chi tiu ni b ca Hiu trng Trng i hc Cng on; - Cn c vo quy nh mc chi cho lp & (nu c), ngy thng nm 201.. Khoa (BM) & & & & & & & & & .. ngh thanh ton:& & & & & . - Hc phn: S tit: - Lp: S) s: - M ti: Trng & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. - a ch: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. - H tn ging vin: Chc danh: - n v cng tc: Cc ni dung ngh thanh ton gm cc khon sau: STTNI DUNG THANH TONS LNGN GI (ng)THNH TIN (ng)1Tin ging dy2Tin ra 3Tin chm thi4Tin lu tr5Tin tu xeTng cng:Bng ch: Knh ngh Hiu trng Nh trng xem xt gii quyt. Xin trn trng cm n! HIU TRNGK TON TRNG KHOA GDTXTRNG KHOA (BM) NGI NGH TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 20& . BNG TNG HP THANH TON TIN GING DY CC LP LIN THNG, VA LM VA HC Hc k& .. nm hc& & . STTH v tn chc danh ging vinMn gingLp gingB phn cng tcS titTin gingChm biTin Tin xeTng cngThu nhp chu thu1234567891011=7+8+9+1012=11-1012& Cng Bng ch: Xin trn trng cm n! HIU TRNGK TON TRNGTRNG KHOA GDTXTRNG KHOA (BM) NGI NGH TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 20& . NGH (V vic thanh ton tin hc li, hc ci thin im) Knh gi: - Hiu trng Trng i hc Cng on - Phng o to - Phng Ti v - Cn c k hoch t chc hc li, hc ci thim im, hc nhanh Hiu trng k ngy& ..thng & .nm 20..; - Cn c vo thng bo lch hc hc li, hc ci thin im ca phng o to k ngy& . Thng& .nm 20& - Cn c vo quy ch chi tiu ni b ca Hiu trng Trng i hc Cng on; - Cn c vo quy nh mc chi cho lp & (nu c), ngy thng nm 201.. Khoa (BM) & & & & & & & & & .. ngh thanh ton:& & & & & . - Hc phn: S tit: - Lp: S) s: - H tn ging vin: Chc danh: - n v cng tc: Cc ni dung ngh thanh ton gm cc khon sau: STTNI DUNG THANH TONS LNGN GI (ng)THNH TIN (ng)1Tin ging dy(hc li, CT)2Tin chm thi (hc li, CT)3Tin ra thi (Hc li, CT)Tng cng:Bng ch: Knh ngh Hiu trng Nh trng xem xt gii quyt. Xin trn trng cm n! HIU TRNGK TON TRNG P. O TOTRNG KHOA (BM) NGI NGH TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 20& . BNG TNG HP THANH TON TIN GING DY HC LI, HC CI THIN IM, HC NHANH Hc k& .. nm hc& & . STTH v tn chc danh ging vinMn gingLp gingB phn cng tcS titTin gingChm biTin Tng cngGhi ch12345678910=7+8+912& Cng Bng ch: Xin trn trng cm n! HIU TRNGK TON TRNG TRNG O TOTRNG KHOA (BM) NGI NGH TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 20& .  NGH THANH TON TIN CHM THI Hc k& .. nm hc& & . Knh gi: - Hiu trng Trng i hc Cng on - Phng o to - Phng Ti v - Cn c k hoch ging dy, k hoch t chc thi ca Hiu trng k ngy& thng . ..nm 20..; - Cn c vo thng bo lch thi hc li, hc ci thin im ca phng o to, k ngy& . Thng& .nm 20& - Cn c vo lch phn cng chm thi ca Khoa (B mn) - Cn c vo mc chi ca quy ch chi tiu ni b ca Hiu trng Trng i hc Cng on; s & & ./Q-HC, ngay & .. thang & & nm & & & Khoa (B mn) & & & & & & & & & ngh thanh ton tin chm thi nh sau: STTH v tnB phn cng tcTng s bi chmn giS tinGhi ch123& Cng Bng ch: Xin trn trng cm n! HIU TRNGKTONTRNG TRNG KHO TH V M BO CHT LNGTRNG KHOA (BM) NGI NGH TRNG I HC CNG ON B MN: & & .. ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy & .. thng & .. nm & & .. BNG PHN CNG CHM THI Hc k & nm hc (20... - 20& ) STTMnLpS biGia ng vin chm 1Ging vin chm 2Tng s bi TRNG KHOA (B MN) NGI LP BNG TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 20& .  NGH THANH TON TIN COI THI, TRC THI Hc k& nm hc (20... - 20& ) Knh gi: - Hiu trng Trng i hc Cng on - Phng Kho Th v m bo cht lng - Phng Ti v - Cn c k hoch ging dy, k hoch t chc thi ca Hiu trng k ngy& thng . ..nm 20..; - Cn c vo thng bo lch thi trong k ca phng kho th v m bo cht lng k ngy& . Thng& .nm 20& .. - Cn c vo lch phn cng coi thi ca Khoa (B mn) - Cn c vo mc chi ca quy ch chi tiu ni b ca Hiu trng Trng i hc Cng on; s & & ./Q-HC, ngay & .. thang & & nm & & & Khoa (B mn) ngh thanh ton tin coi thi, trc thi nh sau: STTH v tnB phn cng tcS bui (ca)THNH TIN (ng)123Tng cng:Bng ch: Knh ngh Hiu trng Nh trng xem xt gii quyt. Xin trn trng cm n! HIU TRNGK TON TRNG P. KHO TH & BCLTRNG KHOA (BM) NGI NGH TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 20& .  NGH THANH TON TIN COI THI, TRC THI t& & .Hc k& nm hc (20... - 20& ) (Dnh cho hc li, hc ci thin im) Knh gi: - Hiu trng Trng i hc Cng on - Phng o to - Phng Ti v - Cn c k hoch ging dy, k hoch t chc thi ca Hiu trng k ngy& thng . ..nm 20& & . - Cn c vo thng bo lch thi hc li, hc ci thin im ca phng o to, k ngy& . Thng& .nm 20& - Cn c vo lch phn cng coi thi ca Khoa (B mn)& & & .. - Cn c vo mc chi ca quy ch chi tiu ni b ca Hiu trng Trng i hc Cng on; s & & ./Q-HC, ngay & .. thang & & nm & & & Khoa (B mn)& & & & & & . ngh thanh ton tin coi thi, trc thi nh sau: STTH v tnB phn cng tcS bui (ca)THNH TIN (ng)123Tng cng:Bng ch: Knh ngh Hiu trng Nh trng xem xt gii quyt. Xin trn trng cm n! HIU TRNGK TON TRNG P. KHO TH & BCLTRNG KHOA (BM) NGI NGH TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& TIN HC. ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy & .. thng & .. nm & & .. BNG PHN CNG COI THI, TRC THI HC K & & & & & & & & . STTM hc phn, lpThNgy thiCa thiGing vin coi thiS ltTng s lt TRNG KHOA (B MN) NGI LP BNG (Km theo bng phn cng coi thi ca phng Kho th v Kim nh cht lng) TRNG I HC CNG ON B MN & & & & ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy & . thng & . nm & & . NGH THANH TON TIN RA THI (Hc k & & nm hc & & & & & ..) Knh gi: - Hiu trng Trng i hc Cng on - Phng Kho Th v m bo cht lng - Phng Ti v - Cn c quyt i#nh v k hoch ging dy, k hoch t chc thi ca Hiu trng k ngy & ..thng & & nm & & .. - Cn c vo vic phn cng ra thi Hc k & & .. nm hc & & . ca Khoa (B mn) & & ..... - Cn c Quyt nh sa i, b sung Quy ch chi tiu ni b cu a Trng i hc Cng oan, s & & ./Q-HC, ngay & .. thang & & nm & & & Khoa (B mn) & & & & .. ngh thanh ton tin ra thi hc k & & & . nm hc & & . nh sau: STTGing vinS n giThnh tinTng cng Bng ch: Knh ngh Hiu trng Nh trng xem xt gii quyt. Xin trn trng cm n! HIU TRNGKTONTRNG TRNG P.KHO TH &BCLTRNG KHOA (BM) NGI NGH TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy & & thng & .. nm & & .. BNG PHN CNG LM THI HC K & & & & & & . STTLpThNgy thiCa thiGing vin ra thiS Tng s thi TRNG KHOA (BM)NGI LP TRNG I HC CNG ONCNG HA X HI CH NGH(A VIT NAMKHOA:& & & & & & & & & & . c lp T do Hnh phc H Ni, ngy thng nm BNG TNG HP NGH THANH TON Lp o to cp chng ch Nghip v & kha & .. khai ging thng & nm & ti trng H Cng on Knh gi: - Hiu trng Trng i hc Cng on - Phng Ti v Cn c thc t trin khai Lp o to cp chng ch Nghip v & & & & & & khai ging thng & nm & ti trng H Cng on,169 Ty Sn,ng a, H Ni; Khoa Bo h lao ng knh ngh Hiu trng, T/P Ti V duyt cc mc chi, c th nh sau: Tng thu hc ph : Cc khon ngh thanh ton: TTNi dung chiS tinGhi ch1Th lao ging dy: 2Ra thi: 3Chm thi: 4Coi thi: Tng cng cc khon chi (Bng ch : & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Xin trn trng cm n! HIU TRNGK TON TRNGP.O TO KHOA& TRNG I HC CNG ON KHOA & & & & & & & & & .. ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc _________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 2017  NGH THANH TON Knh gi: - Hiu trng Trng i hc Cng on - Phng Ti v - Cn c chng trnh v k hoch ging dy Lp o to cp chng ch Nghip v & & kha & & .khai ging thng & nm 201& ti trng H Cng on,169 Ty Sn,ng a, H Ni; - Cn c vo mc chi cho lp o to Nghip v & & & & & & & & & & & & & .. Khoa & & & .. ngh thanh ton tin ging dy, ra thi v chm thi cho ging vin, c th: - H tn ging vin: - n v cng tc: - Cc hc phn ging dy : & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & S tit: 45 tit - Lp: Nghip v & & & & & & & & & & .S) s: & & . hc vin - M ti: ti trng H Cng on,169 Ty Sn,ng a, H Ni; Cc ni dung ngh thanh ton gm cc khon sau: STTNI DUNG THANH TONS LNG (tit)N GI (ng)THNH TIN (ng)1Tin ging dy2Tin ra thi3Tin chm thiTng cng:Bng ch: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Knh ngh Hiu trng; Phng Ti v xem xt gii quyt. Xin trn trng cm n! HIU TRNG K TON TRNG P.O TO KHOA& .. NGI NGH TRNG I HC CNG ON KHOA:& & & & & & & & & & CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy thng nm 201 GIY MI GING Knh gi: Khoa & & & & & & & & & ..knh mi ng ch tham gia ging dy cho Lp o to cp chng ch Nghip v & & & . khai ging thng & nm 201& ti trng H Cng on, 169 Ty Sn, ng a, H Ni, c th: Hc phn : & & & & & & & & & & & & & & & .. Tng s tit : & . tit; Thi gian ging : t ngy.../& /& n ngy & /& /& ; Cc ngy t th hai n th su hc t 17h30 n 21h. Th by v Ch nht : Bui sng bt u t 7h30 ; Bui chiu t 13h30 a im lp hc ti : & & & & & & ngh ging vin gi 04 thi v 01 danh sch iu kin thi cho mi hc phn v khoa & ., chm nht trong thi gian 7 ngy k t ngy kt thc ging dy, khoa t chc thi kt thc hc phn. TRNG KHOA TRNG I HC CNG ON B PHN:& & & & & & & & & & CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy thng nm 201 GIY NGH TM NG Knh gi:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Ti tn l:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . B phn (hoc a ch)& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . ngh tm ng s tin:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Vit bng ch: & & & & & & & & & 02DZ\& J L N P d f {skbYMYMh~h~5OJQJh~5OJQJh25OJQJhJOJQJhs%OJQJhJhJ5OJQJh#95OJQJhJh#95OJQJhJh#95CJ$OJQJaJ$hs%h#9aJ hJaJ h$XaJhs%hJaJh#9CJOJQJh#9OJQJh#95CJH*\hs%hs%5h#9hL]oh#95 h#952\& ePkd$$Ifl0r%nK(644 la $IfgdJ $IfgdJ $IfgdJ $$Ifa$gd#9 $$Ifa$gdJ $Ifgds% $IfgdJ L N R p t #<<gd?^ #<<gd$ #<<gd\"7 #<<gds% #x<gdt8 gdJ `gdJ$a$gdJ  * , 0 4 6 8 > @ B F J N R T b f t z ǻ|pe|hjhjOJQJhjhjOJQJo(hjOJQJhJhJOJQJo(hJhJOJQJhJOJQJhT+OJQJh#9OJQJhs%OJQJhJh#95OJQJhJ5OJQJh~h25OJQJh~h~5OJQJh~h~5OJQJo(h~5OJQJ%   $ * , 0 2 4 : < @ D F L N P R T V X Z \ ` d f h n r v x | ƾѪѢїh\"7h\"7OJQJh$OJQJh\"7h\"7OJQJo(h'OJQJhs%OJQJhjhs%OJQJh\"7OJQJhjOJQJhjhjOJQJhjhjOJQJo(hWOJQJ;    " $ * , . 2 6 : > @ F H J N P R p t ~ h'OJQJh#9OJQJh$}OJQJhtihtiOJQJo(htihtiOJQJhtiOJQJh\"7h\"7OJQJo(h\"7h\"7OJQJh\"7OJQJ@:Hjn$&*02rtLйй𡑅zrh_OJQJhhh#9OJQJhhh#96OJQJhhh#96CJOJQJaJhhh#95CJOJQJaJhdTOJQJh] h] OJQJo(h] h] OJQJh] OJQJh?^OJQJhbOJQJh\"7OJQJh#9OJQJh$OJQJ,LT|$<<$Ifa$gdh <x`gds% #<<gddT .$<<$Ifa$gdhkd^$$Iflrb0D% TPp t0&644 lap2yth <<$Ifgdh.$<<$Ifa$gdhkdx$$Iflrb0D% TPp t0&644 lap2yth "<FHVXln8df~⿴zjz_[V h2t5h#9hhh+fLOJQJhhh+fL5CJOJQJo(hP/5CJOJQJhhh+fL5CJOJQJh#956OJQJh4Rh#956OJQJh#9OJQJht8hdTOJQJht8h#9OJQJhhh_5OJQJhhh_OJQJo(hhh_OJQJh_OJQJhhh#9OJQJ <<$Ifgdh".$<<$Ifa$gdhkd$$Iflrb0D% TPp t0&644 lap2yth">@BD <<$IfgdhDFJ.$<<$Ifa$gdkd$$Iflrb0D% TPp t0&644 lap2ythJdfhj <<$Ifgdh <<$Ifgdjlp.$<<$Ifa$gdkd$$Iflrb0D% TPp t0&644 lap2ythp <<$Ifgdh <<$Ifgd.! <<$Ifgdhkd$$Iflrb0D% TPp t0&644 lap2yth <<$Ifgdh$<<$Ifa$gdh.! #x<gd?^kd$$Iflrb0D% TPp t0&644 lap2yth8f~ <<$Ifgdh $$Ifa$gdP/ $$Ifa$gdh <<`gd4R<<gddT*WJB9 $Ifgd]~$a$gdP/ P^P`gd+fLkd$$Iflr\ d( $ tL,644 la4p2yth(*<RT$(.48<@DHLRT\^hlptx|h]~h]~aJ$h2th2t5OJQJaJh]~h]~5OJQJaJh]~5OJQJaJh2t5OJQJaJ h]~aJhs%h]~aJh]~CJOJQJh]~OJQJh]~5CJH*\hs%h]~5h]~hL]oh]~5 h]~50*Tqiii$a$gd]~Pkd$$Ifl0L6 !7644 la $Ifgd]~ $Ifgd]~ $Ifgd]~ $Ifgd]~ $$Ifa$gd]~ $Ifgd]~  "(*ĸğxm_O_xhhhP/5CJOJQJo(hhhP/5CJOJQJhP/5CJOJQJhhh]~5CJOJQJh]~56OJQJh4Rh]~56OJQJht8h]~OJQJhhh2t5OJQJo(hhh2t5OJQJhJh2t5OJQJh2th]~5OJQJh2th2t5OJQJo(h2th2t5OJQJh2t5OJQJ*L\r "4Ff $Ifgd2tgd2t46:<>@BDFHJLNPRVXZ\^`bdfhjlFfl $Ifgd2tFflnrtvxz|~Ff $Ifgd2tFf& *Lp <<$Ifgdh $$Ifa$gdh <<`gd]~ #x<gd]~gd2tFf" *.08<>@:<pĻ|l`W`W`NhW 5OJQJhM^5OJQJhM^hM^5OJQJhJhM^5CJ$OJQJaJ$ hM^aJhs%hM^aJhM^CJOJQJhM^OJQJhM^5CJH*\hs%hM^5hM^hL]ohM^5 hM^5h2th]~hhh]~OJQJhhh]~5CJOJQJhhh2t5CJOJQJo(hhh2t5CJOJQJWJJJEEgd2t P^P`gd]~kd%$$IflrLp0*4$   t4644 lap2yth>@<qii$a$gdM^Pkdb&$$Ifl0r%nK(644 la $IfgdM^ $IfgdM^ $IfgdM^ $$Ifa$gdM^ $IfgdM^ $IfgdM^ "nvz $&(*.48ȼ󧳼ȔȔ}hW hW OJQJo(hW hW OJQJhjhM^OJQJhW OJQJhW hM^5OJQJhM^5OJQJhJhM^5OJQJhM^OJQJhM^hM^5OJQJhW hW 5OJQJo(hW 5OJQJhW hW 5OJQJ1 pp6hd l $<<$Ifa$gdh <x`gdM^ #<<gdM^ #<<gdM^ #x<gdM^ gdM^ `gdM^$a$gdM^8FLPVX^bdjnx~ &,.048<@BHLV\bdnphW hW OJQJo(hW hW OJQJh\"7hM^OJQJo(h\"7hM^OJQJhM^OJQJhW OJQJL 6:DFLPThltx|~d ٺ٪hhhM^6OJQJhhhM^6CJOJQJaJhhhM^5CJOJQJaJh)uOJQJh\"7hM^OJQJh\"7hM^OJQJo(hM^OJQJhKhKOJQJo(hKhKOJQJhKOJQJ4 $<<$Ifa$gdh 0 $<<$Ifa$gdhkd&$$Iflrb,D%XPp t0&644 lap2yth !"!$!&!>!h!j!l!!!!!!!!!!!f"""""""""""" #ǿoaQahhhW 5CJOJQJo(hhhW 5CJOJQJhhhP/5CJOJQJo(hhhP/5CJOJQJhP/5CJOJQJhhhM^5CJOJQJhM^56OJQJh4RhM^56OJQJhM^OJQJht8hM^OJQJhhhM^5OJQJhhhW OJQJo(hhhW OJQJhhhM^OJQJ (!*!,!.! <<$Ifgdh.!0!4!0 $<<$Ifa$gdhkd'$$Iflrb,D%XPp t0&644 lap2yth4!n!p!r!t! <<$Ifgdht!v!z!0 $<<$Ifa$gdhkd($$Iflrb,D%XPp t0&644 lap2ythz!!!!! <<$Ifgdh!!!0# <<$Ifgdhkd)$$Iflrb,D%XPp t0&644 lap2yth!!!!! <<$Ifgdh$<<$Ifa$gdh!!!0# #x<gdM^kd+$$Iflrb,D%XPp t0&644 lap2yth!f"""""#"# <<$Ifgdh $$Ifa$gdP/ $$Ifa$gdh <<`gdM^<<gdM^"#$#&#X###WOF9- $$Ifa$gdB2n $IfgdB2n $IfgdB2n$a$gd2tkd,$$Iflr\ d( $ tL,644 la4p2yth #$#&#V#X#j######L$$$$%%%%$%(%.%2%6%H%L%R%V%\%b%f%j%n%r%v%z%%%%%%%%ƼƳ࢔{m{m{m{m{m{h;fh;f5OJQJaJh;f5OJQJaJh2thB2n5OJQJaJh]~hB2n5OJQJaJhB2n5OJQJaJ hB2naJhs%hB2naJhB2nCJOJQJhB2nOJQJhB2n5CJH*\hs%hB2n5hB2nhL]ohB2n5 hB2n5h2thhhM^OJQJ*##$L$$%%%%%%%%%~vvvqqgdB2n$a$gdB2nPkd,$$Ifl0L6 !7644 la $IfgdB2n $IfgdB2n $IfgdB2n $IfgdB2n $$Ifa$gdB2n %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&''''''ƽ}rdYKhhhB2n5CJOJQJhB2n56OJQJh4RhB2n56OJQJht8hB2nOJQJhhh;f5OJQJo(hhh;f5OJQJhJhB2n5OJQJh2thB2n5OJQJo(h2thB2n5OJQJhB2n5OJQJhC<hB2nOJQJaJ$hB2nh;fh;f5OJQJaJh;f5OJQJaJh;fh;f5OJQJaJo(%6&J&^&&&&&&&&&&&&&'' '''$'&'(','.'0'2'Ff3Ff / $IfgdB2n2'4'6'8':'<'>'@'B'F'H'J'L'N'P'R'T'V'X'Z'\'`'b'd'f'h'j'l'Ff}<Ff8 $IfgdB2nl'n'p'r't'v'x'''''''''''''''' $$Ifa$gdh <<`gdB2n #x<gdB2ngdB2nFfuEFf@ $IfgdB2n'( ( (((($(&(4(t(x(z(((((((((4)6)8))2*4*ȸȨȏzumiaiWOEiWOh;fCJOJQJh;fOJQJh;f5CJH*\hs%h;f5h;fhL]oh;f5 h;f5hl(6OJQJh|h2thB2nhhhB2nOJQJhhh;f5CJOJQJhhh;f5CJOJQJo(hhhB2n5CJOJQJo(hhhB2n5CJOJQJhhhP/5CJOJQJo(hhhP/5CJOJQJhP/5CJOJQJ'(6(Z(v(x(2kd3H$$IflrLp0*4$   t4644 lap2yth <<$Ifgdh $$Ifa$gdh $$Ifa$gdP/x(z(|(~((((((((((((6)8)~)) $IfgdA} $IfgdA} $$Ifa$gd;f$ $Ifa$gdA} $$Ifa$gdA}gdhZ P^P`gd+fL$a$gd2t P^P`gdB2n)4********^+++ssj gdA} `gdA}gd;f$a$gd;fSkdI$$Ifl0L+)]<*644 laytA} $Ifgd;f $IfgdA} $$Ifa$gd;f 4*h*~************************+\+n+t+⾳tl`WKhW hA}5OJQJhA}5OJQJhJhA}5OJQJhA}OJQJh2th;f5OJQJo(h2th;f5OJQJh;f5OJQJh{h;f5OJQJaJh{h{5OJQJaJh{5OJQJaJhPr5OJQJaJh2th;f5OJQJaJhA}5OJQJaJh;f5OJQJaJh;f h;faJhs%h;faJt+v+x+|++++++++++:,<,f,j,l,|,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ȽȰȌȁȁȁȁȁvȁkkkh-hA}OJQJhPrhA}OJQJhW hA}OJQJhW hA}OJQJo(hNhA}@OJQJo(hA}@OJQJhNhA}@OJQJhjhA}OJQJhA}OJQJhJhA}5OJQJh-hA}5OJQJh-hA}5OJQJo(hA}5OJQJ)++|,X--.l/n/v///////0000 0 dh$IfgdhFfK$dh$Ifa$gdhgd;f<xgdA}$ #d<<a$gd% #<<gdA} #x<gdA},,,,-- ------"-(-*-0-4->-D-J-L-h-j-p-r-v-z-~--------------R.T.`.b.j.l......