ࡱ> jlghi Hpbjbj! ! .CfCfwcRR((((()))) * )T(-(-(-(-(-@ADA$moooooo$b(A'<x@AA(((-(-\PPPA(8(-((-mPAmPPf('(-@>A DYr08 K '' (%4AAPAAAAANAAAAAAA AAAAAAAAAR r': PH LC I BIU MU QUN L TI NGHIN CU KHOA HC CP C S TRONG TRNG I HC CNG ON Mu 1.1.- Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... THNG BO V VIC NG K NHIM V KHOA HC CNG NGH NM HC 201...... - 201.......... Cn c vo Quyt nh s 334/Q-HC, ngy 03/6/2015 ca Hiu trng Trng i hc Cng on v vic Ban hnh Qui nh ch lm vic ca ging vin; Cn c vo chng trnh cng tc hng nm ca Nh trng, Hiu trng thng bo ng k nhim v khoa hc v cng ngh nm hc 201.... - 201...., nh sau: 1. i tng ng k: 2. Ni dung ng k: 3. Yu cu: 4. Trnh t ng k v xt duyt Trong qu trnh trin khai thc hin, c vn pht sinh, cc b phn, c nhn phn nh vi Ban Gim hiu (qua phng Qun l khoa hc). Ni nhn: - Ban gim hiu - Cc b phn - Lu VT, QLKHHIU TRNG  Mu 1.2.- Ph lc I TRNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM B PHN: & & & & & & & & & & c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... PHIU NG K TI NGHIN CU KHOA HC CP C S Tn ti: .......................................................... Ngi ng k:& & & .& & & & & & & .. B phn: & & & & & & & & & . Hc v: & & & & & & & & & & .Chc v: & & & & & & ..& & & & ..& .. in thoi NR: & & & & & & & & D: & & & & & & & & & & & & & .& Mc tiu ca ti: ........... Ni dung chnh: Nu r cc ni dung chnh d kin trnh by trong bo co kt qu nghin cu ti Sn phm v kt qu d kin: ........ Thi gian nghin cu d kin: .............. thng - Bt u: thng & nm & - Kt thc: n thng & nm & 7. Kinh ph d kin: ............................. (S tin bng ch: ................) Xc nhn ca b phnNgi ng k (k, ghi r h tn) Mu 1.3 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: .........../Q-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... QUYT NH V vic ph duyt Danh mc ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20& - 20... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Qui ch T chc va hoa#t #ng cu a Trng a#i ho#c Cng oan (ban hanh kem theo Quyt i#nh s 1055/Q-TL ngay 19/8/2014 cu a oan Chu ti#ch T ng Lin oan Lao #ng Vi#t Nam); Cn c kt lun ca Ban Gim hiu v vic ph duyt Danh mc ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20& - 20..., ngy / /20& ; Theo ngh ca ng/b Trng phng QLKH; QUYT NH: iu 1. Ph duyt Danh mc: & .. ti nghin cu khoa hc cp c s nm 20& - 20.... b phn, c nhn ch tr xy dng thuyt minh (c danh mc ti km theo). iu 2. Phng QLKH c trch nhim thng bo n b phn, c nhn trong trng xy dng thuyt minh Hi ng xt duyt cng. iu 3. Cc b phn, c nhn lin quan chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny. HIU TRNG Ni nhn: Nh iu 3, Lu VT,QLKH. Mu 1.4.- Ph lc I TRNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM B PHN ................... c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... THUYT MINH TI NGHIN CU KHOA HC CP C S NM HC 20.... - 20..... Tn ti: ......................... M s: ( trng) L)nh vc nghin cu: KHTN/KHKT-CN/KHXH-NV/KHGD/KHMT/& & . Loi hnh nghin cu: (C bn/ng dng/Trin khai) & .. Thi gian thc hin: & thng (t thng & /20& ... n thng ... /20& & ) Ch nhim ti: Hc v: Chc v: a ch: in thoi NR: D: Nhng ngi phi hp chnh: Ghi cc thng tin ca cc c nhn theo mu v ghi r nhim v c giao ca tng c nhn (nu c). H v tnn vNhim v c giaoCh k n v phi hp chnh: Ghi cc thng tin ca cc n v theo mu v ghi r nhim v phi hp ca tng n v (nu c). Tn n vNi dung phi hpH v tn ngi i dinTnh cp thit ca ti: Cn ghi r l do chn ti Ti sao chn ti ny nghin cu? v xc nh tnh cp thit ca ti? Tnh hnh nghin cu trong nc v nc ngoi Mc tiu ca ti: y l cn c Hi ng thm nh, xt duyt v nh gi nghim thu ti nn cn xc nh r Lm c ci g? t c mc no?/Sn phm cn t ca qu trnh nghin cu ti l g? . Tin thc hin ti: Ghi r tin thc hin ti theo thi gian Tm tt ni dung ca ti: Nu r chi tit cc Phn, Chng, Mc d kin trnh by trong bo co ton vn kt qu nghin cu ca ti (km theo cc nhim v, cng vic cn phi thc hin khi nghin cu ti; d kin sn phm phi t c, thi gian hon thnh) Ni dungD kin kt qu (Sn phm c th hoc s trang)Thi gian thc hinNhu cu kinh t x hi v trin vng p dng kt qu nghin cu: Nu cc thng tin v nhu cu ca x hi v trin vng p dng ca ti .& & & & & . Phng php chung thc hin: Cch tip cn c th ca ti; tnh hp l ca cc phng php nghin cu thc hin ti M t phng php: Dng sn phm kt qu to ra: - S /biu - Bng s liu/ Tp x l s liu - Bo co phn tch - Ti liu d bo - Bn kin ngh Kinh ph thc hin ti: Tng kinh ph: Bng ch: Trong : Kinh ph s nghip khoa hc v cng ngh: Kinh ph ca n v: Cc ngun kinh ph khc: D tr kinh ph theo cc mc chi (km bn d tr chi tit kinh ph). Xc nhn ca b phnCCh nhim ti (k, ghi r h tn) D TON KINH PH TI ( T ngn sch s nghip khoa hc) Kinh ph thc hin ti (triu ng). TTNgun kinh phTng sTrong Thu khon chuyn mnNVL, nng lngThit b my mcChi khc 1 2Trong : - Ngn sch SNKH - Gi chun quy iTng s TTNi dung cc khon chiThnh tinTriu ngT l %1 2 3 4 Thu khon chuyn mn: - Kho st - Vit bo co cc loi Nguyn, vt liu, nng lng: Thit b my mc chuyn dng: Chi khc: Tng cng: giI trnh cc khon chi (Triu ng) Khon 1: Thu khon chuyn mn. TTNi dung thu khonThnh tin Khon 2. Nguyn vt liu, nng lng TTNi dungn v oS lngn giThnh tin2.1 2.2Nguyn, vt liu Mua sch, ti liu, s liu CngKhon 3. Thit b my mc chuyn dng TTNi dungn v oS lngn giThnh tin3.1 3.2 3.3 3.4Mua thit b cng ngh Mua thit b th nghim, o lng Khu hao thit b Thu thit b Vn chuyn lp tCngKhon 4. Chi khc TTNi dungThnh tin4.1 4.2 4.3Cng tc ph Chi ph nh gi, kim tra, nghim thu - Chi ph kim tra - Chi ph nghim thu Chi khc: - Hi tho - Hi ngh - n lot ti liu, vn phng phm - Dch ti liu - Ph cp ch nhim ti - Cc chi khcCng H Ni, ngy...... thng....... nm 20.... Xc nhn ca b phnCh nhim ti Mu 1.5.- Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: .........../Q-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... QUYT NH V vic thnh lp Hi ng xt duyt ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20.... - 20.... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng VIt Nam v chc nng, nhim v ca Hi dng khoa hc Trng i hc Cng on Cn c Qui ch T chc va hoa#t #ng cu a Trng a#i ho#c Cng oan (ban hanh kem theo Quyt i#nh s 1055/Q-TL ngay 19/8/2014 cu a oan Chu ti#ch T ng Lin oan Lao #ng Vi#t Nam); Cn c Quyt nh s: ........./Q-HC ca Hiu trng Trng i hc Cng on v Ph duyt Danh mc cc xut ti nghin cu khoa hc cp c s nm 20& - 20.... ; Theo ngh ca ng/b Trng phng QLKH; QUYT NH: iu 1. Thnh lp Hi ng xt duyt ti nghin cu khoa hc: "............" (TS. Nguyn Vn A - B phn - Ch nhim ti), gm: TTH v tnn vNhim v1Ch tch hi ng2Th k hi ng3y vin4y vin5y viniu 2. Hi ng thc hin nhim v, quyn hn theo qui nh ti Quyt nh s 13/2004/Q-BKH&CN ngy 25/5/2004 ca B trng B Khoa hc v Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v chc nng, nhim v ca Hi ng khoa hc Trng i hc Cng on. iu 3. Cc b phn, c nhn lin quan chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny. HIU TRNG Ni nhn: Nh iu 3, Lu VT,QLKH. Mu 1.6.- Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... PHIU NH GI THUYT MINH TI NGHIN CU KHOA HC CP C S H v tn thnh vin Hi ng: Tn ti: Ch nhim ti: Quyt nh thnh lp Hi ng s: & & & /Q-HC ngy & .. thng & .nm 20& Ngy hp: & ./& & /20& . a im: kin nh gi, nhn xt: im nh gi theo cc ni dung sau TTNi dung nh giim ti aim nh gi1Xc nh c tnh cp thit ca ti.102Tng quan c tnh hnh nghin cu trong, ngoi nc. 103Xc nh mc tiu ti thc hin r rng, c th.054Xc nh tin , phng php nghin cu ph hp.155Xc nh c cc ni dung nghin cu ph hp.406Kh nng ng dng, pht trin sau khi kt thc.20Cng100 ngh: Ghi ch: Xp loi theo im trung bnh ca thnh vin Hi ng (t 75 n 100 im: u tin ph duyt; t 50 n di 75 im: Ph duyt; di 50 im: Khng ph duyt). Thnh vin Hi ng (K, ghi r h tn) Mu 1.7 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BIN BN HP HI NG (Xt duyt thuyt minh ti NCKH cp C s) Tn ti : Ch nhim ti: Thnh vin Hi ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Ch tch Hi ng. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Phn bin 1. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Phn bin 2. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. y vin. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Th k. C mt: Vng mt: Danh sch vng mt: i biu tham d: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Thi gian: ngy & . thng & & nm 20& . a im: & & & .& & & & & & & Ni dung: Ch nhim ti trnh by tm tt ti. kin ca cc thnh vin trong hi ng. 3. Gii trnh ca Ch nhim ti: 4. kin ca Ch tch hi ng: 5. Kt qa b phiu vi tng s im l: & . im trung bnh : & & & 6. Kt lun ca Hi ng : & & & & & & .. 7. Kinh ph ti a ngh ph duyt: Bng ch: Bui nh gi kt thc vo & & & . cng ngy. Th k Ch tch Hi ng Mu 1.8- Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: .........../Q-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... QUYT NH V vic giao khon trin khai ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20.... - 20.... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v chc nng, nhim v ca Hi dng khoa hc Trng i hc Cng on Cn c Qui ch T chc va hoa#t #ng cu a Trng a#i ho#c Cng oan (ban hanh kem theo Quyt i#nh s 1055/Q-TL ngay 19/8/2014 cu a oan Chu ti#ch T ng Lin oan Lao #ng Vi#t Nam); Cn c Quyt nh s: ........./Q-HC ca Hiu trng Trng i hc Cng on v Ph duyt Danh mc cc xut ti nghin cu khoa hc cp c s nm 20& - 20.... ; Cn c vo bin bn ca Hi ng xt duyt thuyt minh ti NCKH cp c s hp ngy & thng & . nm 20& Theo ngh ca ng/b Trng phng QLKH; QUYT NH: iu 1. Giao khon trin khai ti NCKH cp c s nm hc 20& - 20...: & .. cho cc thnh vin sau tham gia nghin cu: & & & & & .. - Ch nhim ti. - & & & & & .. Thnh vin Kinh ph thc hin ti: & .. (C bng thuyt minh v k khai chi tit km theo) Thi gian hon thnh: & & . thng. iu 2. ng/B ch nhim ti v nhm nghin cu chu trch nhim trin khai cng tc nghin cu v bo co kt qu v Phng Qun l Khoa hc t chc nghim thu ng thi hn. iu 3. Phng Ti v, Phng Qun l khoa hc; b phn & .. , Ch nhim ti v nhm nghin cu chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny. HIU TRNG Ni nhn: Nh iu 3, Lu VT,QLKH. Mu 1.9 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON 4 8 < z , ǻ믜zkUF7hv5@CJOJQJaJhv6CJOJQJ]aJ*jhvCJOJQJUaJmHnHuhv5CJOJQJ\aJhv5CJOJQJ\aJ$hv5CJOJQJaJmHnHu$hv5CJOJQJaJmHnHuhvCJOJQJaJhvCJOJQJaJhv6CJOJQJaJ-jhv6CJOJQJUaJmHnHuhv5CJOJQJaJhvCJaJ 4 < z | , . ^ d` $d`a$ $d`a$ !