ࡱ> ,\bjbj 4P P \@h^" ]?_?_?_?_?_?_?$jA D>?9@^??v9v9v9]?v9]?v9v9:}>,?@2*26N> I??0@>RJD7JD?JD?Dv9??v9@JDP Y: Mu 1.4.- Ph lc I TRNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM B PHN ................... c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... THUYT MINH TI NGHIN CU KHOA HC CP C S NM HC 2018 - 2019 Tn ti: ......................... L)nh vc nghin cu: KHTN/KHKT-CN/KHXH-NV/KHGD/KHMT/& & . Loi hnh nghin cu: (C bn/ng dng/Trin khai) & & & & & & & .. Thi gian thc hin: 09 thng (t thng 9 /2018 n thng 5 /2019) Ch nhim ti: Nguyn Vn A Hc v: Chc v: B phn: in thoi NR: D: Nhng ngi phi hp chnh: Ghi cc thng tin ca cc c nhn theo mu v ghi r nhim v c giao ca tng c nhn (nu c). H v tnB phnNhim v c giaoCh k n v/bp phn phi hp chnh: Ghi cc thng tin ca cc n v theo mu v ghi r nhim v phi hp ca tng n v (nu c). Tn n vNi dung phi hpH v tn ngi i dinNi dung chi tit ca ti NI DUNG D KIND kin kt qu (Sn phm c th hoc s trang)Tin thc hin ti (Ghi thi gian t & . n & .)M U 1. Tnh cp thit ca ti 2. Tng quan tnh hnh nghin cu ca ti 3. i tng v phm vi nghin cu ti 4. Mc tiu v nhim v nghin cu ca ti 4.1. Mc tiu nghin cu 4.2. Nhim v nghin cu 5. Cu hi/gi thuyt nghin cu/& (nu c) 6. Phng php nghin cu (M t phng php) 7. ngh)a ca ti 8. Kt cu ca tiChng 1: C s l lun v thc tin (nu c) & & & & & & & & .& 1.1. Mt s khi nim 1.2. & .. 1.3. & .. & .Chng 2: Thc trng & & & & & ..& & & & .& 2.1. Mt s khi nim 2.2. Phn tnh nhng ni dung (nhng vn c bn cn c trin khai nghin cu) 2.2.1. & .. 2.2.2. & .. & 2.3. & . & Chng 3: Phng hng/ gii php/ xu hng/ & & & & & & & & & & & & & ... 3.1. & & & . 3.2. & & & . 3.2.1. & & & & .. 3.2.2. & & & & .. & .Chng & .KT LUN V KHUYN NGH 1. Kt lun 2. Khuyn ngh 2.1. i vi & . 2.2. i vi & & .Danh mc ti liu tham khoPh lc Kh nng ng dng, pht trin sau khi kt thc: (Nu cc thng tin v nhu cu ca x hi v trin vng p dng ca ti) .& & & & & . Dng sn phm kt qu to ra: - S /biu : ..................................& & & & :<z@ x z | 0 D H T X Z ̼̩u_PEh(}6OJQJ^Jh(}6CJOJQJ]aJ*jh(}CJOJQJUaJmHnHu*jh! CJOJQJUaJmHnHuh(}5CJOJQJ\aJh(}5CJOJQJ\aJ$h(}5CJOJQJaJmHnHuh! h(}5CJOJQJaJh(}CJOJQJaJh)oh(}6CJOJQJaJh)oCJOJQJaJh(}CJOJQJaJ:<x ~ 0 Z  \ $ !88"Y^Ya$gd(}$ & F 7!a$gd(}$ & F !a$gd(}$a$gd(} $a$gd(} !gd(} dgd(}Z n r t B H  > B Z "8x,8<>͖ͥͥu"h(}h(}6CJOJQJ\aJh(}5@CJOJQJaJh(}56CJOJQJaJh(}6CJOJQJ]aJhLpCJOJQJaJh)o6CJOJQJaJh(}6CJOJQJaJh)oCJOJQJaJh(}CJOJQJaJh(}5CJOJQJaJ+ "$Q=$ !