Tin Khác

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  


NGÀNH

GHI CHÚ

1. BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

2. CÔNG TÁC XÃ HỘI

Xem ở đây

3. KẾ TOÁN

Xem ở đây

4. LUẬT

Xem ở đây

5. QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

6. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Xem ở đây

7. QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem ở đây

8. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Xem ở đây

9. XÃ HỘI HỌC

Xem ở đây

Tin liên quan
Top