Tin Khác

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 
 
 


                   Số: 51/BC-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

              Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

 

BÁO CÁO

Tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017

 

          Kính gửi:     Vụ Giáo dục đại học

 Thực hiện Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH  ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở kết quả khảo sát từ ngày 01/07/ 2018 đến ngày 30/09/2018,Trường Đại học Công đoàn xin báo cáo kết quả khảo sát như sau:

1. Mục đích của việc khảo sát:

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp là hoạt động hàng năm của Nhà trường. Khảo sát nhằm các mục đích sau:

+Cập nhật thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên.

+Bổ sung số liệu minh chứng Báo cáo tự đánh giá hàng năm của Trường.

+Tạo thêm kênh thông tin giúp Nhà trường nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học hoặc những thay đổi khác như nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường và nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

2.Quy trình thực hiện:

          Đối tượng khảo sát: Việc làm của sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp văn bằng thứ nhất trình độ Đại học theo từng ngành đào tạo năm  2017.

 Phương thức khảo sát: Khảo sát thông qua các phiếu khảo sát qua trang website của trường, qua FB của các lớp, của Khoa, qua Email, trực tuyến và gọi điện trực tiếp cho sinh viên.

Thời gian thực hiện:  từ  ngày 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung trên, Trường Đại học Công đoàn đã

xây dựng và ban hành kế hoạch số 40/KH-ĐHCĐ ngày 18 tháng 06 năm 2018 về việc  khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017; Hiệu trưởng nhà trường đã ký Quyết định số 579/QĐ-ĐHCĐ ngày 18/06/2018 về việc thành lập Tổ Khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017 . Tổ Khảo sát đã tiến hành triển khai và thực hiện các công việc theo các quy trình sau:

          * Gửi email phiếu khảo sát và gọi điện thoại đến sinh viên, gia  đình sinh viên.

          Từ những thông tin, số điện thoại,địa chỉ email của sinh viên khóa 2013-2017 sau một năm tốt nghiệp,các khoa chủ quản gửi mẫu phiếu khảo sát, gọi điện thoại trực tiếp đến sinh viên. Ngoài ra, Tổ Khảo sát còn phối hợp với Ban biên tập tiến hành đăng tải mẫu phiếu thực hiện khảo sát trên trang web của nhà trường để các sinh viên có thể tải xuống và thực hiện khảo sát dễ dàng.  

          Số sinh viên tốt nghiệp năm 2017: 1.570

          Số phiếu gửi khảo sát: 1.298

          Số phiếu thu về: 1.197

          3. Kết quả:

          Năm 2017, toàn trường có 1.570 sinh viên tốt nghiệp các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Xã hội học, Bảo hộ lao động, Luật, Tài chính ngân hàng và Kế toán trong đó có 335 sinh viên nam chiếm tỷ lệ 21.33%  và 1.235 sinh viên nữ chiếm tỷ lệ 78,67%, có 1.197 sinh viên phản hồi khảo sát trên tổng số 1.298 sinh viên được khảo sát, chiếm tỷ lệ 92.2%.

3.1. Số sinh viên trả lời khảo sát tính theo ngành đào tạo

          Trong số sinh viên đã tốt nghiệp trả lời khảo sát, có 216 phiếu của sinh viên ngành Kế toán chiếm tỷ lệ cao nhất, thấp nhất là  ngành Luật với tỷ lệ 64.46%. Kết quả cụ thể được thể hiện ở Bảng 1.

Bảng 1:  Số lượng sinh viên tốt nghiệp phản hồi / tổng số sinh viên tốt nghiệp theo ngành đào tạo

Stt

Ngành đào tạo

Số lượng

sinh viên

phản hồi

Số lượng sinh viên

tốt nghiệp

Tỷ lệ

%

1

Kế toán

216

219

98.63

2

Bảo hộ Lao động

155

197

78.68

3

Quản trị Kinh doanh

162

228

71.05

4

Xã hội học

119

151

78.80

5

Công tác xã hội

90

136

66.17

6

Quản trị Nhân lực

125

148

84.45

7

Luật

156

242

64.46

8

Tài chính Ngân hàng

174

249

69.87

 

