Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2019-2020

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:         /QĐ-ĐHCĐ

                Hà Nội, ngày         tháng          năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ I, năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ;

Căn cứ Thông Tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998 Bộ giáo dục và đào – Bộ tài chính – Bộ lao động thương binh và xã hội và Thông tư liên tịch số 18/2009 /TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 3/8/2009 về sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục 1 Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998; Thông tư 21/2012/LĐTBXH-BTXH ngày 5/9/của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo và Thông tư 24/2014 sửa đổi một số điều của Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 6/9/2014 của Bộ Lao động TBXH; .

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2002/TTLT/ BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998 Bộ giáo dục và đào tạo – Bộ tài chính ngày 28/3/2002 của Bộ giáo dục và đào tạo – Bộ tài chính về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập.

Xét đề nghị của Phòng Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trợ cấp xã hội cho 66 sinh viên (có danh sách kèm theo) thời gian 6 tháng, từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2019. Cụ thể như sau:

           - Cấp 47 suất TCXH (840.000đ/6 tháng/ 1 suất).

 - Cấp 19 suất TCXH (600.000đ/6 tháng/1 suất ).

           Tổng cộng là: 50.880.000 đồng

  (Bằng chữ: Năm mươi triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng)

Điều 2. Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài vụ, Phòng đào tạo và các đơn vị có liên quan và những sinh viên có tên trong danh sách ( Xem Danh sách ở đây) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (báo cáo);

- Như điều 2;

- Lưu VT, P.CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ

 

Tin liên quan
Top