Tuyển sinh sau đại học

DANH MỤC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 9

 DANH MỤC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

KHÓA 9 (2015-2017)

  1. CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
  2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
  3. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
  4. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
  5. CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC

 DANH MỤC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

KHÓA 10 (2016-2018)

  1. CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
  2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
  3. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
  4. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
  5. CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC

 

Tin liên quan
Top