$ !a$! !d $da$# ,H\hz ":DFHJts`Ms<!hv5CJOJQJaJmHsH$hv6CJOJQJ]aJmHsH$hv5CJOJQJ\aJmHsH$hv56CJOJQJaJmHsH!hv6CJOJQJaJmHsH'hv56>*CJOJQJaJmHsH*hv56>*CJOJQJ\aJmHsH'hv56CJOJQJ\aJmHsHhvCJOJQJaJhv5CJOJQJaJ!hv5CJOJQJaJmH*sH*HZ\":<>@BDF$d$If`a$$d$Ifa$d$If] $da$ $d`a$ d`FHJ`(XZ%$a$ $da$ !$ !a$! !dQkd$$Ifl0m_%7Q t644 la (NrXZrL,DFf J\ĵyqdUHdHdHHHhvCJOJQJ\aJhv6CJOJQJ\aJhv6CJOJQJaJhvCJaJhv6OJQJ^Jhv6CJOJQJ]aJhvCJOJQJaJ*jhvCJOJQJUaJmHnHuhv5CJOJQJ\aJhv5OJQJ\aJ hv5OJQJaJmHnHuhvCJOJQJaJ!hvCJOJQJaJmHnHuZLF\4$@!$ !#$If^a$ ! !$If!$ !#7^7`a$!$ !#7^7a$ !$ !7^7a$!$ & F !8"a$!$ & F !#a$48<`"$>@htfl խխn_I*jhvCJOJQJUaJmHnHuhv5CJOJQJ\aJ$hv5CJOJQJaJmHnHu$hv5CJOJQJaJmHnHuhvCJOJQJaJhv5CJOJQJaJhvCJOJQJaJhvCJOJQJ\aJhv56CJOJQJaJhv6CJOJQJaJhv5CJOJQJ\aJhv6CJOJQJ\aJ@hjlz|~zppppff ! !P^P ! !^! ! ! !Q^QQkdJ$$Ifl0_%45 t644 la7!$ !#$Ifa$! !Q$If^Q` fFJL $da$$a$$a$ $da$! !d ! !P^P FFHJ0>jpڴxxxxexRx$hv56CJOJQJaJmH*sH*$hYhvCJOJQJaJmH*sH*hvCJOJQJaJmH*sH*hvhv@CJOJQJaJhv5CJOJQJaJhv6CJOJQJaJ-jhv6CJOJQJUaJmHnHuhv6OJQJ^JmH*sH*hv6OJQJ^Jhv6CJOJQJ]aJhvCJOJQJaJ0B !R!T!! & Fdd^` $da$d$a$ $ da$ $d`a$  ıv`M;;-hvOJQJaJmH*sH*"hv@CJOJQJaJmH*sH*%hv5@CJOJQJaJmH*sH*+hYhv5@CJOJQJaJmH*sH*"hv@CJOJQJaJmH*sH*%hv5@CJOJQJaJmH*sH*+hYhv5@CJOJQJaJmH*sH*$hYhvCJOJQJaJmH*sH*"hv@CJOJQJaJmH*sH*%hv5@CJOJQJaJmH*sH*+hYhv5@CJOJQJaJmH*sH* *!R!T!!"X""""""H#|#######$$\$$$$$$ %^%`%%%"&&&&&&J'`'Ǹyllllllhv6CJOJQJaJhv6OJQJ^Jhv6CJOJQJ]aJ*jhvCJOJQJUaJmHnHuhv5CJOJQJ\aJhv5CJOJQJ\aJ$hv5CJOJQJaJmHnHuhvCJOJQJaJhvCJOJQJaJhv5CJOJQJaJ*!""""H#|###\$$`%%%%%&'':'H' !$ !$Ifa$!$ !88"Y^Ya$ !$ & F 7!a$ !$ & F !a$$a$$a$! !H'J'L'N'P'T'bQQ@/!$ !$Ifa$!$ !a $Ifa$!$ !@H$Ifa$kd$$Ifl\ t"P @ t0#44 laT'V'X'Z'\'^'bQQ@/!$ !$Ifa$!$ !a $Ifa$!$ !@H$Ifa$kd5$$Ifl\ t"P @ t0#44 la^'`'T(j(((bTFFF !$ !$Ifa$ !$ & F 7!a$kd$$Ifl\ t"P @ t0#44 la`''B(N(R(T((() )F))))>*B*l*0+~+++++*,,,,../>/H///j0l00l1򻬞~o`oohv5CJOJQJ\aJhv6CJOJQJ\aJ hv6@CJOJQJ]aJhv6@CJOJQJaJhv@CJOJQJaJhv5@CJOJQJaJhvCJOJQJaJhv56CJOJQJaJhv6CJOJQJ]aJhv6CJOJQJaJhv5CJOJQJaJ%(((((udSB!$ !8 @H$Ifa$!$ ! $Ifa$!$ !@H$Ifa$kdm$$IflF "D 0 t0#  44 la(((((udSB!$ !8 @H$Ifa$!$ ! $Ifa$!$ !@H$Ifa$kd$$IflF "D 0 t0#  44 la(()B*+,../>/ugggggYYY !$ !$Ifa$ !$ & F 7!a$kd$$IflF "D 0 t0#  44 la >/@/B/D/F/uddS!$ !@H$Ifa$!$ ! $Ifa$kd$$IflF x" t0"  44 laF/H/n0p1111 2P2uggUUgNNd!$ !88"Y^Ya$ !$ & F 7!a$kd$$IflF x" t0"  44 lal1p1111224H444444555<5@55j6l6t6677<7>7@7F7t777t8|lfYllhvCJOJQJ]aJ hvaJhvCJOJQJaJmH sH "hvCJOJQJ^JaJmH*sH*hvCJOJQJaJhv6CJOJQJ]aJ$hv5CJOJQJ\aJmH*sH*hv5CJOJQJ\aJhv6CJOJQJaJhv56CJOJQJaJhv5CJOJQJaJhvCJOJQJaJ!P2|2222343H333444445!$ !$If`a$!$ !$If`a$ !$ !$Ifa$!$ !e^e`a$!$ !88"Y^Ya$ !$ & F 7!a$d5 5 5@55555566 6$d$Ifa$ $da$Rkd3$$Ifl0)% t44 la7!$ !#$Ifa$ 6"6$6&6(6T6t666yyykkkk$d$Ifa$ d$If{kd$$Ifl4\ F$`` `RJ t$44 lalf4666666K===2 d$If$d$Ifa$kdL$$Ifl4֞ F $ RN t$44 lalf466777777 $If d$If77 7072747K=222 d$If$d$Ifa$kd$$Ifl4֞ F $ RN t$44 lalf4476787:7<7>7@9dkd$$Ifl4֞ F $ RN t$44 lalf4 d$If>7@7F7t777777TII d$Ifkd$$Ifl4F!$`!` t0$6  44 lalf4$d$Ifa$ $da$77777777K@@@@@ d$IfkdC $$Ifl4\!$K t0$644 lalf4$d$Ifa$77778D8888888$d$If^a$$d$Ifa$$d$Ifa$ d$If t8v88"9|9999 :::J:L:N:T:|:: ;;\;;;;;;L<N<<=.=2>>??z???իիxi]hvCJOJQJaJhv6CJOJQJ]aJhvCJOJQJaJmH sH "hvCJOJQJ^JaJmH*sH*!hv5CJOJQJaJmH*sH*hv5CJOJQJaJhvCJaJ hvaJhv6CJOJQJ]aJhv5CJOJQJ\aJhvCJOJQJaJhvCJOJQJaJmH*sH*$888"9<9|99YOOOH:$d$Ifa$d $da$kd $$Ifl4\+$+zK t0$644 lalf49999999cXXN $If d$Ifkd $$IflF!t$!S t0$6  44 lal$d$Ifa$999::0:D:V:f:|:omm______$d$Ifa$kdd $$IflF!t$!S t0$6  44 lal |:~:::::8---- d$Ifkd $$IflֈN"$Nqgn t0$644 lal::::::-kd $$IflֈN"$Nqgn t0$644 lal d$If::::: ;; $If d$If;;\;b;t;86(($d$Ifa$kd $$IflֈN"$Nqgn t0$644 lalt;;;;;$d$Ifa$;;;;;;8---- d$Ifkd$$IflֈN!LX $N%+ j t0644 lal;;<V<z<<<<<<< d$If <<<<<<8---- d$Ifkd$$IflֈN!LX $N%+ j t0644 lal<<<<kd|$$IflֈN!LX $N%+ j t0644 lal d$If$d$Ifa$<===.=0=8=B=D=F=aVVVV d$Ifkd$$IflFN$N{ t06  44 lal$d$Ifa$ F=N=h===>>2>H>>>>??$d$Ifa$ $If d$If ?????qcUc$d$Ifa$$d$Ifa$kdN$$IflFN$N{ t06  44 lal??&?????qggYQY$If$d$Ifa$ $da$kd$$IflFN$N{ t06  44 lal????????@@@@AHALAAAAApBrB漩uff[D-jhv6CJOJQJUaJmHnHuhv6OJQJ^Jhv6CJOJQJ]aJ*jhvCJOJQJUaJmHnHuhv5CJOJQJ\aJhv5CJOJQJ\aJ$hv5CJOJQJaJmHnHuhvCJOJQJaJhvCJOJQJaJmH sH hvOJQJaJmH sH hvCJOJQJaJhv5CJOJQJaJ????@@@HANAAApBBBB $da$$a$$a$$a$! !dOkd$$Ifl0E$ tb%44 larBBBB*DEEhFFFFFGG@GFGnGGGGGvIIJKǷҥҷubTIhv5@OJQJhv@OJQJmH*sH*%hv5@CJOJQJaJmH*sH*hv5@CJOJQJaJ$hv56CJOJQJaJmH*sH*hv@CJOJQJaJ"hv@CJOJQJaJmH*sH*hvCJOJQJaJmH*sH*hv5OJQJ\hvCJOJQJaJhvhv5CJOJQJaJhv5CJOJQJ\]aJB*DEGnGG(HHHHHH$d$Ifa$ $da$ $da$$a$ $d`a$ $da$ $ da$ HHHHHHaSSSS$d$Ifa$kd*$$Ifl\^)%e f t0644 lalHHIII&IaSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lal&I(I,I.I0I@IaSSSS$d$Ifa$kdf$$Ifl\^)%e f t0644 lal@IBIFIHIJIZIaSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lalZI\I`IbIdItIaSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 laltIvIK`LbLzLaWMI:d^` $da$ $da$kd@$$Ifl\^)%e f t0644 lalKKKKK`LbLLLLMMMM,N0NBN~NN˽˯whYC4hv6CJOJQJ]aJ*jhvCJOJQJUaJmHnHuhv5CJOJQJ\aJhv5CJOJQJ\aJ$hv5CJOJQJaJmHnHuhvCJOJQJaJhvCJOJQJaJhv5CJOJQJaJhvOJQJaJmH*sH*hv@CJOJQJaJ"hv@CJOJQJaJmH*sH*%hv5@CJOJQJaJmH*sH*hv5@CJOJQJaJzLLLLLMM,N2NNNOOFOlOO PJP`PPP ! & F !8" ! & F !8" !