벥h%OJQJh%@OJQJhtihA}@OJQJo(htihA}@OJQJh*hA}OJQJh*hA}OJQJo(hW hA}OJQJo(hW hA}OJQJh-hA}OJQJhA}OJQJh-hA}OJQJo(3...../B/F/^/`/l/n//////////`0b0000000xmbThhh;f5CJOJQJhK56OJQJh;f56OJQJh4Rh;f56OJQJht8h;fOJQJhKOJQJhhhs5OJQJo(hhhs5OJQJhhh{5OJQJhJh;f5OJQJh*hA}OJQJo(htihA}OJQJh*hA}OJQJhA}OJQJhu[h%OJQJ 0 000000000 0"0$0(0*0,0.000204060:0<0>0@0B0D0FfHUFfRFfN dh$IfgdhD0F0H0J0T0V0X0Z0\0^0`0b000000161L1p1 $$Ifa$gdP/ $$Ifa$gdh <<`gd;f #x<gd;fgd;fFf[FfX dh$Ifgdh0000011 111$1&14161B1D1J111111111111,2ȸȪ{w{lg_[w[Qhf 5CJH*\hf hL]ohf 5 hf 5h;fh;fOJQJhA}h;fhhh;fCJOJQJhhh{5CJOJQJo(hhhA}5CJOJQJhhh{5CJOJQJhhh;f5CJOJQJo(hhh;f5CJOJQJhhhP/5CJOJQJo(hhhP/5CJOJQJhP/5CJOJQJp111111J=50gdhZ$a$gd;f P^P`gd;fkd]$$IflrL #c"*N N t*644 lap2yth <<$Ifgdh111.202v22,3|3~333nf$a$gdf Skd^$$Ifl0(H0*644 layth $Ifgdh $Ifgdh $Ifgdh $$Ifa$gdh $Ifgdh $Ifgdh ,2.2022*3,3J3P3`3f3r3z3|33333333333333333b4d4f4꽴yk^Sh Jhf OJQJh Jhf OJQJaJh Jhf 5OJQJaJhM^hf 5OJQJhM^hA}5OJQJhu[hf 5OJQJo(hA}5OJQJhu[hf 5OJQJhf 5OJQJhA}hf 5OJQJaJ hf aJ hA}aJhs%hf aJhf 5CJH*\hf hf CJOJQJhf OJQJ33334 44>4b4d4f4h4j4l4n4p4 d,$Ifgdh$d,$Ifa$gdh$d,$Ifa$gdh & Fd,$If^`gdhFf`$d,$Ifa$gdh$a$gdf $a$gdA}f4h4l4p4r4t4v4z4~444444444444444444444444444444~shh%5CJOJQJhA}5CJOJQJhf 56OJQJh JhpY"CJOJQJ!h JhpY"B*OJQJaJphhpY"5OJQJ h JhpY"5B*OJQJphh JhpY"OJQJh Jhf OJQJh Jhf CJOJQJhf B*aJph!hgJhf B*OJQJaJph%p4r4t43 & Fd,$If^`gdhkdb$$IfTlֈ b Q t0G'44 lavytf Tt4v4x4z4|4~4 d,$Ifgdh$d,$Ifa$gdh$d,$Ifa$gdh~4443 & Fd,$If^`gdhkdc$$IfTlֈ b Q t0G'44 lavytf T444444 d,$Ifgdh$d,$Ifa$gdh$d,$Ifa$gdh4443 & Fd,$If^`gdhkdd$$IfTlֈ b Q t0G'44 lavytf T444444 d,$Ifgdh$d,$Ifa$gdh$d,$Ifa$gdh4443 & Fd,$If^`gdhkde$$IfTlֈ b Q t0G'44 lavytf T444444 d,$Ifgdh$d,$Ifa$gdh$d,$Ifa$gdh4443 & Fd,$If^`gdhkdf$$IfTlֈ b Q t0G'44 lavytf T444444 d,$Ifgdh$d,$Ifa$gdh$d,$Ifa$gdh4443' d,$Ifgdhkdg$$IfTlֈ b Q t0G'44 lavytf T44444 d,$Ifgdh$d,$Ifa$gdh$d,$Ifa$gdh44445 5F=111 $$Ifa$gdh gdf kdh$$IfTlr b Qg t0G'44 lavytf T4445555585:5>5@5B5D5t5v5555555j6667274787:7źyqgyq^X^KhA}5CJ$OJQJaJ$ hA}aJhs%hA}aJhA}CJOJQJhA}OJQJhA}5CJH*\hs%hA}5hA}hL]ohA}5 hA}5hA}6OJQJhf 6OJQJhhf 5OJQJhO{uhf OJQJhA}5CJOJQJhO{uhf 5CJOJQJh%5CJOJQJhP/5CJOJQJhf 5CJOJQJ 5 55550525456585<5>5@5D5v5y $IfgdhgdA} #gdf Vkdi$$Ifl0Ll(I t )644 layth $$Ifa$gdS $$Ifa$gdhv555526j66476787:77nff$a$gdA}Skdi$$Ifl0r(n4*644 layth $Ifgdh $Ifgdh $Ifgdh $Ifgdh $$Ifa$gdh $Ifgdh :7Z7^7d7h777777777777777708<8B8H8L8R8T8X8Z8\8^8b8f8j8p8t8x8z88888888809ļhA}@OJQJhNhA}@OJQJhjhA}OJQJhW hA}5OJQJhJhA}5OJQJhA}OJQJhM^hA}5OJQJhNhA}5OJQJo(hNhA}5OJQJhhZhA}5OJQJhA}5OJQJ.77728888r9X::;j<r<<<<<<$<<$Ifa$gdh <x`gdA}$ #d<<a$gd% #<<gdA} #x<gdA} gdA} `gdA}$a$gdA}0929\9`9b9r999999999999999999999999999:: ::::: :$:&:,:0:::@:F:H:R:V:h:j:p:r:v:z:~::һһһһһҰҰҥҥҥҥҙҥҥҙһһһґҙҥҥҥh%OJQJh*hA}OJQJo(h*hA}OJQJhPrhA}OJQJhW hA}OJQJhW hA}OJQJo(hA}OJQJhNhA}@OJQJhA}@OJQJhNhA}@OJQJo(9:::::::::::::::P;R;^;`;h;j;;;;;;;;;;;.<2<J<N<\<^<j<<<<<<<~r~rhhhA}6OJQJhhhA}6CJOJQJaJhhhA}5CJOJQJaJh*hA}OJQJo(htihA}OJQJhu[h%OJQJh%@OJQJhtihA}@OJQJo(htihA}@OJQJh%OJQJh*hA}OJQJhA}OJQJ+<<<< kd`j$$IflrL4<&pp t0`'644 lap2yth$<<$Ifa$gdh<<<<< <<$Ifgdh<<<0 $<<$Ifa$gdhkduk$$IflrL4<&pp t0`'644 lap2yth<<<== <<$Ifgdh===0 $<<$Ifa$gdhkdl$$IflrL4<&pp t0`'644 lap2yth= = === <<$Ifgdh===0# <<$Ifgdhkdm$$IflrL4<&pp t0`'644 lap2yth<=*=2=J====>>>>><>>>>>>>>>>>>>>?Ƚvmd_WSKSAhA}5CJH*\hs%hA}5hA}hL]ohA}5 hA}5hA}6OJQJhme6OJQJhhhA}5CJOJQJo(hhhP/5CJOJQJo(hhhP/5CJOJQJhP/5CJOJQJhhhA}5CJOJQJhA}56OJQJh4RhA}56OJQJhA}OJQJht8hA}OJQJhhhA}5OJQJhhhA}OJQJ=*=,=.=0= <<$Ifgdh$<<$Ifa$gdh0=2=J=0# #x<gdA}kdn$$IflrL4<&pp t0`'644 lap2ythJ===> >F>j>> <<$Ifgdh $$Ifa$gdP/ $$Ifa$gdh <<`gdA}<<gdA}>>>>>>>>>>WRRRRRRRRgdA}kdo$$Iflrx4)  t-644 la4p2yth >>>@?B???>@@@@@nf$a$gdA}Skdp$$Ifl0r(n4*644 layth $Ifgdh $Ifgdh $Ifgdh $$Ifa$gdh $Ifgdh $Ifgdh >?@?B??<@>@r@@@@@@@@@@@@@@@@@@AA AA*A,A0A2A>ABAFAJAĻwjZjhPrhA}5OJQJmH*sH*hA}5OJQJmH*sH*hYc_5OJQJhM^hA}5OJQJhNhA}5OJQJo(hNhA}5OJQJhhZhA}5OJQJhA}5OJQJhme5OJQJhA}5CJ$OJQJaJ$ hA}aJhs%hA}aJhA}5CJH*\hA}hA}CJOJQJhA}OJQJ#@@,A|A~AAB&B.BBCRDlEEFF:FJFTF$<<$Ifa$gdh<xgdme$ #d<<a$gd% #<<gdA} #x<gdA} gdA} `gdA}$a$gdA}JANARAVAZA^AbApArAtAxAzA|A~AAAAAAAABBB&B,B.B8BHBJBBBBBBBٿͳٓٿٟ{q{cq{c{hNhA}@OJQJo(hA}@OJQJhNhA}@OJQJhjhA}OJQJhW hA}5OJQJhJhA}5OJQJhA}OJQJhM^hA}5OJQJh-hA}5OJQJo(h-hA}5OJQJhA}5OJQJhA}5OJQJmH*sH*hPrhA}5OJQJmH*sH*#BBBC CCCCC C"C*C.C2C8CDCHCLCPCVCZC^CbCjCnCpCrCtCxC|CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDD DDh*hA}OJQJh*hA}OJQJo(h-hA}OJQJo(h-hA}OJQJhPrhA}OJQJhW hA}OJQJhW hA}OJQJo(hA}OJQJhNhA}@OJQJhYc_@OJQJ9DD"D&D*D:DK@KBKDKFKHKJKLKNKPKRKTKVKXKZK\K^K`KbKdKfKFf$dh$Ifa$gdh$dh$Ifa$gdmeFf}$dh$Ifa$gdh dh$IfgdhfKhKjKlKnKpKrKtKvKxKzK|K~KKKKKKKKKK$dh$Ifa$gdhFf$dh$Ifa$gdmeFf$dh$Ifa$gdh dh$IfgdhKKKKKKKKKKK$dh$Ifa$gdme$dh$Ifa$gdmeFfi dh$Ifgdh$dh$Ifa$gdh KKKKKKKKUPDDDDD $$Ifa$gdhgdA}kd $$IfTl;Fjb#&g&r#& t01)6  44 lBapytmeTKKKLLLLL L"LLL MTMVM $Ifgdh $Ifgdhgd%Vkd$$Ifl0Ll(I t )644 layth $$Ifa$gdhLLMM MRMTMVMMPNRNlNpNNNNNNNNNNNNNNNNOO OOO O8OOOOO󷫷ymahW h%5OJQJhJh%5OJQJhM^h%5OJQJhl(h%5OJQJhu[h%5OJQJo(hu[h%5OJQJhhZh%5OJQJh%5OJQJ h%aJhs%h%aJh%CJOJQJh%OJQJh%5CJH*\hs%h%5h%hL]oh%5&VMMMRNNNNNN{Skdd$$Ifl0r(n4V+644 layth $Ifgdh $Ifgdh $$Ifa$gdh $Ifgdh $IfgdhNNNO OOOOOPQm^$d<<a$gd%$ #d<<a$gd% #x<gd% gd% `gd%$a$gd%Skdȓ$$Ifl0(HV+6&44 layth OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP P*CJOJQJaJhpY"5>*CJOJQJaJ hklhhklh5CJOJQJhklh5CJOJQJaJhh hh5\hf 5OJQJhO{uhf OJQJhf 5CJOJQJh@5CJOJQJh%5CJOJQJhO{uhf 5CJOJQJhf OJQJh*hf 5OJQJhYhf CJOJQJhYhf 5CJOJQJXXXYYYYYXLCCCCC gdf $ a$gdf kd$$IfTl;Fjb#''&r#& t01*6  44 lapyt%TY2Y[r[˾ˊ}mm_TIT>h '5CJOJQJhP 5CJOJQJh5CJOJQJhh5CJOJQJh2vh5CJ OJQJaJ$hpY"5CJ OJQJaJ$h5CJ OJQJaJ$hklh6CJOJQJh6CJOJQJhklh6CJOJQJhklhCJOJQJ hklhhJhCJOJQJh2vh5>*CJOJQJhklh5CJOJQJaJ2Z4ZZZZ>[[[ \R\T\V\||||sss gd$a$gd $<a$gdVkd$$Ifl0i, t644 layt$dh$Ifa$gd dh$Ifgd r[|[[[[[ \$\0\4\P\R\T\V\\\\]]]Z]z]~]·}pfpf\pK:p hhCJOJQJmHsH hhCJOJQJmHsHh 'CJOJQJhCJOJQJhhCJOJQJhG/h5CJOJQJhG/h5CJ OJQJhJz5OJQJh5OJQJhG/h5OJQJhG/hOJQJhh5OJQJaJh5CJOJQJmHsH#hh5CJOJQJmHsHhh5CJOJQJV\~]8^:^b^^^^^^^$d$Ifa$gd$ .d$Ifa$gd $ a$gd $ & Fa$gd $ #a$gd ~]]4^6^8^:^`^b^^^^^^^^^^^__<_>_B_Ͼn_n_nXGXGXG h2vhCJOJQJmHsH h2vhh25CJOJQJmHsH#h2vh5CJOJQJmHsH'h4Nh5CJOJQJaJmHsH$hklhCJOJQJaJmHsH-hhhB*CJOJQJaJmHphsH!h5CJOJQJaJmHsHh2vhCJ OJQJhCJOJQJh2vhCJOJQJhG/hCJOJQJ^^^_E6* d$Ifgd2$d$Ifa$gdkda$$IfTl\,$/$K%RX3` t0+644 la]-pytT_____'kda$$IfTl\,$/$K%RX3` t0+644 la]-pytT$d$Ifa$gd$d$Ifa$gd_8_:_<_$d$Ifa$gd$d$Ifa$gd d$Ifgd2<_>_B_X_E6* d$Ifgd2$d$Ifa$gdkdg$$IfTlv\,$/$K%RX3` t0+644 la]-pytTB_V_\_^_z_|_~___________`B`D`F`\`^`z`|`````````ڿ~pcpcpcpcVhJhCJOJQJhh2CJOJQJhh25CJOJQJh4NhCJOJQJh2CJOJQJhJh2CJ h2CJh25CJOJQJhCJOJQJ hCJh~#hCJ#h`(h5CJOJQJmHsH h2vh h2vhCJOJQJmHsHhCJOJQJmHsH X_Z_\_^_b_'kdm$$IfTlv\,$/$K%RX3` t0+644 la]-pytT$d$Ifa$gd$d$Ifa$gdb_v_x_z_$d$Ifa$gd$d$Ifa$gd d$Ifgd2z_|_~___E66'$d$Ifa$gd$d$Ifa$gdkds$$IfTlv\,$/$K%RX3` t0+644 la]-pytT____6* bdgdkdy$$IfTlv\,$/$K%RX3` t0+644 la]-pytT$d$Ifa$gd___D`F`^`|``` bd$Ifgd$ bd$Ifa$gd bdgd$ bda$gd``````````````uuuuuuuuuuuu bdgd~kd$$IfTl\ e7)h i i i t644 laytT ```````` a.axazaaa\bbb $Ifgd$$$@&Ifa$gd$$$@&Ifa$gd $$Ifa$gd$$ $@&Ifa$gd$$$@&Ifa$gd bdgd``` a,a.avaxazaaaZb\bbbbbbbbcuuleUEhddnewkkk $ #a$gd dhgd gd `gd f`gd$a$gdQkd$$Ifl0r'nl*644 layt ccc c cccccd0d4dNdddddddeNe{jYL?