ࡱ> hjg'` ObjbjLULU 4j.?.?n,,,,,,,@DDDDL@+(((((*+,+,+,+,+,+,+$-h/rP+Q,P+,,((+***j ,(,(*+**+**,,*( 0#{7Dd&*++0+*m0:* m0*m0,*0"*9UP+P+D*F+@@@D@@@D@@@,,,,,, Mu TCXH1 TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc N XIN HNG TR CP X HI (Sinh vin l ngi dn tc t ngi vng cao) Knh gi: Phng Cng tc sinh vin Trng i hc Cng on H v tn: Gii tnh: Ngy sinh: Dn tc: Khoa: M s sinh vin: Lp:...... .................Bc hc:....................................H o to:........................................... in thoi: E-mail: S Giy CMND: ni cp (tnh/thnh ph): ng k h khu thng tr (ghi y ) ti x/phng/th trn: huyn/qun/th x: tnh/thnh ph: t ngy/thng/nm: n ngy/thng/nm: Cc giy t km theo (nh du x vo ( tng ng): ( Bn sao chng thc S h khu ca gia nh, trong c tn ca sinh vin. ( Giy chng nhn ca UBND x/phng/th trn v thi gian c tr ca sinh vin. ( Bn sao cc Quyt nh x kh khn ca Th tng Chnh ph. ( Giy t khc (nu c): Em ngh Nh trng xt cho em c hng tr cp x hi theo quy nh ca Nh nc. Em xin chu trch nhim v tnh trung thc ca cc thng tin trong n v trong cc giy t km theo, nu sai, em xin chu k lut ca Nh trng v xin hon li s tin tr cp, nu nhn. H Ni, ngy & & thng & & nm 201& SINH VIN (K v ghi r h tn) Mu TCXH2 TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc N XIN HNG TR CP X HI (Sinh vin m ci c cha ln m v khng ni nng ta) Knh gi: Phng Cng tc sinh vin Trng i hc Cng on H v tn: Gii tnh: Ngy sinh: Dn tc: Khoa: M s sinh vin: Lp:..............................Bc hc: ...........................H o to:............................................... in thoi: E-mail:.................................................... S Giy CMND: ni cp (tnh/thnh ph): ng k h khu thng tr (ghi y ) ti x/phng/th trn: huyn/qun/th x: tnh/thnhph: Cc giy t km theo (nh du x vo ( tng ng): ( Giy xc nhn ca Phng Lao ng - Thng binh v X hi cp huyn/qun/th x trn c s ngh ca UBND x/phng/th trn ni ng k h khu thng tr ca sinh vin v v tnh trng m ci c cha ln m v khng ni nng ta ca sinh vin. ( Giy t khc (nu c): Em ngh Nh trng xt cho em c hng tr cp x hi theo quy nh ca Nh nc. Em xin chu trch nhim v tnh trung thc ca cc thng tin trong n v trong cc giy t km theo, nu sai, em xin chu k lut ca Nh trng v xin tr li s tin tr cp, nu nhn. \^* , . 