$ !a$$a$! ! & FddNOO@OFOZOlOOOO P0PJPZP`PPPPPRQTQQQQQ(R2RRST TT&TxUzUUUUUVVVVW@W跤hv5CJOJQJ\aJhv5CJOJQJ\aJ$hv5CJOJQJaJmHnHuhvCJOJQJaJhv6CJOJQJaJhvOJQJ\aJhv5CJOJQJaJhvCJOJQJaJhv6OJQJ^J,PPQ6QRQTQEkd$$Ifl\O ;%0;%4 lal!$ !8"$Ifa$!$ !8"x$If`xa$TQXQQQQQ.kd$$Ifl\O ;%0;%4 lal!$ !8"$Ifa$*$ 8"$If`a$*$ 8"$If^`a$QQ(R.R0R2R6R9kd0$$Ifl\O ;%0;%4 lal ! !8"$If!$ !8"$Ifa$*$ 8"$If`a$6RRRRRRS9kd$$Ifl\O ;%0;%4 lal ! !8"$If!$ !8"$Ifa$*$ 8"$If`a$SSSSS|SSSLkd$$Ifl\O ;%0;%4 lal ! !8"$If!$ !8"$Ifa$SSSSSSg[[L[!$ !8"$Ifa$ ! !8"$Ifkd+$$Ifl\O ;%0;%4 lalSSSTT TgXXXL ! !8"$If!$ !8"$Ifa$kd$$Ifl\O ;%0;%4 lal T T&TzUUUVVg\QEE>>d ! !8"^ !$ !8"a$ ! & F !8"kd}$$Ifl\O ;%0;%4 lalVV@WFWWWX XFXlXXX(YjYYYZ4ZZ[ 8"d 8"o#d & F 5d $ 8"da$ 8"d$a$! !d@WDWVWWWWX X4XFXfXlXXZ0Z4ZXZZZZZ[[[[[&\0\\\\\\]$]|]]]^|^`_d___ĺޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޭޞޭrޭhv6CJOJQJaJhv@CJOJQJaJ hv56@CJOJQJaJhv5@CJOJQJaJhv5CJOJQJaJhvOJQJ^Jhv6OJQJ^Jhv6CJOJQJ]aJhvCJOJQJaJ*jhvCJOJQJUaJmHnHu+[[n[[[[&\0\\\$]]]^|^$ 8"da$$ 8"da$$ x8"t"da$$ 8"da$$ 8"@da$ 8"d$ & F 8"da$ $ 8"da$|^b___```0a2aabbLbcerfDggg$a$ $d`a$ $da$ $da$$a$$a$$a$! !dd^`! !8"_`$`T`|````.a0a2aaabLbeοt]M@5hv5OJQJ\hv5CJOJQJaJhv5CJOJQJ\]aJ-jhv6CJOJQJUaJmHnHuhv6OJQJ^Jhv6CJOJQJ]aJhvCJOJQJaJ*jhvCJOJQJUaJmHnHuhv5CJOJQJ\aJhv5CJOJQJ\aJ$hv5CJOJQJaJmHnHu$hv5CJOJQJaJmHnHuhvCJOJQJaJe(eef4f>f@fZfrf g gDglgrgggg4hij`klktllllmmmm𱡏{{nnbO$hv5CJOJQJaJmHnHuhvCJOJQJaJhv5CJOJQJaJhvOJQJ\hv5OJQJ\"hYhv5OJQJ\mH*sH*hYhvOJQJ\mH*sH*$hv56CJOJQJaJmH*sH*hv@CJOJQJaJ"hv@CJOJQJaJmH*sH*hvCJOJQJaJhvCJOJQJaJmH*sH*ghhiii`ktllllllmmm8>! !d^`$a$ & Fddd^` $d`a$ $ & Fda$ $da$c lp - T do - Hnh phc S: .........../HKH-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... HP NG GIAO KHON (Trin khai thc hin ti NCKH cp C s nm hc 20& .- 20 & ) Cn c Quyt nh s& & ngy & & . ca Hiu trng Trng i hc Cng on v vic giao khon ti NCKH& & & & & & Hm nay, ngy ...................., ti Trng i hc Cng on i din bn giao khon: TRNG I HC CNG ON ng: ................ Chc v: .................... Ti khon: & & & & & & & . Ti: & & & & & & & & & & .. M s thu: & & & & & & & i din bn nhn khon: ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & & Ch nhim ti Chc v: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & M s thu: & & & & & & & & & & & & .. Hai bn k kt hp ng giao khon vi ni dung sau: A. Ni dung, trch nhim v quyn li ca bn nhn khon 1. Ni dung cng vic: T chc thc hin ti theo Quyt nh giao ti ca Hiu trng trng i hc Cng on. 2. Trch nhim: Thc hin Hp ng NCKH v bo co tin thc hin theo ng quy nh v thi gian, thuyt minh c duyt v bo m cht lng. C th: - Ni dung: - Hnh thc: - Np sn phm: + Np 05 bo co tng hp, 05 bo co tm tt cho bn A (qua phng QLKH) trc 10 ngy tnh t ngy kt thc hp ng lm th tc nghim thu; + Np 1 bn bo co tng hp, 1 bn bo co tm tt v mt )a CD (sau khi sa theo kt lun ca Hi ng nghim thu) cho bn A chm nht 10 ngy k t ngy hp Hi ng nghim thu; - Phi hon tr kinh ph tm ng nu ti khng hon thnh ng tin hoc nghim thu khng t. 3. Quyn li: c hng mi quyn li v NCKH, c tnh gi NCKH, c h tr tin in n, sa cha l& & .. (& & & & & & & & & & .) B. Trch nhim v ngh)a v ca bn giao khon 1.Trch nhim: To iu kin bn nhn khon hon thnh cng vic, tm ng cho bn nhn khon 30% gi tr hp ng, thanh ton s tin cn li sau khi nghim thu v np sn phm. 2. Ngh)a v: Kim tra tin thc hin ti theo ng qui nh; T chc nghim thu sn phm. C. iu khon chung - Thi gian thc hin: T ngy k quyt nh giao ti NCKH n ht ngy& & .......Trong trng hp thc hin khng kp tin phi xin php gia hn v c Hiu trng duyt (thi gian gia hn khng qu 90 ngy) - ti phi c Hi ng nghim thu xp t loi t tr ln. - Hai bn c trch nhim thc hin Hp ng, nu vi phm s b x pht theo quy nh ca Php lut dn s. Hp ng ny c lp thnh 4 bn, c gi tr php l nh nhau gi n Hi ng Khoa hc Nh trng, phng Khoa hc, phng Ti v, ngi nhn khon. I DIN BN GIAO KHON I DIN BN NHN KHON Mu 1.10 - Ph lc I TRNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM B PHN ................... c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BO CO TIN THC HIN TI NGHIN CU KHOA HC CP C S NM HC 20.... - 20..... Thng tin chung: Tn ti: M s: Ch nhim ti: C quan ch tr: Ni dung ng k ca ti: Ni dung trin khai theo hp ng: Thi gian nghin cu: T thng& & .nm& & n thng& & nm& & Kinh ph c duyt trong nm: nhn: Ni dung thc hin v sn phm c: Ni dung cha hon thnh (theo hp ng, nguyn nhn): Kinh ph chi cho cc ni dung, quyt ton: ngh: Xc nhn ca b phn Ch nhim ti (K, ghi r h tn, ng du) (K, ghi r h tn) Mu 1.11 - Ph lc I BO CO KT QU TI NCKH CP C S NM HC 20 & - 20 & Trang ba MU TRANG BA CA BO CO TM TT KT QU TI NGHIN CU KHOA HC Trang ph ba Nhm nghin cu 1. ....................................Ch nhim ti. 2. ....................................Th k. 3. ................................................. & & & & & . H Ni, Ngy.... thng.... nm 20 H Ni, ngy.....thng.... nm 20 Ch nhim ti Th trng c quan ch tr ti Trang tip theo: Mc lc Trang tip theo: Gii thch t ng (Nu c) Trang tip theo: Biu / bng biu (Nu c) Trang tip theo: M U (bt u nh s th t: 1) & & & ..