{h2vhCJOJQJh3?hCJOJQJ hhCJOJQJmHsH hhCJOJQJmHsHh#CJOJQJh2CJOJQJhhCJOJQJhCJOJQJh@ShCJOJQJhh5CJOJQJhh5OJQJhhOJQJh*CJOJQJaJh#ht 5CJOJQJh#ht 5CJOJQJaJhqB5CJOJQJht 5CJOJQJh5CJOJQJhVh5CJOJQJh&$5CJOJQJ$kkkkkkkkkkkkl0lvllllll $Ifgdt $$Ifa$gd#$<<$Ifa$gd#$x$Ifa$gd# <<$Ifgd# x$Ifgd# <<`gdllmmmm6m8mnno~oykk$ & Fdha$gdt $dha$gdt $ #dha$gdt gdt `gd '$a$gdt Vkd$$IflQ0T)p t,644 laPyt# :nznnnnn~o~pBrDrrrrrrrr0s>sTsVsssǻڮژrerWrE"h#h5>*CJOJQJaJh#h5CJOJQJhU5CJOJQJaJh#h5CJOJQJaJh,15CJOJQJh5CJOJQJh5CJOJQJht 5OJQJaJht 5CJOJQJaJht CJOJQJaJht OJQJht >*OJQJaJht OJQJaJht OJQJaJmHsHht OJQJaJmHsH~oo~ppBrDrrrrrrrrrr0sVss$x$Ifa$gdS <<$IfgdS x$IfgdS <<`gd$vdh`va$gdt $ & Fdha$gdt dh`gdt $dh`a$gdt sssttt tJttwdTdh<<`gdu$d<<`a$gduVkd$$IflQ0T)p t,644 laPytS $IfgdS $$Ifa$gdS <<$IfgdS$<<$Ifa$gdSstt tHtJtxtttt2u`ubupuuuuuv02fnrƶ~|~~~~naShUhU6OJQJaJhShUOJQJaJhUh,15OJQJaJUhUhUOJQJaJhPtOJQJaJhUOJQJaJh/hOJQJaJhUhOJQJaJhUh,15CJ OJQJaJ hUh5CJ OJQJaJ h#h5CJOJQJh#hOJQJaJh#h6OJQJaJttbuu22Pl$IfgdUl <<`gddh<<`gdUdh<<`gdu & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . L do tm ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Thi hn thanh ton: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & HIU TRNGK TON TRNGTRNG B PHNNGI NGH tng lin on lao ng vit nam Trng i hc cng onCng ho x hi ch ngha vit nam c lp - T do - Hnh phcS: ................/ HGD-HCHp ng ging dy Cn c vo B lut dn s s 91/2015/QH13 Quc hi Nc CHXHCN Vit Nam ngy 24/11/2015 Cn c vo Quy ch chi tiu ni b s ...... /Q- HC ban hnh ngy .......thng .... nm .... Cn c k hoch ging dy nm hc 20.....-20..... . Hm nay, ngy ..... thng ..... nm 20......., ti .......................................... Chng ti gm: 1. Bn giao (A): Trng i hc Cng on Ch ti khon : PGS.TS. Phm Vn H - Chc v: Hiu trng Ngi c u quyn : ................................. - Chc v: ....................................... a ch : 169 Ty Sn - ng a - H Ni S ti khon : ........................................ti Kho bc Nh nc qun ng a- HN. 2. Bn nhn (B): ng (B) :............................................................... Chc danh:...................................... M s thu : a ch : n v cng tc : S Chng minh th :& & & & & & .ngy cp& & & & & .... Ni cp& & & & & & & & & & . STK:& & & & & & & & & & ti: Ngn hng& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Hai bn tho thun v k hp ng c ni dung nh sau: Trch nhim ca bn A iu 1: - Bn A mi Bn B ging dy hc phn: cho lp ...................., s s:....................... vi tng s tit:........................... tit. Thi gian ging dy t ngy:...........................n ngy:......................................... Trong : - Ging dy l thuyt:..................................................... tit - Bi tp, thc hnh, tiu lun:.............................. tit (tng ng....... tit hng dn trn lp) Tng s tit quy i thanh ton: .............................. tit iu 2: - Bn A c trch nhim cung cp trc cho bn B cng hc phn, thng bo k hoch tin v thi kho biu ging dy hc phn, b tr phng hc v cc iu kin phc v ging dy ca ging vin. iu 3: - Sau khi c kt qu thi ln 1, bn A lm thanh l hp ng thanh ton cho bn B gm: ........................ tit x ................................................ ng/tit = ................................. ng (bng ch:.............................................................................................................................................). Trch nhim ca bn B iu 4: Bn B c trch nhim thc hin nghim chnh quy ch ging vin ca trng i hc Cng on: Ging dy v hng dn sinh vin lm bi thc tp, thc hnh, tho lun theo ng ni dung cng hc phn, tin m thi kho biu ra. Theo di, nm bt tnh hnh hc tp ca lp, hng dn sinh vin hc tp t kt qu, t chc kim tra hc trnh. Xc nhn vo S theo di ging dy v hc tp trn lp: sinh vin ngh hc, nhng sinh vin khng iu kin thi kt thc hc phn. Hai tun trc khi kt thc hc phn, bn B phi np 04 thi + 04 p n cho bn A. Nu nhn chm bi phi chm thi ti vn phng khoa b mn trong thi gian quy nh. iu 5: Qu trnh thc hin hp ng, mi pht sinh (nh thay i gi ging, thay i ging vin ging dy) c th lm nh hng n tin v ni dung hp ng k, cc bn phi c trch nhim thng bo cho nhau bit trc 1 tun cng tm bin php x l kp thi m bo cht lng o to. iu 6: Hp ng ny gm 04 bn, c gi tr php l nh nhau, bn A gi 03 bn, bn B gi 01 bn. Hiu trng duyti din bn Ai din bn B tng lin on lao ng vit nam Trng i hc cng onCng ho x hi ch ngha vit nam c lp - T do - Hnh phcS: ................./ TLHGD-HCthanh l Hp ng ging dy Cn c vo B lut dn s s 91/2015/QH13 Quc hi Nc CHXHCN Vit Nam ngy 24/11/2015 Cn c vo Quy ch chi tiu ni b s ...... /Q- HC ban hnh ngy .......thng .... nm .... Cn c k hoch ging dy nm hc 20.....-20..... . Cn c Hp ng ging dy s: ....................../HGD-HC ngy ..... thng ..... nm 20......, nm hc 20....-20...... ca .......................................... Hm nay, ngy & .. thng & ... nm & & ..., ti & & & & & & ... Chng ti gm: 1. Bn giao (A): Trng i hc Cng on Ch ti khon : PGS.TS. Phm Vn H - Chc v: Hiu trng Ngi c u quyn : ..................................... - Chc v: ................................ a ch : 169 Ty Sn - ng a - H Ni S ti khon : ........................................ti Kho bc Nh nc qun ng a- HN. 2. Bn nhn (B): ng (B) :............................................................... Chc danh:...................................... M s thu : a ch : n v cng tc : S Chng minh th :& & & & & & & .& ngy cp& & & .. Ni cp& & & & & & & & & & & .. STK:& & & & & & & & & & ti: Ngn hng& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Hai bn thng nht nh gi kt qu thc hin hp ng ging dy k vi ni dung c th sau y: iu 1: - Bn A mi Bn B ging dy hc phn:................................................................................................. cho lp ..................................., s s:......................... vi tng s tit: .................................tit. Thi gian ging dy t ngy:...........................n ngy:......................................... iu 2: Bn A cng nhn s gi ging dy trn lp ca bn B thc hin ng theo yu cu ca hp ng k. Tng s tin bn A thanh ton cho bn B khi hon tt hp ng l: .........................................ng (bng ch:......................................................................................................................................................). iu 3: Hai bn nht tr nghim thu nhim v ging dy v lm thanh l hp ng. Bn thanh l hp ng ny gm 04 bn, c gi tr php l nh nhau, bn A gi 03 bn, bn B gi 01 bn. Hiu trng duyti din bn Ai din bn B  tng lin on lao ng vit nam Trng i hc cng onCng ho x hi ch ngha vit nam c lp - T do - Hnh phcS: ................/ HHDKL-HCHp ng HNG DN KHA LUN Cn c vo B lut dn s s 91/2015/QH13 Quc hi Nc CHXHCN Vit Nam ngy 24/11/2015 Cn c vo Quy ch chi tiu ni b s ...... /Q- HC ban hnh ngy .......thng .... nm .... Cn c k hoch hng dn chuyn kha lun nm hc 20.....-20..... . Hm nay, ngy ..... thng ..... nm 20......., ti .......................................... Chng ti gm: 1. Bn giao (A): Trng i hc Cng on Ch ti khon : PGS.TS. Phm Vn H - Chc v: Hiu trng Ngi c u quyn : ................................. - Chc v: ....................................... a ch : 169 Ty Sn - ng a - H Ni S ti khon : ........................................ti Kho bc Nh nc qun ng a- HN. 2. Bn nhn (B): ng (B) :............................................................... Chc danh:...................................... M s thu : a ch : n v cng tc : S Chng minh th :& & & & & & .ngy cp& & & & & .... Ni cp& & & & & & & & & & . STK:& & & & & & & & & & ti: Ngn hng& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Hai bn tho thun v k hp ng c ni dung nh sau: Trch nhim ca bn A iu 1: - Bn A mi Bn B hng dn chuyn kha lun cho sinh vin lp:..........kha .............. Ti: Thi gian hng dn kha lun t:...........................n ngy:......................................... S sinh vin c hng dn: ............................................................................................. S tit quy i thanh ton: ........ tit (1 kha lun = 12 tit quy i) Tng s tit quy i thanh ton: .............................. tit iu 2: - Bn A c trch nhim thng bo trc cho bn B k hoch mc ch tin v thi gian hng dn chuyn kha lun. iu 3: - Sau khi hon thnh, bn A lm thanh l hp ng thanh ton cho bn B gm: ........................ tit x ................................................ ng/tit = ................................. ng (bng ch:.............................................................................................................................................). Trch nhim ca bn B iu 4: Bn B c trch nhim thc hin nghim chnh quy ch ging vin ca trng i hc Cng on: Hng dn sinh vin thc hin theo mc ch yu cu quy trnh thc tp v vit kha lun thc tp v vit kha lun tt nghip (duyt k hoch, cng, hng dn phng php nghin cu, vit kha lun tt nghip, c, sa kha lun tt nghip...) Thu, cm kha lun tt nghip v gi kt qu (01 bng im, 02 quyn kha lun/1sv v cc bn nhn xt kha lun cho Khoa... chm nht ngy .... thng ... nm 2017 iu 5: Qu trnh thc hin hp ng, mi pht sinh c th lm nh hng n tin v ni dung hp ng k, cc bn phi c trch nhim thng bo cho nhau bit trc 1 tun cng tm bin php x l kp thi m bo cht lng o to. iu 6: Hp ng ny gm 04 bn, c gi tr php l nh nhau, bn A gi 03 bn, bn B gi 01 bn. Hiu trng duyti din bn Ai din bn B tng lin on lao ng vit nam Trng i hc cng onCng ho x hi ch ngha vit nam c lp - T do - Hnh phcS: ................./ TLHHDKL-HCthanh l Hp ng HNG DN KHA LUN Cn c vo B lut dn s s 91/2015/QH13 Quc hi Nc CHXHCN Vit Nam ngy 24/11/2015 Cn c vo Quy ch chi tiu ni b s ...... /Q- HC ban hnh ngy .......thng .... nm .... Cn c k hoch ging dy nm hc 20.....-20..... . Cn c Hp ng hng dn kha lun: ....................../HHDKL-HC ngy ..... thng ..... nm 20......, nm hc 20....-20...... ca .......................................... Hm nay, ngy & .. thng & ... nm & & ..., ti & & & & & & ... Chng ti gm: 1. Bn giao (A): Trng i hc Cng on Ch ti khon : PGS.TS. Phm Vn H - Chc v: Hiu trng Ngi c u quyn : ..................................... - Chc v: ................................ a ch : 169 Ty Sn - ng a - H Ni S ti khon : ........................................ti Kho bc Nh nc qun ng a- HN. 2. Bn nhn (B): ng (B) :............................................................... Chc danh:...................................... M s thu : a ch : n v cng tc : S Chng minh th :& & & & & & & .& ngy cp& & & .. Ni cp& & & & & & & & & & & .. STK:& & & & & & & & & & ti: Ngn hng& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Hai bn thng nht nh gi kt qu thc hin hp ng hng dn kha lun k vi ni dung c th sau y: iu 1: - Bn B hng dn kha lun cho sinh vin lp& . kha& . S kha lun: ... KL; S tit quy i:... tit Thi gian hng dn t ngy:...........................n ngy:......................................... iu 2: Bn A cng nhn cho bn B thc hin ng theo yu cu ca hp ng k. Tng s tin bn A thanh ton cho bn B khi hon tt hp ng l: (S tit quy i ) x ( n gi) = ................ng (bng ch:......................................................................................................................................................). iu 3: Hai bn nht tr nghim thu nhim v hng dn kha lun tt nghip v lm thanh l hp ng. Bn thanh l hp ng ny gm 04 bn, c gi tr php l nh nhau, bn A gi 03 bn, bn B gi 01 bn. Hiu trng duyti din bn Ai din bn B  TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 20& . BNG TNG HP NGH THANH TON GING DY VT GI NM HC 20.. - 20& - Cn c vo quy ch chi tiu ni b ca Hiu trng trng i hc cng on Cn c vo k hoch ging dy trong k& nm hc & ca Hiu trng k ngy& thng& . nm& .. Cn c bo co thc hin nhim v ca ging vin c phng o to, phng T chc kim tra xc nhn. STTH v tnH s lngn gi (ng/gi)Gi thc hinnh mc (gi/nm)Vt - ht (gi)Thnh tin l)nh (ng)Cn li thc l)nh (ng)K nhnK IK IIGing dyQuy iGing dyQuy i tm thanh ton: & & & .. Cn li: & & & & & . Tng s tin thc l)nh bng ch: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Xin trn trng cm n! HIU TRNGK TON TRNGTRNG P. O TOTRNG KHOA (BM) NGI NGH Ghi ch: Km theo bo co thc hin nhim v ca ging vin nm hc (201& - 201& ) TRNG I HC CNG ON KHOA (BM)& & & & & & & & & . ____________________________________ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ______________________________________________________________ H Ni, ngy thng nm 20& . BNG TNG HP NGH TM THANH TON GING DY VT GI H C K & NM HC 20.. - 20& - Cn c vo quy ch chi tiu ni b ca Hiu trng trng i hc cng on Cn c vo k hoch ging dy trong k& nm hc & ca Hiu trng k ngy& thng& . nm& .. Cn c bo co thc hin nhim v ca ging vin c phng o to, phng T chc kim tra xc nhn. STTH v tnH s lngn gi (ng/gi)Gi thc hinnh mc (gi/nm)Vt - ht (gi)Thnh tin ngh Tm t.tonK nhnK IGing dyQuy iTng Tng s tin bng ch: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Xin trn trng cm n! HIU TRNGK TON TRNG TRNG P. O TOTRNG KHOA (BM) NGI NGH lnprtvxz|~ssssssssss <<`gdgdUzkd$$Ifl\LpeJ7)$  t644 laytS rt PR , L  B L N ^ νΦsfUUfDU hohH CJOJQJmHsH hPhH CJOJQJmHsHhZ9hH CJmHsHha hH CJaJmHsHhH CJmHsHha hH CJmHsHhADhH CJmHsH,jh)FhH CJOJQJUmHnHu hADhH CJOJQJmHsH&hADhH 5CJOJQJ\mHsH hH 5\hU5CJOJQJhqB5CJOJQJ PMkd$$Ifl0U *u*4 laytJz $$Ifa$gdJzgdH <<`gd j  v L Z|z $ Q%a$gdH $ Q%7`7a$gdH $a$gdH $ a$gdH gdH Mkd{$$Ifl0U *u*4 laytJz ^ h j   , 8   ( 0 F  J Z|"pr"$JииƫƞƐƇ{n{hh hH CJh"WhH CJOJQJhH CJOJQJ^Jh4hH CJha hH 5CJmHsHhiahH CJmHsHha hH CJmHsHhZ9hH 5CJmHsHhH CJmHsHhZ9hH CJmHsH$hohH CJOJQJ^JmHsHhH CJOJQJ^JmHsH&|rJ&Rd^ " $ a$gdH $ a$gdH $ ( a$gdH $ Q%7`7a$gdH $ Q%7`7a$gdH $ (2dh`2a$gdH JLNh&R^(^jn"*`TVZrbdvͽ}ͽpbppph4hH 5CJmHsHh4hH CJmHsHha hH CJ\mHsHhZ9hH 5CJmHsHha hH CJmHsHhH CJmHsHhZ9hH CJmHsHhZ9hH 5>*CJmHsH$hZ9hH CJOJQJaJmHsHh4hH CJhH CJOJQJhohH CJOJQJ$"*`""""#6#8#:#i`kd$$IflFf>1+f 1+  4 lalytJz $$Ifa$gdJz$ Q%7`7a$gdH $ a$gdH $ a$gdH """6#8#:#<#>#@#B#D####$6$8$:$<$®|hWh@W@,jh)FhH CJOJQJUmHnHu hADhH CJOJQJmHsH&hADhH 5CJOJQJ\mHsHhohH mHsHhH mHsHhADhH CJmHsH#hADhH 5CJOJQJmHsH&ha hH 56CJOJQJmHsH#ha hH 5CJOJQJmHsHhH hH 5CJOJQJh-\hH CJmHsHh-\hH 5>*CJmHsH:#<#>#@#B#D####8$gdH gdH `kd`$$IflFf>1+f 1+  4 lalytJz $$Ifa$gdJz 8$:$$$$$n%OH< $ a$gdH xgdH QkdN$$IfTl05&u*4 la,ytJzT $$Ifa$gdJzQkd$$IfTl05&u*4 la,ytJzT<$F$f$$$$$%%%%%&&&$&.&0&x&&&&' '*'8'\'p'|'~''''' ( (((鮼靍zqe_q hH CJhH CJOJQJ^Jh/qhH CJ$hohH CJOJQJ^JmHsHhH CJOJQJ^JmHsH hPhH CJOJQJmHsHhH CJOJQJmHsH hohH CJOJQJmHsHhZ9hH CJmHsHha hH CJaJmHsHhH CJmHsHha hH CJmHsH%n%0&&'x((D)*h*$+F+<,X,n,,-z-H.f/ $ a$gdH $ Q%7`7a$gdH $ (2dh`2a$gdH $ Q%a$gdH $ Q%7`7a$gdH $a$gdH $ a$gdH ( (&(0(4(:(F(R(V(Z(x((((()p)))**$+F+L+V+Z++++:,<,,,,,,,,--ʽʙ~uhuuh"WhH CJOJQJh4hH CJha hH 5CJmHsHhiahH CJmHsHha hH CJmHsHh chH CJmHsHhH CJmHsHhZ9hH CJmHsHhZ9hH 5CJmHsHhADhH CJmHsHh/qhH CJ hH CJhH CJOJQJ^J'---0-L-z-H.T.X.