Tin Khác

Phòng Thanh tra

 PHÒNG THANH TRA

1.      Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 307 nhà A Trường Đại học Công đoàn. Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 043.2247013

Email: pthanhtra@dhcd.edu.vn

2.      Giới thiệu chung

Phòng thành lập ngày 26/10/2016. Hiện nay phòng có 03 cán bộ, trong đó có 01 Tiến sĩ, 01 thạc sĩ, 01 cử nhân. Phòng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Trường.

3.      Cán bộ quản lý

Phụ trách phòng: TS. Phùng Thị Cẩm Châu

Email: chauptc@dhcd.edu.vn

4.      Số lượng cán bộ

              -         TS. Phùng Thị Cẩm Châu - Phụ trách phòng.

-         Ths. Nguyễn Ngọc Thọ - Chuyên viên.

-         CN. Nguyễn Viết Tùng - Chuyên viên.

-    ThS. Đặng Thị Sen  - Chuyên viên

-     CN Nguyễn Ngọc Quảng - Chuyên viên

5.      Chức năng, nhiệm vụ

5.1       Chức năng:

Phòng Thanh tra là là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Trường.

5.2   Nhiệm vụ:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng: thanh tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo của toàn trường, của các khoa, phòng, bộ môn và của công chức, viên chức; công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc học tập của người học thuộc các hệ, các trình độ đào tạo, bồi dưỡng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học và công nghệ; công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục. 

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các bộ phận, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng và thanh tra các vụ việc khác do Hiệu trưởng giao. 

- Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng quy chế.

- Chủ trì thẩm định, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ trước khi trình ký Ban Giám hiệu.

- Chủ trì thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đảng uỷ và Thanh tra nhân dân.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra cho các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng phân công.

 

      6. Thông báo, tin tức

      7. Thành tích, khen thưởng

Tin liên quan
Top