& . Mu 1.12 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: .........../Q-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... QUYT NH V vic thnh lp Hi ng nghim thu ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20.... - 20.... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v chc nng, nhim v ca Hi ng khoa hc Trng i hc Cng on; Cn c Quyt nh s: ........./Q-HC ca Hiu trng Trng i hc Cng on v giao nhim v thc hin ti nghin cu khoa hc cp c s nm 20& - 20.... v Hp ng s: & & /H-HC ngy & .thng & & nm 20& . ca Hiu trng Trng i hc Cng on; Theo ngh ca ng/b Trng phng QLKH; QUYT NH: iu 1. Thnh lp Hi ng nghim thu ti nghin cu khoa hc cp c s: "............" (TS. Nguyn Vn A - B phn - Ch nhim ti), gm: TTH v tnn vNhim v1Ch tch hi ng2Th k hi ng3Phn bin4Phn bin5y viniu 2. Hi ng thc hin nhim v, quyn hn theo qui nh ti Quyt nh s 13/2004/Q-BKH&CN ngy 25/5/2004 ca B trng B Khoa hc v Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v chc nng, nhim v ca Hi ng khoa hc Trng i hc Cng on iu 3. Cc b phn c lin quan, cc c nhn c tn ti iu 1 chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny. HIU TRNG Ni nhn: Nh iu 3, Lu VT,QLKH. Mu 1.13 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... PHIU NH GI NGHIM THU TI NGHIN CU KHOA HC CP C S - H v tn thnh vin Hi ng & & & & & ..& & & & & & & & & & & - Tn ti: Ch nhim ti: Quyt nh thnh lp Hi ng s: & & & /Q-HC ngy & .. thng & .nm 20& Ngy hp: & ./& & /20& . a im: kin nh gi, nhn xt: im nh gi theo cc ni dung sau TTNi dung nh giim ti aim nh gi1Xc nh c tnh cp thit ca ti.102Tng quan c tnh hnh nghin cu trong, ngoi nc. 103Xc nh mc tiu ti thc hin r rng, c th.054Xc nh tin , phng php nghin cu ph hp.155Xc nh c cc ni dung nghin cu ph hp.406Kh nng ng dng, pht trin sau khi kt thc.20Cng100 ngh: Ghi ch: Xp loi theo im trung bnh ca thnh vin Hi ng (t 90 n 100 im: Xut sc; t 80 n di 90 im: tt; t 70 n di 80 im: kh; t 50 n di 70 im: t; di 50 im: Khng t). Thnh vin Hi ng (K, ghi r h tn) Mu 1.14 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BIN BN HP HI NG (Nghim thu ti NCKH cp C s) Tn ti : Ch nhim ti: Thnh vin Hi ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Ch tch Hi ng. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Phn bin & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Phn bin & & & & & & & & & & & & & & & & & .. y vin. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Th k. C mt: Vng mt: Danh sch vng mt: i biu tham d: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Thi gian hp: ngy& thng & . nm 20& . a im: & & & & & & & & & Ni dung: Th k cng b quyt nh thnh lp Hi ng Ch tch Hi ng thng quan chng trnh lm vic Ch nhim ti trnh by tm tt kt qu nghin cu ca ti. Phn bin c nhn xt kin ca cc thnh vin Hi ng 6. Gii trnh ca Ch nhim ti: 7. Kt qu nh gi: Kt qa b phiu vi tng s im l: & & im - im trung bnh : & & & & ti t loi: & & & . 8. Kt lun ca Hi ng v nhng yu cu chnh sa cng (nu c) Bui nh gi kt thc vo & & & . cng ngy. Th k Ch tch Hi ng Mu 1.15 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: & & & ./TLH-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BIN BN THANH L HP NG GIAO VIC Cn c vo Hp ng s & ../HKH-HC ngy & .. v vic thc hin ti NCKH cp C s gia Hiu trng v Ch nhim ti. Cn c vo Bin bn hp Hi ng nh gi, nghim thu ti NCKH cp c s ngy & & . Hm nay ngy & . thng & . nm & ., ti: & & & & & & & & & & & . Chng ti gm: i din bn A: ng & & & & & & & & & & & & & & & .., Hiu trng. i din bn B: ng & & & & & & & & & & & & & & & ..., ch nhim ti & & & . . Sau khi xem xt cc kt qu nghin cu khoa hc ca bn B, i chiu vi hp ng k vo ngy & & & vi tng kinh ph l & & & . . Hai bn thng nht thanh l hp ng theo thc t m ch nhim ti thc hin vi tng kinh ph l: & & & . (S tin bng ch: & & & & ...) 1. Bn B hon thnh nhim v v giao np sn phm cho bn A vo ngy .............................................................. nh gi cht lng sn phm: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Thi gian thc hin: & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & ..& & & & & & & & & & & & . Lu c bit: & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & ..& & & & & & & & & & & & & & . 2. Tng s kinh ph theo hp ng: & & & & & & & ...