0 2 l ÷˩ˈrh_SG>hD)5CJaJhThD)5CJaJhThD)5CJaJh6C5CJaJh9hD)5\*jh9hD)5CJU\mHnHu*jh9h6C5CJU\mHnHuh6C5CJ\aJhKfhKf5CJ\aJhKfhD)5CJaJhKfhD)6hKfhD)5CJ\aJh6CCJaJhKfhKfCJaJ hKf6h *hD)6 hD)hD)* 0 2 l N ~ {{$ ($J@Jdha$gdxJX$ $dha$gdxJX$x^`a$gdD) $da$gd6C$ yda$gdKf $<`gdKf$ $<a$gdKf $<gdD) O L N ~ 6 R l   ôqahihD)6CJaJmHsHhjhD)6CJaJmHsHh65CJaJmHsHhR:hD)CJaJmHsHhCJaJmHsHhD)CJaJmHsHhThD)CJaJmHsHh *hD)CJaJmHsHh62hD)5CJaJh5CJaJhhD)5CJaJhTh6C5CJaJ& Z & x "$ $7dh`7a$gdxJX$7dh`7a$gdxJX$ $ dha$gdxJX$ $ dha$gdxJX$ ($J@Jdha$gdxJX$ (J@dha$gdxJX $ v x b~"$ƶƒp]M:%hB3hD)B*CJaJmHphsHhB3hxJX6CJaJmHsH%h HhxJXB*CJaJmHphsH# jhB3hxJXB*CJaJphhB3hD)6CJaJmHsH# jhB3hD)B*CJaJph" jhB3hD)CJaJmHsHhB3hD)6CJaJmHsHhB3hD)CJaJmHsHh>fhD)>*CJaJmHsHhR:hD)CJaJmHsHhD)CJaJmHsH>FTZ RTX\p\^`bd̰̽̽̽̽wk^ULChvll\mHsHh~\mHsHhD)\mHsHhD)5CJaJmHsHhwQhwQ6mHsHhhD)5CJaJmHsHhB hD)5mHsHhdhD)CJ]aJmHsHhwQCJ]aJmHsHhD)CJ]aJmHsHhdhD)CJaJmHsHhD)CJaJmHsH%hB3hD)B*CJaJmHphsH(hB3hD)6B*CJaJmHphsHXp\`bdxm$ ydha$gd{$ _$<a$gd~$ yda$gd!C $d`gd!C$ $<a$gd~ $<gd~ $ a$gdwQ$ da$gdwQ$ dha$gdxJX dx>@²ҚrbRB5hI5CJaJmHsHh *h~5CJaJmHsHh *h~5CJaJmHsHh!Ch~5CJaJmHsHh!Ch~6CJaJmHsH.jh!Ch!C5CJU\aJmHnHu.jh!ChI5CJU\aJmHnHuh Hh~5CJaJmHsHh Hh~6CJaJmHsH"h Hh~5CJ\aJmHsHh Hh~CJaJmHsHh Hh~6mHsH@B"TV>vhuu$7dh`7a$gd{$ $ dha$gd{$ $ dha$gd{$ (J@dha$gd{$ ($J@Jdha$gd{$ $dha$gd{ $dha$gd{ $dha$gd @BT"*RXV~6Prvô~n~^~~~~~~~hih~6CJaJmHsHhjh~6CJaJmHsHhR:h~CJaJmHsHhCJaJmHsHh~CJaJmHsHhTh~CJaJmHsHh *h~CJaJmHsHh62h~CJaJmHsHhI5CJaJmHsHhIh~5CJaJmHsHh *h5CJaJmHsH$04Z\pvxzHhjTƶƂssdTdA%hB3h~B*CJaJmHphsHh~Xh~6CJaJmHsHh:Zh~CJaJmHsHh9)h~CJaJmHsH" jh9)h~CJaJmHsHh:Zh~6CJaJmHsH" jh9)h~CJaJmHsHh9)h~6CJaJmHsHhB3h~CJaJmHsHh:Zh~>*CJaJmHsHhR:h~CJaJmHsHh~CJaJmHsHhD::<;>;@;V;;<<yy$ yda$gd= $dgd=$ $<a$gdr $<gdr$ da$gd$ dha$gd{$ $7dh`7a$gd{$7dh`7a$gd{ T`$:>:@:D::::;;;8;:;<;>;@;B;ƽyiy`TIhvllhrmHsHh=qhvll6mHsHhr6mHsHhh~6CJaJmHsHhh~CJaJmHsHh~5CJaJmHsHhCJaJmHsHhh~5CJaJmHsHhB h~5mHsHh5mHsHhdh~CJ]aJmHsHUh~CJ]aJmHsHh~CJaJmHsHhdh~CJaJmHsHH Ni, ngy & & thng & & nm 201& SINH VIN (k v ghi r h tn) Mu TCXH3 TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc N XIN HNG TR CP X HI (Sinh vin l ngi tn tt) Knh gi: Phng Cng tc sinh vin Trng i hc Cng on H v tn: Gii tnh: Ngy sinh: Dn tc: Khoa: M s sinh vin: Lp:............................Bc hc :.............................H o to:............................................... in thoi: E-mail: S Giy CMND: ni cp (tnh/thnh ph): ng k h khu thng tr (ghi y ) ti x/phng/th trn: huyn/qun/th x: tnh/thnhph: Cc giy t km theo (nh du x vo ( tng ng): ( Bn sao chng thc Bin bn gim nh y khoa. ( Giy t khc (nu c): Em ngh Nh trng xt cho em c hng tr cp x hi theo