Tổng

1.197

1.570

76.24

3.2.Về tình trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp:

Theo số liệu khảo sát, có 989 sinh viên (82.6% ) cho biết « Có việc làm »; 208 sinh viên (17.4% ) trả lời « Chưa có việc làm » trong số này có 57 sinh viên đang học nâng cao. Nếu tính tỷ lệ sinh viên có việc làm theo công thức : Sinh viên có việc làm + Sinh viên đang học nâng cao/ Tổng số sinh viên phản hồi thì tỷ lệ sinh viên có việc làm là 87.3%

Bảng 2 : Tình trạng việc làm của sinh viên

Stt

Tình trạng việc làm

Tần suất

Tỷ lệ %

1

Có việc làm

989

82.6

2

Chưa có việc làm

151

12.6

3

Đang học nâng cao

57

4.8

 

Tổng

1.197

100

Kết quả điều tra tình hình việc làm của sinh viên thể hiện trên Biểu đồ 1

 

Bảng 3 : Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm chia theo ngành đào tạo

Ngành

Có việc làm

Chưa có việc làm

Tần suất

Tỷ lệ

Tần suất

Tỷ lệ

Bảo hộ Lao động

135

87.1

20

12.9

Công tác xã hội

67

74.4

23

25.6

Kế toán

151

69.9

65

30.1

Luật

129

82.7

27

17.3

Quản trị kinh doanh

160

98.8

02

1.2

Quản trị nhân lực

99

79.2

26

20.8

Tài chính Ngân hàng

145

83.3

29

16.7

Xã hội học

103

86.6

16

13.4

Tổng

989

82.6

208

17.4

 

       Nhìn vào biểu đồ có thể thấy, sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tìm được việc làm có tỷ lệ cao nhất 98.8%, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán tìm được việc làm thấp nhất, 69.9%

3.3.Về khu vực việc làm của sinh viên tốt nghiệp :

Sinh viên làm việc ở khu vực tư nhân chiếm tỷ lệ cao nhất với 73.1%; tỷ lệ sinh viên làm việc trong khu vực Liên doanh nước ngoài tăng cao hơn năm trước (11.4%). Điều đó cho thấy sinh viên Nhà trường đã quan tâm đến việc nâng cao khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

Bảng 4: Khu vực việc làm của sinh viên

Stt

Khu vực việc làm

Tần suất

Tỷ lệ %

1

Nhà nước

86

8.8

2

Tư nhân

713

73.1

3

Liên doanh nước ngoài

111

11.4

4

Tự tạo việc làm

66

6.8

Kết quả điều tra khu vực việc làm của sinh viên được thể hiện ở Biểu đồ 2

 

3.4. Thời gian sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp

          Trong 989 sinh viên tốt nghiệp có việc làm, có 922 sinh viên trả lời câu hỏi “ Khoảng thời gian anh/ chị xin được việc làm sau khi tốt nghiệp”. Kết quả như sau: có 416 sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ cao nhất 45.1% , 347 sinh viên chiếm tỷ lệ  37,6 % tìm được việc làm dưới 6 tháng; có 61  sinh viên  tìm được việc làm sau 1 năm tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ thấp nhất 6,6%.

                   Bảng 5: Thời gian sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm

Thời gian tìm được việc làm sau TN

Tần suất

%

Đi làm ngay

416

45.1

Dưới 6 tháng

347

37.6

Trên 6 tháng

159

17.2

Tổng

922

100

          Kết quả điều tra thời gian tìm được việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp được thể hiện trên Biểu đồ 3:

 

3.5. Mức độ phù hợp của công việc sinh viên đang làm với chuyên ngành đào tạo:

          Bảng 6: Mức độ phù hợp của công việc sinh viên đang làm

với chuyên ngành đào tạo.

Mức độ phù hợp của công việc sinh viên đang làm

với chuyên ngành đào tạo.