& & & & & & & & & & & . S kinh ph nhn trc l: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. S kinh ph cn li l:& & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & Hai bn nht tr nghim thu nhim v v k bin bn thanh l hp ng. Bin bn lm thnh 2 bn do hai bn gi. H Ni, ngy thng nm i din bn A Hiu trngi din bn A Ch nhim ti Mu 1.16 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm 20... NGH THANH TON H TR KINH PH TI NCKH CP C S Knh gi: - Hiu trng Trng i hc Cng on - Phng Qun l khoa hc - Phng Ti v - H tn ngi thanh ton:..................................................................................... - B phn: .................................................................................................................. - Tn ti/m s: ................................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ - Ni dung thanh ton: ti NCKH cp c s nm hc 20& - 20 & a/ ngh thanh ton s tin............................................................................ b/ tm ng trc:......................................................................................... c/ S tin cn li xin thanh ton: ...................................................................... Vit bng ch:................................................................................................... Cc chng t ti liu c lin quan trc tip: 1. Quyt nh thc hin (01) 2. Quyt nh nghim thu (01) 3. Bin bn nghim thu (01) 4. Hp ng giao khon (02) 5. Bin bn thanh l hp ng (02) Knh ngh Hiu trng xem xt, gii quyt HIU TRNGPHNG TI V PHNG QLKHCH NHIM TI Mu 1.17 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CN ON CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc H Ni, ngy thng nm 2016BN GII TRNH NI DUNG CHNH SA V B SUNG TI NCKH CP C S NM HC 2015 - 2016 (sau khi c kt lun ca Hi ng nghim thu) Tn ti: Cp ti: Ch nhim ti: I. NI DUNG YU CU CHNH SA CA HI NG NGHIM THU - - - II. GII TRNH NI DUNG B SUNG, CHNH SA CA NHM NGHIN CU - - - Nhm tc gi cam oan b sung, chnh sa ti vi cc ni dung nh trn, theo gp ca Hi ng nghim thu cp c s. CH TCH HI NGPHNG QL KHOA HC CH NHIM TI TRNG I HC CNG ON KHOA/B MN/PHNG: BO CO KT QU TI NGHIN CU KHOA HC CP C S Tn ti: Ch nhim ti: & & & & & .. H Ni, thng & . nm 20& mm8<x $,`$.N2<b(P~!ʾtttaMaMaMaMaMa'hYhv5CJOJQJaJmHsH$hYhvCJOJQJaJmHsHhvCJOJQJaJmHsHhv6OJQJ^JmH*sH*hv6OJQJ^J!hv5CJOJQJaJmHsHhv6CJOJQJ]aJhvCJOJQJaJ*jhvCJOJQJUaJmHnHuhv5CJOJQJ\aJUhv5CJOJQJ\aJ`b>$P2`*Jl $d`a$$a$@ d^@ `dh(P|R |!~!!!!!!!"""4"d^` $d^a$$dha$ $dh`a$ $d`a$~!!"""4"6"""P######^$ذlV@.#hYhv6OJQJ^JmHsH*hYhv6CJOJQJ]aJmHsH*jhvCJOJQJUaJmHnHu*hYhv5CJOJQJ\aJmHsH*hYhv5CJOJQJ\aJmHsH.hYhv5CJOJQJaJmHnHsHu$hYhvCJOJQJaJmHsH(hYhv@CJOJQJaJmHsH$hYhvCJOJQJaJmHsH'hYhv5CJOJQJaJmHsH4"6""###$^$$$$$$ %2%p%z%%%! & F 7!xx! !7xx`7 ! & F !xx! & F 7!xx ! !xx$a$$a$! !d^$$$&&&h'x''''((())8)F)p)r))))******X+0,wa*hYhv5CJOJQJ\aJmHsH$hv5CJOJQJ\aJmHsHhvOJQJaJmHsH&hv56OJQJ\]aJmHsH hv5OJQJ\aJmHsH"jhv5CJOJQJUaJhv6OJQJ^Jhv6CJOJQJaJhv5CJOJQJaJhvCJOJQJaJ%D&&&&&l'p'x''''((<)p)r))))$a$$a$$a$dd^`! ! ! !xx! & F 7!xx! & F 7!xx)*X*****************X++ $d$If $d$If $$Ifa$$a$! !+ ,0,,|-~--- .d..f_____dekd&$$Ifl)%Y" t0644 la< $$Ifa$ dh$If d$If d$If 0,,,z-|-~- .. /////0ůsgTA2hv5CJOJQJ\aJ$hv5CJOJQJaJmHnHu$hv5CJOJQJaJmHnHuhvCJOJQJaJhv5CJOJQJaJhvCJOJQJaJ$hYhvCJOJQJaJmHsHhvCJOJQJaJmHsH+hYhv5CJOJQJ^JaJmHsH!hv5CJOJQJ^JmHsH'hYhv5CJOJQJ^JmHsH*hYhv6CJOJQJ]aJmHsH ... ///80>000b111113 5v5 $d`a$ $da$ $ da$ $da$$a$$a$$a$! !d^`d080<0v0000b1d11113,3334*44464P4 5H5N5v5vfXFXFXFXff"hv@CJOJQJaJmH*sH*hv@CJOJQJaJhvCJOJQJaJmH*sH*hv5OJQJ\hv5CJOJQJaJhv5CJOJQJ\]aJ-jhv6CJOJQJUaJmHnHuhv6OJQJ^Jhv6CJOJQJ]aJhvCJOJQJaJ*jhvCJOJQJUaJmHnHuhv5CJOJQJ\aJv55F666666$d$Ifa$ $da$ $da$$a$v5555567789999":&:.:IJvk\I7)7)hv@CJOJQJaJ"hv@CJOJQJaJmH*sH*%hv5@CJOJQJaJmH*sH*hv5@CJOJQJaJhv5OJQJ\hv5@OJQJhv@OJQJmH*sH*hv@CJOJQJaJ(hYhv@CJOJQJaJmH*sH*"hv@CJOJQJaJmH*sH*%hv5@CJOJQJaJmH*sH*+hYhv5@CJOJQJaJmH*sH*$hv56CJOJQJaJmH*sH*666667aSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lal77 7"7$7D7aSSSS$d$Ifa$kd8$$Ifl\^)%e f t0644 lalD7F7J7L7N7b7aSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lalb7d7h7j7l77aSSSS$d$Ifa$kdt$$Ifl\^)%e f t0644 lal777777aSSSS$d$Ifa$kd $$Ifl\^)%e f t0644 lal779:::aWM>7dd^` $da$ $da$kd $$Ifl\^)%e f t0644 lal.:>:b:::;T;V;;<0<~<<<<<R=V=====> >J>>>>>> ??`?b???ǻteZhv6OJQJ^Jhv6CJOJQJ]aJ*jhvCJOJQJUaJmHnHuhv5CJOJQJ\aJhv5CJOJQJ\aJ$hv5CJOJQJaJmHnHuhvCJOJQJaJhvCJOJQJaJhv5CJOJQJaJhv@CJOJQJaJ"hv@CJOJQJaJmH*sH*#::;T;V;;~<<<<R=== >>>>?b?h?!$ !8"x$If`xa$ ! & F !8" ! & F !8" ! !8"$a$! !d & Fdh??????XA*$ 8"$If^`a$kdN!$$Ifl\t"40!4 la !$ !8"$Ifa$?@@ @"@&@@@Ekd!$$Ifl\t"40!4 la !$ !8"$Ifa$*$ 8"$If`a$?@@ @"@@@ AbBvBzBBB6D8DbDDDDEEEEEE2F6FbFFFFFFGHH¯{laWhvOJQJ^Jhv6OJQJ^Jhv6CJOJQJ]aJ*jhvCJOJQJUaJmHnHuhv5CJOJQJ\aJhv5CJOJQJ\aJ$hv5CJOJQJaJmHnHuhvCJOJQJaJhv6CJOJQJaJhv5CJOJQJaJhvCJOJQJaJhvOJQJ\aJ"@@@@ AAA[HH9!$ !8"$Ifa$*$ 8"$If`a$kd"$$Ifl\t"40!4 la ! !8"$IfAAA~AAAg[[L[!$ !8"$Ifa$ ! !8"$IfkdI#$$Ifl\t"40!4 la AAAAAAg[[L[!$ !8"$Ifa$ ! !8"$Ifkd#$$Ifl\t"40!4 la AAAXB^B`Bg[[L[!$ !8"$Ifa$ ! !8"$Ifkd$$$Ifl\t"40!4 la `BbBdBnBvBxBgXXXL ! !8"$If!$ !8"$Ifa$kdD%$$Ifl\t"40!4 la xBzBB8D`DDDg_THH= Pd^P ! !8"^ !