quy nh ca Nh nc. Em xin chu trch nhim v tnh trung thc ca cc thng tin trong n v trong cc giy t km theo, nu sai, em xin chu k lut ca Nh trng v xin tr li s tin tr cp, nu nhn. H Ni, ngy & & thng & & nm 201& SINH VIN (k v ghi r h tn) Mu TCXH4 TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc N XIN HNG TR CP X HI (Sinh vin c hon cnh c bit kh khn v kinh t vt kh hc tp) Knh gi: Phng Cng tc Sinh vin Trng i hc Cng on H v tn: Gii tnh: Ngy sinh: Dn tc: Khoa: M s sinh vin: Lp:............................Bc hc:.................................H o to:........................................... in thoi: E-mail: S Giy CMND: ni cp (tnh/thnh ph): ng k h khu thng tr (ghi y ) ti x/phng/th trn: huyn/qun/th x: tnh/thnhph: Cc giy t km theo (nh du x vo ( tng ng): ( Giy chng nhn l h i ngho (cn thi hn) do S Lao ng Thng binh v x hi thuc huyn/qun/th x cp. ( Giy t khc (nu c): Em ngh Nh trng xt cho em c hng tr cp x hi theo quy nh ca Nh nc. Em xin chu trch nhim v tnh trung thc ca cc thng tin trong n v trong cc giy t km theo, nu sai, em xin chu k lut ca Nh trng v xin hon li s tin tr cp, nu nhn. H Ni, ngy & & thng & & nm 201& SINH VIN (k v ghi r h tn) B;T;V;;;;;;;;&<T<<<<<ʾpZD6h=h=5\mHsH*jh9hr5CJU\mHnHu*jh9h=5CJU\mHnHuh=5CJ\aJmHsHh=5CJaJmHsHhrhr5CJaJmHsHhrhr5CJaJmHsH"hrhr5CJ\aJmHsHh=CJaJmHsHhrCJaJmHsHhrhrCJaJmHsHhvllhr5CJaJmHsHh HhrmHsH<<<= ====>?B??@`@$ $ dha$gdvll$ $ dha$gdvll$ (J@dha$gdvll$ ($J@Jdha$gdvll$ $dha$gdvll$ $<a$gdr $da$gd= <<<<=== ==========>>b>d>?r?????ŵŘ}nnbSbbCShjhr6CJaJmHsHhR:hrCJaJmHsHhCJaJmHsHhThrCJaJmHsHh *hrCJaJmHsHhrCJaJmHsHh=5CJaJmHsHh=hr5CJaJmHsHh *h=5CJaJmHsHhr5CJaJmHsHh *hr5CJaJmHsHh *hr5CJaJmHsHh=5CJaJmHsH?????@@@@$@&@,@:@@@B@J@L@^@`@@@@@@@@*A,A.A0ANAĵqbbqO%hB3hrB*CJaJmHphsHh=hrCJaJmHsH" jh=hrCJaJmHsHh(1Jhr6CJaJmHsH" jh9)hrCJaJmHsHh9)hr6CJaJmHsHhB3hrCJaJmHsHh(1Jhr>*CJaJmHsHhR:hrCJaJmHsHhrCJaJmHsHhihr6CJaJmHsH`@@.A`AdAhACCCvDxDzD|D~DDD&EE$ yda$gd7 $<a$gd$a$gdr$ da$gd $ a$gdr$ $7dh`7a$gdvll$7dh`7a$gdvllNAZAhAB&BBBBBBBCCCCCCCHDJDLDrDtDvDzD|D̰̽̽̽̽ufVfMDhvll\mHsHhr\mHsHhhr6CJaJmHsHhhrCJaJmHsHhhCJaJmHsHhhr5CJaJmHsHhB hr5mHsHhdhrCJ]aJmHsHhrCJ]aJmHsHhdhrCJaJmHsHhrCJaJmHsH%hB3hrB*CJaJmHphsH(h9)hr6B*CJaJmHphsH|D~DDDDDDDD$E(E4EdEhEEEEvdU?*jh9hvll5CJU\mHnHuh75CJ\aJmHsH"h7h75CJ\aJmHsHhvll5CJaJmHsHh7h5CJaJmHsH"h7h5CJ\aJmHsHh7hCJaJmHsHh7CJaJmHsHh7h7CJaJmHsHh *hmHsHh5CJaJmHsHh Hhvll6mHsHh Hh6mHsHEEEEF$F*FFFFFFFG G"GRGjGxG~GϿuiZK?KhCJaJmHsHhThCJaJmHsHh *hCJaJmHsHheA.CJaJmHsHh/&Rh5CJaJmHsHh *hvll5CJaJmHsHh/&R5CJaJmHsHh5CJaJmHsHh *h5CJaJmHsHh *h5CJaJmHsHhvll5CJaJmHsHh *h5\mHsH*jh9h5CJU\mHnHuEEEFFF G"GRG~GGHH0I~$ $ dha$gdeA.