Tần suất

%

Đúng ngành đào tạo

325

35.2

Gần ngành đào tạo

296

32.1

Trái ngành đào tạo

301

32.6

Tổng

922

100

          Điều tra về mức độ  phù hợp của công việc sinh viên đang làm với chuyên ngành đào tạo có 325 sinh viên trả lời “ Đúng ngành đào tạo” chiếm 35.2%; 296 sinh viên đang làm công việc gần với ngành đào tạo, chiếm 32.1% và 301 sinh viên làm việc trái ngành đào tạo, chiếm tỷ lệ 32.6% .

3.6. Thu nhập bình quân 1 tháng của sinh viên tốt nghiệp có việc làm

          Điều tra về thu nhập bình quân 1 tháng của sinh viên cho thấy, thu nhập dưới 3 triệu đồng có 12 sinh viên ( tỷ lệ 1.3%),  có 399 sinh viên chiếm tỷ lệ 43.7% có thu nhập từ 3-6 triệu đồng, thu nhập từ 6-10 triệu đồng có 413 sinh viên chiếm tỷ lệ 45.2% và có thu nhập trên 10 triệu đồng chiếm tỷ lệ thấp 9.8%

Bảng 7: Thu nhập bình quân 1 tháng

Mức thu nhập bình quân 1 tháng

Tần suất

%

Dưới 3 triệu đồng

12

1.3

Từ 3-6 triệu đồng

399

43.7

Từ 6-10 triệu đồng

413

45.2

Trên 10 triệu đồng

90

9.8

Tổng

914

100

 

 

3.7.Đánh giá chung

          Theo số liệu khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2017, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm là 87.2%; tỷ lệ sinh viên có việc làm tương đối cao ở các ngành Quản trị kinh doanh,  Tài chính Ngân hàng, Bảo hộ Lao động... Rất ít sinh viên ngành Công tác xã hội, và Bảo hộ Lao động làm việc trong khu vực Nhà nước.Khu vực việc làm của sinh viên chủ yếu là khu vực tư nhân ( các công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty tư nhân….) chiếm 73.1% điều này cho thấy kết quả đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường, nhu cầu của doanh nghiệp.  Tỷ lệ sinh viên làm việc đúng ngành đào tạo chỉ chiếm 35.2%.

          Số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc ở khu vực liên doanh với nước ngoài có tỷ lệ cao hơn năm trước tuy nhiên vẫn ở mức thấp ( chỉ chiếm 11.4%). Kết quả này cho thấy sinh viên Nhà trường mới chỉ đáp ứng được phần nào yêu cầu về ngoại ngữ của nhà tuyển dụng nước ngoài.Tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp ở mức gần trung bình ( 45.1%).

          Có tới 45.2% sinh viên tốt nghiệp có mức thu nhập bình quân từ 6-10 triệu đồng/tháng và 9.8% sinh viên tốt nghiệp có mức thu nhập trên 10 triệu đồng, mức thu nhập này cũng tương đối tốt đối với sinh viên mới tốt nghiệp.

3.8. Một số khuyến nghị:

- Nhà trường tiếp tục cân đối chỉ tiêu giữa các ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, tăng chỉ tiêu các ngành có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao.  

- Tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tăng cường thời lượng thực hành cho sinh viên, tăng cường đào tạo kỹ năng thực tế đặc biệt là các môn chuyên ngành sâu, bổ sung các học phần mới phù hợp với yêu cầu hiện nay.

-  Tăng cường liên kết chặt chẽ với các cơ quan doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đi thực tế và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.     

- Tăng cường các kỹ năng tin học, ngoại ngữ (tiếng Anh) cho sinh viên nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ tạo cơ hội cho sinh viên tham gia vào thị trường lao động khu vực liên doanh với nước ngoài. 

- Sinh viên cần tích cực, chủ động trong học tập và trau dồi các kỹ năng mềm cũng như trình độ ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT ( để b/c)

- BGH ( để biết)

- BBT website(để TT);

- Lưu VT, CTSV.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh

 Ghi chú:

Các văn bản kèm theo

1. Phụ lục 1: Tổng hợp kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017. Xem ở đây

Tin liên quan
Top