$ !8"a$! !8"kd%$$Ifl\t"40!4 la DDDDDEEE4F6FFFFGdGGGHVHH 8"o#d & F d $ 8"da$ 8"d$a$! !d Pd^PHHIxIIILJJJKKVK^KKKL d`$ 8"@da$ $d & F od` $$ & F 8"da$ $ 8"da$ 8"o#d 8"dHH IPI`IxIIJJKKK:L>LLLRLLL*OJQJ\]aJmH*sH*g&h^hhhii4i6iLinipiri$d$7$8$H$If`a$$d$7$8$H$Ifa$d d` iii2i6iJiLilinipirivixiziiiiijjjdjjjjjjµ¨gYgIhi5hY5CJOJQJ\hrMhYCJOJQJ\/jh.hYCJOJQJU\mHnHuh.hYCJOJQJ\hYCJOJQJ\h.hY5CJOJQJ\hY5CJOJQJ\hY5CJOJQJaJhYCJOJQJaJhvCJOJQJaJhvCJOJQJ\aJhvCJOJQJ\aJhvCJOJQJaJritivixiiiijjdjyg`TTTT $$Ifa$gdYdd^`gdY $da$ykd&$$Ifl\ HP#$ p t(#644 la djjjjjjj<Vkd'$$Ifl0V'; M t644 laytY $IfgdYVkdP'$$Ifl0V'; M t644 laytY $$Ifa$gdYjjjjjjjjjjjjjjjRkkl^ldltllllóycQBQhY5CJOJQJ\aJ"hrMhY5CJOJQJ\aJ*hrMhY5CJOJQJ\aJmH*sH*hrMhY5CJOJQJ\hY5CJOJQJ\hYCJOJQJ\aJhrMhYCJOJQJ\aJhi5hY5CJOJQJ\hi5hYCJhYOJQJ^JhYhrMhYOJQJ^J hrMhY!hi5hY56CJOJQJ\jTkkll8l^lllllTmXm\m`mZn\n^nnnnnn !<<$IfgdY!$<<$Ifa$gdYdhgdY$ vxa$gdY $xxa$gdYll*mRmTm`mxmmmmm.nVnZn\n^nnnnnnnn򶨶~t~dTHhvCJOJQJaJh.hY5CJOJQJ\hrMhY5CJ"OJQJaJhYOJQJaJhrMhYOJQJaJhrMhY5CJOJQJ\hY5CJOJQJ\hrMhY5CJOJQJhY5CJOJQJhrMhY5OJQJ\aJhY5CJOJQJ\aJ"hrMhY5CJOJQJ\aJhYCJOJQJ\aJnnnn(oNoPopooopBpDpFpHp$a$ $dhxa$d$ vxa$gdYVkd ($$Ifl0/ ' t(644 laytYn(oNoPooopBpDpFpHpʷ~hvCJOJQJaJhYhvhv5CJOJQJ\aJ *hYhv5CJOJQJ\aJ mHsH$hv5CJOJQJ\aJ mHsH$hv5CJ OJQJ\aJ$mHsHhvCJOJQJhv5OJQJ\hv56OJQJ\] ,1h/ =!"8#n$n% H$$If!vh#v#v:V l t6575QM$$If7!vh#v#v:V l t65455a7$$If!vh#vP #v#v@ #v:V l t0#,5P 55@ 5$$If!vh#vP #v#v@ #v:V l t0#,5P 55@ 5$$If!vh#vP #v#v@ #v:V l t0#,5P 55@ 5$$If!vh#vD #v #v0 :V l t0#,5D 5 50 $$If!vh#vD #v #v0 :V l t0#,5D 5 50 $$If!vh#vD #v #v0 :V l t0#,5D 5 50 $$If!vh#v #v#v:V l t0",5 55$$If!vh#v #v#v:V l t0",5 55O$$If7!vh#v#v:V l t55a7$$Ifl!vh#v#v #vR#vJ:V l4 t$+++55 5R5J/ / / / / alf4$$Ifl!vh#v#v #vR#v#vN#v#v:V l4 t$+++,55 5R55N55/ / alf4$$Ifl!vh#v#v #vR#v#vN#v#v:V l4 t$55 5R55N55/ / alf4$$Ifl!vh#v#v #vR#v#vN#v#v:V l4 t$55 5R55N55/ / alf4$$Ifl!vh#v!#v#v :V l4 t0$6++5!55 / alf4$$Ifl!vh#v!#v#vK#v:V l4 t0$6++,55K5/ alf4$$Ifl!vh#v+#vz#vK#v:V l4 t0$65+5z5K5/ alf4$$Ifl!vh#v!#vS#v:V l t0$65!5S5/ al$$Ifl!vh#v!#vS#v:V l t0$65!5S5/ al$$Ifl!vh#vN#vq#v#vg#vn#v:V l t0$65N5q55g5n5/ al$$Ifl!vh#vN#vq#v#vg#vn#v:V l t0$65N5q55g5n5/ al;$$Ifl!vh#vN#vq#v#vg#vn#v:V l t0$65N5q55g5n5/ / / / / / / / / al$$Ifl!vh#vN#v#v%#v+#v #vj:V l t065N55%5+5 5j/ al$$Ifl!vh#vN#v#v%#v+#v #vj:V l t065N55%5+5 5j/ al-$$Ifl!vh#vN#v#v%#v+#v #vj:V l t065N55%5+5 5j/ / / / / / / / al$$Ifl!vh#vN#v#v{:V l t065N55{/ al$$Ifl!vh#vN#v#v{:V l t065N55{/ al$$Ifl!vh#vN#v#v{:V l t065N55{/ / / / / / / al@$$If!vh#v:V l tb%5$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#v#v:V l0;%,55554al$$Ifl!vh#v#v#v#v:V l0;%,55554al$$Ifl!vh#v#v#v#v:V l0;%,55554al$$Ifl!vh#v#v#v#v:V l0;%,55554al$$Ifl!vh#v#v#v#v:V l0;%,55554al$$Ifl!vh#v#v#v#v:V l0;%,55554al$$Ifl!vh#v#v#v#v:V l0;%,55554al$$Ifl!vh#v#v#v#v:V l0;%,55554alr$$If<!vh#vY":V l t065Y"a<$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a H$$If!vh#v#v:V l t655n$$If !vh#v$ #vp#v#v :V l t(#65$ 5p55 a ^$$If!vh#v#v:V l t6,5; 5M aytYX$$If!vh#v#v:V l t65; 5M aytYX$$If!vh#v #v:V l t(65 5aytYfG 666666666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~OJQJ_HmH nH sH tH J`J Normal dCJ_HaJmH sH tH R@R Heading 1$d@&6CJOJQJaJb@b Heading 2$d<@& 56CJOJQJ\]^JaJ\@\ Heading 3$$dx@&a$5CJOJQJaJR@R Heading 4$d@&6CJOJQJaJ\@\ Heading 5d<@&56CJOJQJ\]aJN@N Heading 6d<@&5OJQJ\\@\ & Heading 7d<@&CJOJQJaJmH sH tH V@V Heading 8d<@&6CJOJQJ]aJL @L Heading 9 d<@& OJQJ^JDA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( No List DoD Heading 1 Char6CJOJQJDoD Heading 3 Char5CJOJQJDoD Heading 4 Char6CJOJQJN @"N Footer !dCJOJQJaJ:o1: Footer Char CJOJQJH"@H Caption d6CJOJQJaJToQT Heading 2 Char 56CJOJQJ\]^JaJPoaP Heading 5 Char56CJOJQJ\]aJJoqJ Heading 6 Char5CJOJQJ\aJJoJ Heading 8 Char6CJOJQJ]aJHoH Heading 9 CharCJOJQJ^JaJJ>@J Title$da$5CJ OJQJaJ<o< Title Char5CJ OJQJnC@n Body Text Indentd <7$8$`5CJOJQJ\aJXoX Body Text Indent Char5CJOJQJ\aJ|@| Table GridA:V0aOJQJRB@R Body Text$da$5CJOJQJaJDoD Body Text Char5CJOJQJN@N "Header! !dCJOJQJaJ:o!: ! Header Char CJOJQJtO2t $Style Heading 1 + Centered #$xa$56CJ OJQJ\aJ poAp #Style Heading 1 + Centered Char56CJ OJQJ\aJ rO1Rr Style Heading 3 + Bold%x^`5CJOJQJ\aJPoaP Heading 7 CharCJOJQJaJmH sH tH .)q. Page Number\Q@\ ) Body Text 3($d<a$5CJOJQJ\aJJoJ (Body Text 3 Char5CJOJQJ\lR@l +Body Text Indent 2*$d<`a$CJOJQJaJVoV *Body Text Indent 2 CharCJOJQJaJrS@r -Body Text Indent 3,$d`a$B*CJOJQJaJph`o` ,Body Text Indent 3 CharB*CJOJQJaJphRP@R / Body Text 2.$da$CJOJQJaJDoD .Body Text 2 Char CJOJQJ6U`6 Hyperlink >*B*ph^@^ 2 Balloon Text 1d CJOJQJ^JaJmH sH tH Zo!Z 1Balloon Text Char CJOJQJ^JaJmH sH tH \O2\ Style13$da$5CJOJQJaJmH sH tH OB (Style 14 pt Bold Centered Before: 12 pt4$da$"5CJOJQJ\aJmH sH tH <OR< 7Style25CJ OJQJaJ(FARF Style3 6 & F ^`DoqD 5 Style2 Char5CJ OJQJ\aJ(f@fTOC 18 " dx)5CJOJQJ\aJmHnHsH tH uJQJ Style4#9 & F ^`010 Style5 : & Fb@bTOC 2; " dxx&CJOJQJ]aJmHnHsH tH uh@hTOC 3 < " dxx^#CJOJQJaJmHnHsH tH uT@T TOC 4=d^CJOJQJaJmH sH tH T@T TOC 5>d^CJOJQJaJmH sH tH T@T TOC 6?d^CJOJQJaJmH sH tH T@T TOC 7@d^CJOJQJaJmH sH tH T@T TOC 8Ad^CJOJQJaJmH sH tH T@T TOC 9Bd^CJOJQJaJmH sH tH X^@2X Normal (Web)Cddd[$\$CJOJQJaJZJ@BZ ESubtitleD$ da$56CJOJQJaJHoQH D Subtitle Char56CJOJQJaJVObV Style6F & FdCJOJQJaJmH sH tH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] d d  `'l1t8?rBKN@W_em~!