$ (J@dha$gdeA.$ ($J@Jdha$gdeA.$ $dha$gdeA.$ $da$gdvll $da$gdvll$ yda$gd7 ~GGGGGpH I(IBIdIhI|IIIIIIIIIIIIIIIIII"J&JLJNJbJhJjJٽ٭ٝ~l~Z# jhB3hB*CJaJph" jhB3hCJaJmHsHhB3h6CJaJmHsHhB3hCJaJmHsHh>fh>*CJaJmHsHhih6CJaJmHsHhjh6CJaJmHsHh XCJaJmHsHhCJaJmHsHhR:hCJaJmHsHh/&RCJaJmHsH#0IIIhJRKKKKMNNO O$a$gd$ da$gdeA.$ dha$gdeA.$ $7dh`7a$gdeA.$7dh`7a$gdeA.$ $ dha$gdeA.$ $ dha$gdeA. jJJJJJJKPKRKTKrK~KKK>LJLLLLLMMMM̼쪗ocTcTcTcTcGhCJ]aJmHsHhdhCJaJmHsHhCJaJmHsH%h!DBhB*CJaJmHphsH(hB3h6B*CJaJmHphsH%hB3hB*CJaJmHphsH# jhB3hB*CJaJphheA.B*CJaJmHphsHhlFB*CJaJmHphsHh XB*CJaJmHphsH%h *hB*CJaJmHphsHMMMNNNNNNNOOO OƶƁh\mHsHheA.h6CJaJmHsHheA.hCJaJmHsHheA.5CJaJmHsHheA.heA.5CJaJmHsHheA.h5CJaJmHsHhB h5mHsHhCJ]aJmHsHhdhCJ]aJmHsH 21h:pvll/ =!"#7$% 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666J@J \Normal dCJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k( 0No List |O| D) Char#$$ Rdxa$35@B*OJPJQJ\^JmH nHphsH tHn j R'?Un-n@,8FIKh*` D / 2 3 P m n t P$%&'()3|:;yzAWmp000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 d@TB;<?NA|DE~GjJM O(*+-./134 h<`@E0I O),02 O8@ ( VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB  C D"?VB  C D"?VB  C D"?VB  C D"?VB  C D"?B S ?FG/ 0 n tDwt| t t t t 0 t t n" n" |n"(NNp+QQpB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace y|} !"&')*RUY\abmnr)-78GISUbcfgknxy|}  ?BhipqEF]^ *.867FK\]hiuv|})*Tprs)*9;EGTUXY]`jknoqt    5 6 I J Y Z j k m n { | * + B C : D r  / 3 D E P Q k n w x 9 ; < s t $%-/BDMR~OPqr")24UYlm{ '(8;DExz|}  !AYZ}45STtu !abXghkp'>?TUmn,-mn?B +.7EKgh)*_` : C q . 3 O P l n s t OR#)24{9;xz@AVWWlppFHI '2plFb3M-"eA.656C H/&R XxJXKfvllwxsD)=7I\!CwQ~ Lr{p@mmx<mm@{L n :UnknownG:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx Arial?Wingdings 27&@ Calibri5& >[`)TahomaG5 hMS Mincho-3 fg"qhi!i!#2< &2< &!7r4dd 2qHP $PD)2 Mu TCXH1Pham Thanh Binh Windows UserOh+'0 ( H T ` lx Mẫu TCXH1Pham Thanh Binh Normal.dotWindows User2Microsoft Office Word@F#@@!@!2<՜.+,0 hp DH Cong Doan Ha Noi& d' Mẫu TCXH1 Title !"#$%&'()*+,-./012345789:;<=?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^`abcdefiRoot Entry F97kData 61Table>m0WordDocument4jSummaryInformation(WDocumentSummaryInformation8_CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top