//r0H1J1V1Z1(22233 3 3L4R4`44444öОÐwlì^M hUJrhH CJOJQJmHsHhH CJOJQJmHsHhH CJ\mHsHhH 5CJmHsHha hH CJ\mHsHhADhH CJ\mHsHhADhH 5CJmHsHhH CJmHsHha hH CJmHsHhADhH CJmHsHhADhH 5>*CJmHsHh4hH CJhH CJOJQJhohH CJOJQJf/t0H1J1 3 3R45556$6&6y`kd$$IflFf>1+f 1+  4 lalytJz $$Ifa$gdJz $ a$gdH $ a$gdH 455555$6&6(6*6062686@6B6D6F6H6J6667қ҉|qfRAR hADh,1CJOJQJmHsH&hADh,15CJOJQJ\mHsHhd6+hhmHsHh,15CJOJQJhADhH CJmHsH#hADhH 5CJOJQJmHsH hH 56CJOJQJmHsH&ha hH 56CJOJQJmHsH#ha hH 5CJOJQJmHsHha hH 56CJmHsHhH hH 5CJOJQJ hH CJh)FhH CJ&6(6*6,6.60626466686:6<6>6@6B6D6 $$Ifa$gdJz $IfgdJzD6F6H6J6667>7 $$Ifa$gdJzgdh <<`gd`kd<$$IflFf>1+f 1+  4 lalytJz77<7>7@7B7N7j7z77777777788889龴o\O>>O hPh,1CJOJQJmHsHhZ9h,1CJmHsH$h`@Vh,1CJOJQJaJmH*sH*h`@VCJOJQJaJmHsHh$ CJOJQJaJmHsHh`@VCJaJmHsHha h,1CJaJmHsHh5 CJmHsHh,1CJmHsHha h,1CJmHsH hADh,1CJOJQJmHsHhADh,1CJmHsH,jh)Fh,1CJOJQJUmHnHu>7@77777t869OJ>> $ a$gd,1gd,1Qkd*$$IfTl05&u*4 la,ytJzT $$Ifa$gdJzQkd$$IfTl05&u*4 la,ytJzT999*94969T9999999 :,:~::::;;$;:;;;;><N=p=v===>ı{mm``ha h,1CJmHsHhZ9h,15CJmHsH h`@Vh,1CJOJQJmHsHhZ9h,1CJmHsHh`@VCJOJQJmHsHh`@VCJmHsH$hoh,1CJOJQJ^JmHsHh,1CJOJQJ^JmHsH hPh,1CJOJQJmHsHh,1CJmHsH hoh,1CJOJQJmHsH 699::j;@<<N=p=f>>>>>??@F@$ Q%7`7a$gd,1$ Q%7`7a$gd,1$ (2dh`2a$gd,1 $ Q%a$gd,1$ Q%7`7a$gd,1$a$gd,1 $ a$gd,1>>>d>f>>>>????>?@?B?\?x??@F@R@^@z@|@ŹŦ|l_UD h`@Vh`@VCJOJQJmHsHh`@VCJmHsHhZ9h,1CJmHsHhZ9h,15>*CJmHsH$hZ9h,1CJOJQJaJmHsHh,1CJOJQJhoh,1CJOJQJ h,1CJh"Wh,1CJOJQJh,1CJOJQJ^Jh4h,1CJha h,15CJmHsHh,1CJmHsHha h,1CJmHsHhiah,1CJmHsH|@@@@AAA A(A6AFA`AAAA CJCCCC(D*D6DƼƫƚ{jYjYjL<hZ9h,15>*CJmHsHha h,1CJmHsH h$ h$ CJOJQJmHsH h$ h CJOJQJmHsHh9CJOJQJmHsH h h CJOJQJmH*sH* h h,1CJOJQJmHsH h h CJOJQJmHsHh,1CJmHsHh CJOJQJmHsH h`@Vh`@VCJOJQJmHsHh`@VCJmHsH h`@Vh`@VCJOJQJmH*sH*F@A AABC*D*EEEFHDHKRL8NNN"O@O^O $$Ifa$gdJz$ Q%7`7a$gd,1 $ a$gd,1 $ a$gd,1 $ a$gd,1$ ( a$gd,16D8DhDzD~DDDDDDDD&E(E*E6E:EbEEEFHν󳢑wi_RDha h,1CJ\mHsHha h,1CJmHsHh,1CJmHsHhZ9h,15CJmHsHhZ9h,15>*CJmHsHh CJmHsH h}h}CJOJQJmH*sH* h}h}CJOJQJmHsHh}CJmHsH h9h9CJOJQJmHsHh9CJmHsH h$ h$ CJOJQJmHsHh$ CJmHsHhZ9h,1CJmHsHHDHRHTH IIIILIK0KpKKKKLRL`LLL¸~p~p~p~`SB h9h,1CJOJQJmHsHh-\h,1CJmHsHh-\h,15>*CJmHsHh 'CJOJQJmHsHh9CJOJQJmHsH h$ h$ CJOJQJmH*sH* h$ h$ CJOJQJmHsHh$ CJmHsHh,1CJmHsHhZ9h,1CJmHsHhZ9h,15CJmHsHhZ9h,15>*CJmHsH$hZ9h,1CJOJQJaJmHsHLLL8NFNN^O`ObOdOfOhOjOlOOO&PؽtlaM*CJmHsHh-\h,1CJmHsHh9CJmHsH h9h9CJOJQJmHsH^O`ObOdOfOhO1`kd$$IflFf>1+f 1+  4 lalytJz $$Ifa$gdJz`kd$$IflFf>1+f 1+  4 lalytJzhOjOlOOO&P`PbPPPQkd$$IfTl05&u*4 la,ytJzT $$Ifa$gdJzgd,1gd,1 &P(P^P`PbPdPnPPPPPPPP Q2QPQQQRRHRRR龴xeXG9GXGh,1CJOJQJmHsH hoh,1CJOJQJmHsHhZ9h,1CJmHsH$h5 h,1CJOJQJaJmH*sH*$h5 h5 CJOJQJaJmH*sH*$h5 h5 CJOJQJaJmHsHh5 CJaJmHsHh5 CJmHsHh,1CJmHsHha h,1CJmHsH hADh,1CJOJQJmHsHhADh,1CJmHsH,jh)Fh,1CJOJQJUmHnHuPPPQpRR@TTUUhVVvWWt $ Q%a$gd,1$ Q%7`7a$gd,1$a$gd,1 $ a$gd,1xgd,1Qkd$$IfTl05&u*4 la,ytJzT RR^RdRnRpRRRRRRS"SPS\SrS|SSSSSSSSUFUPUfUU V$VdVfVvWWWWW*X,X>XXXX YY.Y4Y8Y:YbYdYfYʽʙ~uhuu[hoh,1CJOJQJh"Wh,1CJOJQJh4h,1CJha h,15CJmHsHhiah,1CJmHsHha h,1CJmHsHh ch,1CJmHsHh,1CJmHsHhZ9h,1CJmHsHhZ9h,15CJmHsHhADh,1CJmHsHh/qh,1CJ h,1CJh,1CJOJQJ^J"WXXXXdYYZ2[[j\l\]^^_rataaaa $$Ifa$gdJz $ a$gd,1 $ a$gd,1$ Q%7`7a$gd,1$ (2dh`2a$gd,1fYhYYYYZ8Z>ZBZfZtZZZZZZZZZZòxn`P? h#h3HCJOJQJmHsHh5 CJOJQJ^JmHsHh(CJOJQJmHsHh `CJmHsHha h,1CJmHsHh5 CJmHsHhADh,1CJmHsHhADh,15>*CJmHsH h5 CJ h3Hh3HCJOJQJmH*sH*h3Hh3HCJOJQJh5 CJOJQJ h3HCJh4h,1CJhoh,1CJOJQJh,1CJOJQJZZ[[0[2[[[[[j\l\x\|\\\\]]]ĺĩtgYgK@h#CJ\mHsHhADh,1CJ\mHsHh5 CJOJQJmHsHhADh,1CJmHsHhADh,15CJmHsHhADh,15>*CJmHsHha h,1CJmHsHh,1CJmHsH h#h#CJOJQJmH*sH*h#CJmHsH h#h#CJOJQJmHsHh#h,1CJOJQJh#h#CJOJQJ h#h3HCJOJQJmH*sH*]]]]]]]$^&^6^8^N^T^d^r^^^^^^^ͽͬͬͬ͛wi\NC5hADh,1CJ\mHsHh,15CJmHsHhADh,15CJmHsHha h,1CJmHsHh#h,16CJmHsHh#h,16CJ\mHsH&h#h,16CJOJQJ\mHsH h#6CJOJQJ\mHsH h5 6CJOJQJ\mHsHh#h#6CJ\mHsH&h#h#6CJOJQJ\mHsHh5 CJOJQJ\mHsHh#CJOJQJ\mHsH^___` `n`````parataaaaaaaaɿɗ|lZFl5 h,156CJOJQJmHsH&ha h,156CJOJQJmHsH#ha h,15CJOJQJmHsHha h,156CJmHsHh,1h,15CJOJQJ h,1CJ h#CJh)Fh,1CJh(CJOJQJmHsH h#h#CJOJQJmHsHh#CJmHsHhADh,1CJmHsHhADh,15>*CJmHsHhADh,1CJ\mHsHh,1CJ\mHsHaaaaaaaaaaaaaaa $$Ifa$gdJz $IfgdJz`kdt$$IflFf>1+f 1+  4 lalytJzaaaaaaaa(b*b1+f 1+  4 lalytJz c.d0d2d4dddleffffg{oo $$Ifa$gdh^gd| & Fgd gd{$a$gd{Pkdt$$Ifl0L$6X 6644 la $Ifgd{ $$Ifa$gd{ @dFdJdNdPdRdTd\d^dpdtdzdddddddddddddddddddddȽȲȽȽȽȽvmdmYh|h|OJQJh{5OJQJh|5OJQJh h{5OJQJaJh h 5OJQJaJo(hPrhPr5OJQJaJo(hPrhPr5OJQJaJhPr5OJQJaJh 5OJQJaJh h 5OJQJaJh{h{5OJQJaJo(h{5OJQJaJh2th{5OJQJaJddee e&e*e0e2e8e>e@eFeHeJeNeReVeZe\ebedefelenepexeze|eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef fffff f"f(f*f.f2f6f:f@fոոոոոոɸոոոոոոոɸɸոոոh{OJQJh OJQJh 5OJQJh h OJQJo(h h OJQJh|OJQJh|h|OJQJh|h|OJQJo(E@fDfJfNfVfZf^f`fdfhfnftfzf|fffffffffffffffffffffffffffffffgggٺퟒhhh|CJOJQJhhh CJOJQJh|OJQJhPrhPrOJQJhOJQJhPrOJQJhKhKOJQJo(hKhKOJQJhKOJQJh h OJQJo(h OJQJh h OJQJ.g g&g*g8g:ghgjgggggggggggg h hhh$h&h(h0hFhRhTh\hxhzhhhhhhhhhh i i(i*ii@iDiHiJi^iiii侳䳾䳾hOJQJh|h|OJQJh|h|OJQJo(h|OJQJhhh OJQJhhh|OJQJhhh|CJOJQJo(hhh|CJOJQJhhh CJOJQJhhh CJOJQJo(7g&gLghggggggh&h(h*h,h.h0h:hFhHhJhLhNhPhRhThVhXhZhFfFf $$Ifa$gdhZh\hphhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhFfEFf $$Ifa$gdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiFf $Ifgd i i iiiiiiiiii i"i$i&i(i*inii j8jPjnjj $$Ifa$gdh <<`gd{FfkFf $Ifgd iiiiiiiiiiiiiiiij j6j8jPj`jdjfjljrjtjzjjjjjjjƻƍoaVhhh{OJQJhhh|5CJOJQJhhh|5CJOJQJo(hhh5CJOJQJhhh{5CJOJQJo(hhh5CJOJQJo(hhh5CJOJQJh5CJOJQJhhh{5CJOJQJh{56OJQJh4Rh{56OJQJh|OJQJh|h|OJQJ!jjjjj>1 P^P`gd{kd$$IflrLp0*4$   t4644 lap2yth <<$Ifgdh $$Ifa$gdhjjjjjjjjkk kkkkk&k*k.k0k4k8k>kDkJkLkRkTkZk^k`kbkzk|kkkkkkkk&l(l*ll$m蹰|rh(JaCJOJQJh(JaOJQJh(Ja5CJH*\hs%h(Ja5h(JahL]oh(Ja5 h(Ja5h|6OJQJh;f6OJQJhh;f6OJQJh6OJQJhh6OJQJo(hh6OJQJh6OJQJh{h;fOJQJh{,jj|k~kkkkk(l*lpll&mmm $Ifgds` $$Ifa$gds` $Ifgds` $$Ifa$gds` $Ifgds` $Ifgds`gdhZ$m&mlmmmmmmmmmmmmmmmmmmnn nnnnn n$n*n,n2n4n8nn@nFnھھڮڠڒڄڠڠtڠmm h(Jah(JahPrh(Ja5OJQJaJo(hPrh(Ja5OJQJaJh(Jah(Ja5OJQJaJh h(Ja5OJQJaJh{h(Ja5OJQJaJo(h2th(Ja5OJQJaJh]~h(Ja5OJQJaJh(Ja5OJQJaJh(Jahs%h(JaaJ h(JaaJh(JaOJQJ%mmm0nlnpnoopppppp $$Ifa$gdh^gd(Ja & Fgd(Jagd(Ja$a$gd(JaPkd$$Ifl0L$6X 6644 la FnHnNnRnjnln|n~nnnnnnnnnnnnnnnnnnoo o ooooo o"o$o(o,o.o4o:o@oFoJoNo^o`ofohonorozo~ooooooooo÷ïïïïïïïïäίh h(JaOJQJo(h h(JaOJQJh(JaOJQJh|h(JaOJQJo(h|h(JaOJQJh(Ja5OJQJh h(Ja5OJQJaJh(Ja5OJQJaJh h(Ja5OJQJaJo(r@rBrDrFrHrJrLrNrrr <<`gdpY" <<`gd(JaFfWFf3 <<$Ifgdhrrrrrrssss slspsrstsپپپٳh(Jah3hhh(JaOJQJhhh(Ja5CJOJQJo(h5CJOJQJhhh(Ja5CJOJQJh(Ja56OJQJh4Rh(Ja56OJQJrr s.sRsns <<$Ifgdh $$Ifa$gd $$Ifa$gdhnspsrstsUSNgdYc_kd$$IflrLp0*4$   t4644 lap2yt321h:p@A/ =!"#$% 51h0:pB2n= /!"#8$% 21h:p2t/ =!"#$% 51h0:p|= /!"#8$% 21}:pc/ =!5"#$% 51}0:pYc_= /!"#5$% \$$If!vh5n5#vn#v:V lK(65n5a$$If!vh55 5T5P5p#v#v #vT#vP#vp:V l t0&6,55 5T5P5pap2yth$$If!vh55 5T5P5p#v#v #vT#vP#vp:V l t0&655 5T5P5pap2yth$$If!vh55 5T5P5p#v#v #vT#vP#vp:V l t0&655 5T5P5pap2yth$$If!vh55 5T5P5p#v#v #vT#vP#vp:V l t0&655 5T5P5pap2yth$$If!vh55 5T5P5p#v#v #vT#vP#vp:V l t0&655 5T5P5pap2yth$$If!vh55 5T5P5p#v#v #vT#vP#vp:V l t0&655 5T5P5pap2yth$$If!vh55 5T5P5p#v#v #vT#vP#vp:V l t0&655 5T5P5pap2yth$$If4!vh55 55 5$ #v#v #v#v #v$ :V l tL,655 55 5$ a4p2yth\$$If!vh55 !#v#v !:V l7655 !a$$If!v h5,5Z5P5P5G55P5^5 ;5 ;5 +5 j#v,#vZ#vP#vG#v#vP#v^#v ;#v +#v j:V l t0D765,5Z5P5G55P5^5 ;5 +5 jpxythkd* $$Ifl j o!&C*n16,ZPPGP^;;+j t0D76000044 lapxyth$$If!v h5,5Z5P5P5G55P5^5 ;5 ;5 +5 j#v,#vZ#vP#vG#v#vP#v^#v ;#v +#v j:V l t0D765,5Z5P5G55P5^5 ;5 +5 jpxythkd $$Ifl j o!&C*n16,ZPPGP^;;+j t0D76000044 lapxyth$$If!v h5,5Z5P5P5G55P5^5 ;5 ;5 +5 j#v,#vZ#vP#vG#v#vP#v^#v ;#v +#v j:V l t0D765,5Z5P5G55P5^5 ;5 +5 jpxythkd$$Ifl j o!&C*n16,ZPPGP^;;+j t0D76000044 lapxyth$$If!v h5,5Z5P5P5G55P5^5 ;5 ;5 +5 j#v,#vZ#vP#vG#v#vP#v^#v ;#v +#v j:V l t0D765,5Z5P5G55P5^5 ;5 +5 jpxythkdX$$Ifl j o!&C*n16,ZPPGP^;;+j t0D76000044 lapxyth$$If!v h5,5Z5P5P5G55P5^5 ;5 ;5 +5 j#v,#vZ#vP#vG#v#vP#v^#v ;#v +#v j:V l t0D765,5Z5P5G55P5^5 ;5 +5 jpxythkd$$Ifl j o!