^$0,0v5.:?H"P[]ijlnHp79<>ACDIOZkmuwFZ@!H'T'^'(((>/F/P25 666747>777899|:::;t;;;<<<F=???BHH&I@IZItIzLPTQQ6RSSS TV[|^g4"%)+.v567D7b777:h??@AAA`BxBDHLR[:]gridjjnHp8:;=?@BEFGHJKLMNPQRSTUVWXY[\]^_`abcdefghijlnopqrstvxyz{|}~8'@' ( VB ' C D"?VB ( C D"?VB ) C D"?VB 1 C D"?VB o C D"?VB p C D"?VB q C D"?VB r C D"?VB s C D"?VB t C D"? VB u C D"? VB v C D"? VB w C D"? VB x C D"? VB y C D"?VB z C D"?VB { C D"?VB | C D"?VB } C D"?VB ~ C D"?VB C D"?VB C D"?b C )"? VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"? VB C D"?!VB C D"?VB C D"?VB C D"?"VB C D"?#VB C D"?VB C D"?D  "?$D  "?%B S ?/@a# H I 8##''Z,[,,33==@DDD;J3E3X3k333344[4\4444444444455=5>5[5\5v5w55555Z6[6667777 7!777j8k888L9M9z9{9/:0:::::y;z;;;$<%<<<<===X=Y=========*>@@@'A(ACA_AnAoAAAAA B BBBfBgBBBBBC CC9C=CCC=DDDDDDDEE"F&F/F1FFFFFFGGTGGGHVIIIIIKJRJ8K=KSKUKMNvNNNO(O,OWO\OPP#R*RRR|SSTTTTUU4U9U=U@U|UUUUU^VVV,WoWPXTXXXXXYY~ZZZZZZZ[[[ [.[/[[[\\\\]]]]]]?^@^^^__________``*`+`M`N`z`aabbwccccccccdddd!d333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333O-tZ y*GQZRb*:KZu GgrJ 1""##$0$z$$$$%%O%V%%%%%%&6(G)l))00:22+>>??QA_AUGGWIIJKHKhKKKLLGLNLLLLLLL(MHMrO}PPPiQQWUUWY|Y|``` aa b+c=cwcddd!dT$T$%%%%%%%%%%&&&-&-33L LGLILLLLL)M*MANCN_S_SSSSSoToTqTvTUUWWWWWWWWWW!X'X*X,XaXiXXXXXYYYYAZBZoZxZ`vcwccdd!d ,$T&Me0Sla/69:FbS@): D8\~!Z\$d&AzB- *,*hJ0D`1944F;T J?s|oA¨}4ArCX6[1E< x 7Pb0=P[0(]ܴ]anppch$ TplS sjsJ'`itB~7kv $B x$&8>x7 88^8`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. hh^h`hH. ^`hH. L^`LhH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hhh^h`OJQJ^Jo(hH-h ^`o(hH.h  ^ `o(hH. ^ `o(hxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH*nb^n`b56>*CJOJQJ^JaJo(hHiu .0:^`:56B*CJOJQJ^JaJo(phhH..0^`05OJQJ^Jo(hH...^`OJQJ^Jo(hH.... h^`o(hH ` ^ ``o(hH ...... `^``o(hH....... ^`o(hH........ ^`o(hH.........s^`s5o(hH. 808^8`0o(hH.. 0^`0o(hH... pp^p`o(hH....  ^ `o(hH ..... ` ^ ``o(hH ...... `^``o(hH....... ^`o(hH........ ^`o(hH.........88^8`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.77^7`5CJaJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.dd^d`OJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`o(- ^`o(hH. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(oo^o`CJOJQJo(. ? L? ^? `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. OO^O`hH. L^`LhH.hee^e`OJQJ^Jo(hH-h ^`o(hH.h  ^ `o(hH. ^ `o(hxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHS^`OJQJ^Jo(hH-S^`OJQJ^Jo(hHoSpp^p`OJQJo(hHS@ @ ^@ `OJQJo(hHS^`OJQJ^Jo(hHoS^`OJQJo(hHS^`OJQJo(hHS^`OJQJ^Jo(hHoSPP^P`OJQJo(hH ^`o(hH. 55^5`o(hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.77^7`5o(hH.p ^`o(hH.p ^`hH.p pLp^p`LhH.p @ @ ^@ `hH.p ^`hH.p L^`LhH.p ^`hH.p ^`hH.p PLP^P`LhH.77^7`56o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. 55^5`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. 88^8`o(hH.77^7`56>*OJQJo(hH.$s^`s56B*OJQJo(phhH..0^`05\o(hH... 0^`0o(hH.... ^`o(hH ..... ^`o(hH ...... `^``o(hH....... `^``o(hH........ p^p`o(hH......... ^`o(hH. ^`hH. L^`LhH.  ^ `hH. w w ^w `hH. GLG^G`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.77^7`56CJaJo(hH.VV^V`56o(hH.. X^`Xo(hH... ^`o(hH....  ^ `o(hH ..... KK^K`o(hH ...... `^``o(hH....... !`!^!``o(hH........ ^`o(hH.........77^7`5CJaJo(hH.77^7`56o(hH.. X^`Xo(hH... ^`o(hH....  ^ `o(hH ..... KK^K`o(hH ...... `^``o(hH....... !`!^!``o(hH........ ^`o(hH.........s^`s5o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hhh^h`OJQJ^Jo(hH-h ^`o(hH.h  ^ `o(hH. ^ `o(hxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH88^8`o(. hh^h`o(hH.^`o( L^`LhH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.77^7`5>*@OJQJo(hH.77^7`5B*o(phhH.. 0^`0o(hH... 85^8`o(hH.... ^`o(hH ..... ^`o(hH ...... `^``o(hH....... `^``o(hH........ p^p`o(hH.........!pcF;444ArC(] TpbSsjs=P[7kvB xT&8>xMeJ?~!\$,*0St`1B- *B- *oAd&1E/]a1E 7P J0 : PS`1U0`1"@S`1U0`1W(.PS`1U0`1 y@S`1U0`1 y(n     ********.Z    bx> ;ݾ$    һ[         R    Μ    dl    hbx> ;VC    d fQ    h     *O    7        fQ    hB    ؊TLbx> ;2}^*******$WI {*W2Oa&c]}h}i jHlk1n=|}tA+)XSY *mY9vwcyc@,+ctc=c=c/ ' &)-2 d"468:<>TZbUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7& r.VnTime7.@ Calibri9& r.VnTimeH5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1hHgHgT2-U3n24Ecc 3qHX $P *m2! xx CarcassonnoBinh Nguyen Thanh             Oh+'0, px  $ Carcassonno Normal.dotmBinh Nguyen Thanh2Microsoft Office Word@F#@>@>T՜.+,0 hp ghostviet.com2Ec Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ[\]^`abcdefkRoot Entry F>mData d(1TableWordDocument.SummaryInformation(WDocumentSummaryInformation8_CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top