&C*n16,ZPPGP^;;+j t0D76000044 lapxyth$$If!v h5,5Z5P5P5G55P5^5 ;5 ;5 +5 j#v,#vZ#vP#vG#v#vP#v^#v ;#v +#v j:V l t0D765,5Z5P5G55P5^5 ;5 +5 jpxythkd $$Ifl j o!&C*n16,ZPPGP^;;+j t0D76000044 lapxyth$$If!vh5$ 5 5 5 5 #v$ #v #v #v #v :V l t465$ 5 5 5 5 ap2yth\$$If!vh5n5#vn#v:V lK(65n5a$$If!vh555X5P5p#v#v#vX#vP#vp:V l t0&6,555X5P5pap2yth $$If!vh555X5P5p#v#v#vX#vP#vp:V l t0&6555X5P5pap2yth $$If!vh555X5P5p#v#v#vX#vP#vp:V l t0&6555X5P5pap2yth $$If!vh555X5P5p#v#v#vX#vP#vp:V l t0&6555X5P5pap2yth $$If!vh555X5P5p#v#v#vX#vP#vp:V l t0&6555X5P5pap2yth$$If4!vh55 55 5$ #v#v #v#v #v$ :V l tL,655 55 5$ a4p2yth\$$If!vh55 !#v#v !:V l7655 !a$$If!v h5,555555F55 85 T5 #v,#v#v#v#v#vF#v#v 8#v T#v :V l t035,55555F55 85 T5 pnyt 'kdK-$$Ifl @ H4J#(h.T3,F8T t03,,,,44 lapnyt '$$If!v h5,555555F55 85 T5 #v,#v#v#v#v#vF#v#v 8#v T#v :V l t035,55555F55 85 T5 pnyt 'kd1$$Ifl @ H4J#(h.T3,F8T t03,,,,44 lapnyt '$$If!v h5,555555F55 85 T5 #v,#v#v#v#v#vF#v#v 8#v T#v :V l t035,55555F55 85 T5 pnyt 'kdC6$$Ifl @ H4J#(h.T3,F8T t03,,,,44 lapnyt '$$If!v h5,555555F55 85 T5 #v,#v#v#v#v#vF#v#v 8#v T#v :V l t035,55555F55 85 T5 pnyt 'kd:$$Ifl @ H4J#(h.T3,F8T t03,,,,44 lapnyt '$$If!v h5,555555F55 85 T5 #v,#v#v#v#v#vF#v#v 8#v T#v :V l t035,55555F55 85 T5 pnyt 'kd;?$$Ifl @ H4J#(h.T3,F8T t03,,,,44 lapnyt '$$If!v h5,555555F55 85 T5 #v,#v#v#v#v#vF#v#v 8#v T#v :V l t035,55555F55 85 T5 pnyt 'kdC$$Ifl @ H4J#(h.T3,F8T t03,,,,44 lapnyt '$$If!vh5$ 5 5 5 5 #v$ #v #v #v #v :V l t465$ 5 5 5 5 ap2ythb$$If!vh55]#v#v]:V l<*655]aytA}$$If !vh585p55%5T55#v8#vp#v#v%#vT#v#v:V l tF0a),585p55%5T55a pFythQkdsI$$Ifl֞\ b{%*8p%T tF0a)44 la pFythJ$$If !vh585p55%5T55#v8#vp#v#v%#vT#v#v:V l t0a)585p55%5T55a pFythkdrM$$Ifl֞\ b{%*8p%T t0a)44 la pFythJ$$If !vh585p55%5T55#v8#vp#v#v%#vT#v#v:V l t0a)585p55%5T55a pFythkdP$$Ifl֞\ b{%*8p%T t0a)44 la pFythJ$$If !vh585p55%5T55#v8#vp#v#v%#vT#v#v:V l t0a)585p55%5T55a pFythkdS$$Ifl֞\ b{%*8p%T t0a)44 la pFythJ$$If !vh585p55%5T55#v8#vp#v#v%#vT#v#v:V l t0a)585p55%5T55a pFythkdAW$$Ifl֞\ b{%*8p%T t0a)44 la pFythJ$$If !vh585p55%5T55#v8#vp#v#v%#vT#v#v:V l t0a)585p55%5T55a pFythkdZ$$Ifl֞\ b{%*8p%T t0a)44 la pFyth$$If!vh55 5@ 5!5#v#v #v@ #v!#v:V l t*655N5 5N5ap2ythb$$If!vh5H5#vH#v:V l0*65H5ayth$$Ifv!vh555555#v#v#v#v#v#v:V l4 t<0G',555555avp<ythT%kd _$$IfTl4ֈ b Q t<0G'44 lavp<ythT$$Ifv!vh555555#v#v#v#v#v#v:V l t0G',555555avytf T$$Ifv!vh555555#v#v#v#v#v#v:V l t0G',555555avytf T$$Ifv!vh555555#v#v#v#v#v#v:V l t0G',555555avytf T$$Ifv!vh555555#v#v#v#v#v#v:V l t0G',555555avytf T$$Ifv!vh555555#v#v#v#v#v#v:V l t0G',555555avytf T$$Ifv!vh555555#v#v#v#v#v#v:V l t0G',555555avytf T$$Ifv!vh55g555#v#vg#v#v#v:V l t0G',,55g555avytf Th$$If!vh5I5#vI#v:V l t )65I5aythb$$If!vh5n54#vn#v4:V l*65n54ayth$$If!vh55p555p#v#vp#v#v#vp:V l t0`'6,55p555pap2yth $$If!vh55p555p#v#vp#v#v#vp:V l t0`'655p555pap2yth $$If!vh55p555p#v#vp#v#v#vp:V l t0`'655p555pap2yth $$If!vh55p555p#v#vp#v#v#vp:V l t0`'655p555pap2yth $$If!vh55p555p#v#vp#v#v#vp:V l t0`'655p555pap2yth$$If4!vh5 5 555 #v #v#v#v :V l t-65 555 a4p2ythb$$If!vh5n54#vn#v4:V l*65n54ayth$$If!vh55p555p#v#vp#v#v#vp:V l t0`'6,55p555pap2yth $$If!vh55p555p#v#vp#v#v#vp:V l t0`'655p555pap2yth $$If!vh55p555p#v#vp#v#v#vp:V l t0`'655p555pap2yth $$If!vh55p555p#v#vp#v#v#vp:V l t0`'655p555pap2yth $$If!vh55p555p#v#vp#v#v#vp:V l t0`'655p555pap2yth$$If4!vh5 5 555 #v #v#v#v :V l t-65 555 a4p2ythb$$If!vh5H5#vH#v:V l)65H5aytA}$$If!vh55555a55#v#v#v#v#va#v#v:V l4 tF01)6,55555a55BBapFytmeTtkdfw$$IfTl4֞jb4 ; Z#&FFFFFaF tF01)644 lBBapFytmeT$$If!v h55555a55R55 T5 #v#v#v#v#va#v#vR#v#v T#v :V l; t01)6,,, 55555a55R55 T5 99 BapdytmeTkd{$$IfTl; jb4 ; ZM #&g&'aRT' t01)6((((44 lBapdytmeT$$If!v h55555a55R55 T5 #v#v#v#v#va#v#vR#v#v T#v :V l; t01)6,,55555a55R55 T5 99 BapdytmeTkd*$$IfTl; jb4 ; ZM #&g&'aRT& t01)6((((44 lBapdytmeT$$If!v h55555a55R55 T5 #v#v#v#v#va#v#vR#v#v T#v :V l; t01)6,,55555a55R55 T5 99 BapdytmeTkd$$IfTl; jb4 ; ZM #&g&'aRT& t01)6((((44 lBapdytmeT$$If!v h55555a55R55 T5 #v#v#v#v#va#v#vR#v#v T#v :V l; t01)6,55555a55R55 T5 99 apdytmeTkd$$$IfTl; jb4 ; ZM #&'''aRT& t01)6((((44 lapdytmeT$$If!v h55555a55R55 T5 #v#v#v#v#va#v#vR#v#v T#v :V l; t01)6,,55555a55R55 T5 99 BapdytmeTkd$$IfTl; jb4 ; ZM #&g&'aRT& t01)6((((44 lBapdytmeT$$If!vh55r#5#v#vr##v:V l; t01)6,55r#59BapytmeTh$$If!vh5I5#vI#v:V l t )65I5aythb$$If!vh5n54#vn#v4:V lV+65n54aythg$$If!vh5H5#vH#v:V lV+6&5H5aythP$$If!vh55 555#v#v #v#v:V l t206,55 55ap2yt%Tkd1$$IfTlrb   t20644 lap2yt%T$$If!vh55 555#v#v #v#v:V l t06,55 55ayt%T$$If!vh55 555#v#v #v#v:V l t06,55 55ayt%T$$If!vh55 555#v#v #v#v:V l t06,55 55ayt%T$$If!vh55 555#v#v #v#v:V l t06,55 55ayt%T$$If!vh55 555#v#v #v#v:V l t06,55 55ayt%T$$If!vh55 555#v#v #v#v:V l t06,55 55ayt%T$$If!vh55 555#v#v #v#v:V l t06,55 55ayt%T$$If0!vh555H 5 5] #v#v#vH #v #v] :V l tQ-658535j 5 5 a0yt%Tg$$If!vh55#v#v:V lQ-6M5H5a0yt%$$If!vh55555a55#v#v#v#v#va#v#v:V l4 tF01*6,55555a55BBapFyt%Ttkd$$IfTl4֞jb4 ; Z#'FFFFFaF tF01*644 lBBapFyt%T~$$If!vh55555a55#v#v#v#v#va#v#v:V l; t01*6,,,55555a5599BapFyt%TkdŢ$$IfTl;֞jb4 ; Z#'g&&a& t01*644 lBapFyt%T~$$If!vh55555a55#v#v#v#v#va#v#v:V l; t01*6,,,,55555a5599apFyt%T kdX$$IfTl;֞jb4 ; Z#''&&a& t01*644 lapFyt%T~$$If!vh55555a55#v#v#v#v#va#v#v:V l; t01*6,,,,55555a5599apFyt%T kd$$IfTl;֞jb4 ; Z#''&&a& t01*644 lapFyt%T$$If!vh55555a55#v#v#v#v#va#v#v:V l; t01*6,,,,,55555a5599apFyt%T kdr$$IfTl;֞jb4 ; Z#''&'a& t01*644 lapFyt%T$$If!vh55555a55#v#v#v#v#va#v#v:V l; t01*6,,,,,55555a5599apFyt%T kd$$IfTl;֞jb4 ; Z#''&'a& t01*644 lapFyt%T$$If!vh55555a55#v#v#v#v#va#v#v:V l; t01*6,,,,,55555a5599apFyt%T kd$$IfTl;֞jb4 ; Z#''&'a& t01*644 lapFyt%T$$If!vh55555a55#v#v#v#v#va#v#v:V l; t01*6,,,,,55555a5599apFyt%T kd+$$IfTl;֞jb4 ; Z#''&'a& t01*644 lapFyt%T$$If!vh55r#5#v#vr##v:V l; t01*6,,55r#59apyt%Tl$$If!vh55#v#v:V l t@%655ayt%Tm$$If!vh55#v#v:V l$ t6,5 5 aytg$$If!vh55#v#v:V l t65 5 aytm$$If!vh55#v#v:V l t6,5 5 ayt$$If]-!vh53555`#v3#v#v#v`:V l t0+653555`/ a]-pytT$$If]-!vh53555`#v3#v#v#v`:V l t0+6,53555`/ a]-pytT$$If]-!vh53555`#v3#v#v#v`:V lv t0+6,53555`/ a]-pytT$$If]-!vh53555`#v3#v#v#v`:V lv t0+6,53555`/ a]-pytT$$If]-!vh53555`#v3#v#v#v`:V lv t0+6,53555`/ a]-pytT$$If]-!vh53555`#v3#v#v#v`:V lv t0+6,53555`/ a]-pytTr$$If!vh5h 5i 5i 5i #vh #vi :V l t65h 5i ytT]$$If!vh5n5#vn#v:V ll*65n5ayt$$Ifl!vh55 5M5k5k#v#v #vM#vk#vk:V l t0(6,55 5M5k5kalyt$$Ifl!vh55 5M5k5k#v#v #vM#vk#vk:V l t0(655 5M5k5kalyt$$Ifl!vh55 5M5k5k#v#v #vM#vk#vk:V l t0(655 5M5k5kalyt$$Ifl!vh55 5M5k5k#v#v #vM#vk#vk:V l t0(655 5M5k5kalyt$$Ifl!vh55 5M5k5k#v#v #vM#vk#vk:V l t0(655 5M5k5kalytg$$IfP!vh5p5#vp#v:V lQ t,65p5aPyt#g$$IfP!vh5p5#vp#v:V lQ t,65p5aPytS$$If!vh5$ 5 5 5 #v$ #v #v #v :V l t65$ 5 5 5 aytSc$$If!vh55#v#v:V lu*554ytJzc$$If!vh55#v#v:V lu*554ytJz~$$Ifl!vh5f5 5#vf#v #v:V l1+5f5 54alytJz~$$Ifl!vh5f5 5#vf#v #v:V l1+5f5 54alytJzl$$If,!vh55#v#v:V lu*554a,ytJzTl$$If,!vh55#v#v:V lu*554a,ytJzT~$$Ifl!vh5f5 5#vf#v #v:V l1+5f5 54alytJz~$$Ifl!vh5f5 5#vf#v #v:V l1+5f5 54alytJzl$$If,!vh55#v#v:V lu*554a,ytJzTl$$If,!vh55#v#v:V lu*554a,ytJzT~$$Ifl!vh5f5 5#vf#v #v:V l1+5f5 54alytJz~$$Ifl!vh5f5 5#vf#v #v:V l1+5f5 54alytJzl$$If,!vh55#v#v:V lu*554a,ytJzTl$$If,!vh55#v#v:V lu*554a,ytJzT~$$Ifl!vh5f5 5#vf#v #v:V l1+5f5 54alytJz~$$Ifl!vh5f5 5#vf#v #v:V l1+5f5 54alytJz\$$If!vh55X #v#vX :V l6655X a$$If!v h555J5&5\ 55/55 5 >5 #v#v#vJ#v&#v\ #v#v/#v#v #v >#v :V l4 t0+++++++++ + 555J5&5\ 55/55 5 >5 pnythkd$$Ifl4 R x!%|)->25```J`&\ ``/```>` t0,,,,44 lapnyth$$If!v h555J5&5T555/5 5 5 >5 #v#v#vJ#v&#vT#v#v#v/#v #v #v >#v :V l4 t0++++++++ + + 555J5&5T555/5 5 5 >5 pxythkd$$Ifl4 R x!%|)->25  J &T /  > t0000044 lapxythL$$If!vh555J5&5f5555 5 /5 5 5 >5 #v#v#vJ#v&#vf#v#v#v #v /#v #v #v >#v :V l4 t0++++++ + + + + 555J5&5f555 5 /5 5 5 >5 p֌ythJkd$$Ifl48R xP!%|)->25  J &f /  > t0888844 lap֌yth$$If!vh555J5&5f5555 5 /5 5 5 >5 #v#v#vJ#v&#vf#v#v#v #v /#v #v #v >#v :V l t0555J5&5f555 5 /5 5 5 >5 p֌ythGkd,$$Ifl8R xP!%|)->25J&f/> t0888844 lap֌yth$$If!vh555J5&5f5555 5 /5 5 5 >5 #v#v#vJ#v&#vf#v#v#v #v /#v #v #v >#v :V l t0555J5&5f555 5 /5 5 5 >5 p֌ythGkd$$Ifl8R xP!%|)->25J&f/> t0888844 lap֌yth$$If!vh555J5&5f5555 5 /5 5 5 >5 #v#v#vJ#v&#vf#v#v#v #v /#v #v #v >#v :V l t0555J5&5f555 5 /5 5 5 >5 p֌ythGkd$$Ifl8R xP!%|)->25J&f/> t0888844 lap֌yth$$If!vh555J5&5f5555 5 /5 5 5 >5 #v#v#vJ#v&#vf#v#v#v #v /#v #v #v >#v :V l t0555J5&5f555 5 /5 5 5 >5 p֌ythGkdR$$Ifl8R xP!%|)->25J&f/> t0888844 lap֌yth$$If!vh5$ 5 5 5 5 #v$ #v #v #v #v :V l t465$ 5 5 5 5 ap2yth\$$If!vh55X #v#vX :V l6655X a$$If!v h55555 5555 5 #v#v#v#v #v#v :V l4 t06+++++++++ 5555 55 pdythkd$$Ifl4 r aP." '+05```` ````` t06((((44 lapdyth$$If!v h55555 5555 5 #v#v#v#v #v#v :V l4 t06+++++++++ 5555 55 pdythkd$$Ifl4 r aP." '+05     t06((((44 lapdyth$$If!v h555555555 5 5 #v#v#v#v :V l4 t06++++++++ + 5555 pnythkdP$$Ifl4 r aP?." '+05     t06,,,,44 lapnythf$$If!v h555555555 5 5 #v#v#v#v :V l t065555 pnythkd$$Ifl r aP?." '+05 t06,,,,44 lapnythf$$If!v h555555555 5 5 #v#v#v#v :V l t065555 pnythkd $$Ifl r aP?." '+05 t06,,,,44 lapnythf$$If!v h555555555 5 5 #v#v#v#v :V l t065555 pnythkd $$Ifl r aP?." '+05 t06,,,,44 lapnyth$$If!vh5$ 5 5 5 5 #v$ #v #v #v #v :V l t465$ 5 5 5 5 ap2yt3^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH H`H #9Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH L@L #9 Heading 1$$@&a$5CJOJQJ\H@H #9 Heading 2$$@&a$5OJQJ\H@H #9 Heading 3$$@&a$6OJQJ]DA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List j@j #9 Table Grid7:V0H"@H hCaption $xa$5CJ$OJQJaJH@H List Paragraph ^m$aJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] |K Gdm 4 k  *8 #%'4*t+,.0,2f44:709:<>?JABDvFH0KLORS.UWXYr[~]B_`cNeNiNk:nsr^ J<$(-479>|@6DHL&PRRTfYZ]^a@dd@fgij$mFnoqrts;>?@AFSUZ]_`cnptxy{|;>@BEGHJMOQRTUVY[\^_`acfghinprtuwz "DJjp*4l .!4!t!z!!!!!"##%2'l''x()+ 0D0p113p4t4~44444444444 5v57<<<<====0=J=>>@TFzFFFFFFFFFHZH J769F@^OhOPWaacgZhhijjmpqrrnsts<=BCDEGHIJKLMNOPQRTVWXY[\^abdefghijklmoqrsuvwz}~:<=?ACDFIKLNPSWXZ]bdejklmoqsvxy{|8@ ( VB  C D"?VB  C D"?VB  C D"?VB  C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?B S ?(8F8EFOO\1\mCCtt66t= t CCt t 66t = t"3 t 4 s 5 t 6 t 7 r 8 Tt 9 s : Qn; Qn< Rn= \Rn> Rn? Rn@ SnA \SnB SnC SnD TnE \TnF TnG TnH UnI J , K l L M N , O l P Q R , S l T ss77 ""E'E'((,,<<TToeoe4j4jm   !vv :: ""H'H'((,,<<TTrere7j7jm !B"*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9!*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsState h;E"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!!""!!!"!"!wz{~  !$(,-059:@AGHKLOPTUY]abfgjkqrw{ !#,027:=DGHLMS\_`bcfgjknswx{|~ $%*+/:=>BFHIMSVZ\]_eghkms !$PTbfkopuvy  $%*+./1 NPQTVZ`ekn !"%&()-.2389=>ABFGIJNOQRVW[`deijn ! $ & * 0 5 ; > O Q R V W \ ] a b f g j k n p s t w x } ~     " $ ( ) / 0 2 3 7 : ? B E S V W Y Z ] ^ c d g h l m p q t u x z } ~      ! " & ' * / 2 3 6 9 < = ? B F J O T W h l      " # & ' , - 0 \ ` n r w { |      " # & ' + , 1 3 6 7 ; < A B E F H  !%eghkmqw| $%()./1267;<?@BCGHLMRSWX[\`acdhimnqru "&,17:dghjnqru} !"$%)*/47FIJLMPQVWZ[_`cdghkmpqtuz{  !"&'-.4589<=ABFHJY^cimpuy{}~%)@DEHLOPTUZ[^_a;>?BEGMQRV $%)*.]abdeh #%+/04tvwz| !"&'*+-.1256:;@DIJMNP]`acdfglmrsvxz{  "%3679:=>BCGHLMPQTUXY]_abenqrtuxy| !#'(+,/039;<>?BCEFJKOPSTVW[mq!"%'+16<?rux{|~ !"$&()./458:<=BCEFJKNORSWX^_abfglqt  "03467:;>CFGJKNSWX[\^_bcghnouvyz}~  $6:SWX\bfgjnrsuvz{ !!W!Y!Z!]!^!b!d!g!h!k!l!p!q!t!x!{!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!"]""""""""""")#+#,#/#1#5#:#?#C#F#t#w#x#z#~############################################$ $ $ $ $$$$$$$ $!$&$'$,$-$0$2$4$5$:$;$=$>$B$C$F$G$J$K$O$P$V$W$Y$Z$^$b$g$l$o$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%% % %%%%%%%% %!%$%%%(%)%-%.%3%5%7%F%K%P%V%Z%]%g%k%m%o%p%s%|%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &&&&&!&"&%&+&/&0&2&3&7&8&<&=&C&D&G&H&N&O&R&S&V&W&[&\&a&c&f&g&k&l&q&r&u&v&x&I'L'M'P'S'U'['_'`'d''''''''''''(((( ( ( ((((((( ("(#(%(&()(*(,(-(/(j(n(o(q(r(t(u(x(((())) ))))))) )")&)-)2)8);)e)h)i)l)m)p)q)t)u)z){)~)))))))))))))))))))))))))))))***!*"*%*&*(*+*.*/*1*2*6*7*9*:*?*@*D*E*H*I*L*M*P*Q*T*U*Z*[*^*_*e*f*h*o*s*t*y*z*********************************+++ +++++++++0+5+J+Q+T+X+h+i+p+r+t+x++++++++++++++++ ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,C-E-F-I-K-O-U-Z-`-c-------------------------------------------------... . . ......#.'.+.,.1.2.7.:.=.C.F.G.v.z.}.~.................................................// / / ////////!/"/&/Q/T/U/W/X/\/]/`/j/m/n/q/r/v/w/|/}/////////////////00 0 0000000!0"0Q0S0V0W0Z0`0b0c0g0h0m0n0r0s0v0w0z0{00000000000000000000000001111 111111"1#1&1?1C1D1F1G1K1L1P1Q1W1Y1^1_1b1c1e1f1i1j1m1n1r1s1x1z1}1~111111111111;2>2?2B2E2G2M2Q2R2V2X2Z2[2^2`2d2h2m2r2u222222222222222222222222222222222222222222333 3333333N3P3R3S3V3Y3\3]3a3v3z3{3}3~3333333333333333333333333333333333333333333444444 44444444 4!4#4+4/404546484?4B4C4G4H4K4L4O4P4S4]4_4`4d4e4j4k4o4p4s4w4y4z4}4~444444444444444444444444444444444444444444444444444445555 5 5 555555555555555555 66$6%6L6M6z6|666666677H7I7|7~7777777778 8(8-8D8K8M8]8g8i8|888888888888 99!9'9/959Y9a9f9i9w9}99999999999::::#:&:Q:u:~::::>;B;F;H;;;;;;;;;;;;;;;;<<<<<<<%<)<4<7<9<=<><B<Y<\<]<`<d<g<i<n<r<t<u<x<z<}<~<<<<<<<<<<<<<<<<<==G=M=== >>>>>>>>??????@*@@@@@MARAAAAABBBBBB1C6CCCCCCCCCCCDDE EEEjEkEoEpEvEwE|EEEEEEEEEEEEEFF"F#F5FAFIF_FcFfFjFyF|FFFFFFFFFG GGGGGV`VaVVVVVXXYYZZZZZ Z(Z)Z-Z.Z_Z`Z[[V\Y\~\\\\]]^^__4_]_`_________``` `F`J`U`Y```d`s`u`v`{````````````````````9a:aVaWagaianaoaaaaaaaaaaaaaaabb5b6bQbRbbbbbbbbbcc(cFcIcSccccd>d?dPdRdbdcddddddseveweze}eeeeeeeeeeeeffffjfmfnfpfqftfufxfyf|fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggg gggggggggg"g#g'g(g-g.g0g1g4g5g:g;g?g@gBgCgGgHgMgNgQgRgUgWg\g]g_g`gdgegigjgmgngqgrgvg}ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggghh h h hhhhhhh.h3h4h7h8h;hkAkBkDkEkHkIkLkMkPkUkYkZk]k^k`kakdkekikjkpkqkwkxk{k|kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllll lllllllll!l"l%l&l)l+l0l1l3l4l8l9l=l>lAlBlElFlJlQlSlTlVlWlZl[l]l^l`lalflgljlklnlpltlulxlzl}l~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmm'm+m,m.m/m3m4m8m9m;;;;;;;;;;)<4<<<<<<<<G=H=== >>>>>>??@@@@/A0AEAFACCEEiEEEEEEEFFF@FCF^F_FFFGGGHH-H;H\M^?^I_Yc_ `s`(Ja;f/hD2i Ok4 nB2nW0rUJrPr2tPtuC9y|$}A}]~UP{-b3%C<cJ12f *"me~@#WW -*r ] &$SJhjJzS,1I h$#9P @A(#C( dhZ)uP/29mm@77>77< !#$%&'(,-17mHH HHHHHH(H*H0H2H4H@HDHFHJHNHPHRHTHVHXH`HbHjHUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial9& r.VnTimeH7.@ Calibri7& r.VnTime?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1 h6YGdgZ' /`Z]8`Z]8!524mm2QHP?#92!xxTRNG I HC CNG ONUserUser(    Oh+'0 8 D P \hpx$TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNUserNormalUser32Microsoft Office Word@T*@wS;@L 1@`Z]՜.+,0 hp HOME8m $TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdefhijklmnuvyRoot Entry FxData ~1TableWordDocument ASummaryInformation(_DocumentSummaryInformation8gMsoDataStorePm;5OBDZEGATHA==2Pm;Item PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top