@H$Ifa$gd)okd$$Ifl\ t"P @ t0#44 la$ !$Ifa$gd)o$&(,.&kd$$Ifl\ t"P @ t0#44 la$ !$Ifa$gd)o$ !a $Ifa$gd)o$ !@H$Ifa$gd)o.0246$ !$Ifa$gd)o$ !a $Ifa$gd)o$ !@H$Ifa$gd)o68>TxbQ@@@$ !$Ifa$gd)o$ & F 7!a$gd(}kdx$$Ifl\ t"P @ t0#44 las_K7$ !8 @H$Ifa$gd)o$ ! $Ifa$gd)o$ !@H$Ifa$gd)okd4$$IflF &D , t0'  44 las_K7$ !8 @H$Ifa$gd)o$ ! $Ifa$gd)o$ !@H$Ifa$gd)okd$$IflF &D , t0'  44 la,~sbQQQQ$ !$Ifa$gd)o$ & F 7!a$gd(}kd$$IflF &D , t0'  44 la*,>|~26>Rz*BLN幪~o`QDDDh! 5CJOJQJaJh! 6CJOJQJ\aJh! 5@CJOJQJaJhY85@CJOJQJaJh! 5CJOJQJ\aJh(}5CJOJQJ\aJh(}@CJOJQJaJh(}5@CJOJQJaJh(}CJOJQJaJhY8hY86CJOJQJaJhY8h(}6CJOJQJaJh(}5CJOJQJaJhY85CJOJQJaJ6B~p_______$ !$Ifa$gd(}kd5$$IflF#&? t0/'  44 layt}N~BDjlnrttdTH9h(}5@CJOJQJaJh(}CJOJQJaJh(}h! 5CJOJQJaJhY8hY85CJOJQJaJhY8hY8CJOJQJaJh)ohY86CJOJQJaJh(}h(}5CJOJQJaJh(}5CJOJQJaJh)oh! 6CJOJQJaJh! 5CJOJQJaJh! 56CJOJQJaJ"hY8hY856CJOJQJaJ"hY8h(}56CJOJQJaJn$ !@H$Ifa$gd)o$ ! $Ifa$gd)o$ !$Ifa$gd(}$ !$Ifa$gdY8$ !$Ifa$gd! @l~p_____K$ ! $Ifa$gd)o$ !$Ifa$gd(}kd$$IflF#&? t0/'  44 layt}&(*.<l|~ 𿰿p\ppPh~>_CJOJQJaJ&h! h~>_56@CJOJQJaJ&h! h! 56@CJOJQJaJ h! 56@CJOJQJaJh! 5@CJOJQJaJh(}CJOJQJaJhY85@CJOJQJaJh(}5@CJOJQJaJh)oh~>_6CJOJQJaJ#h)oh~>_6@CJOJQJaJh~>_5@CJOJQJaJ\KK:K$ !$Ifa$gd! $ !$Ifa$gd~>_kd$$IflF#&? t0/'  44 layt}$ !@H$Ifa$gd)o $ !@H$Ifa$gd)o$ ! $Ifa$gd)o$ !$Ifa$gd! p______K$ ! $Ifa$gd)o$ !$Ifa$gd* kdH$$IflF#&? t0/'  44 layt} *0F^,2BHJ͹͹͹o_RhY86CJOJQJaJh)oh(}5CJOJQJaJh)oh)o5CJOJQJaJh(}h(}5CJOJQJaJh! 5@CJOJQJaJhY85@CJOJQJaJh* CJOJQJaJ&hY8h* 56@CJOJQJaJ&hY8hY856@CJOJQJaJh)o5@CJOJQJaJh* 5@CJOJQJaJ*,.\K7$ ! $Ifa$gd)o$ !$Ifa$gd* kd$$IflF#&? t0/'  44 layt}$ !@H$Ifa$gd)o.0`xp______K$ ! $Ifa$gd)o$ !$Ifa$gd* kd$$IflF#&? t0/'  44 layt},.0\K7$ ! $Ifa$gd)o$ !$Ifa$gd* kd[$$IflF#&? t0/'  44 layt}$ !@H$Ifa$gd)o02BDFp_K7$ !@H$Ifa$gd)o$ ! $Ifa$gd)o$ !$Ifa$gd* kd $$IflF#&? t0/'  44 layt}FHJRNbNpdTC99 dgd(}$ & F 7!a$gd(}$ & F !a$gdY8 $ !a$gd(}kd $$IflF#&? t0/'  44 layt}<>NPRTNNLN`NNNNNNOO8OTOVOOOOOOOOhPPPPQ0Q̦̦̦̘̘̘̘̘̘̿̿zjh! hO5CJOJQJaJhx[56CJOJQJaJh(}56CJOJQJaJh)oCJOJQJaJUhY8CJOJQJaJhY85CJOJQJaJh(}5CJOJQJaJh(}CJOJQJaJh(}6CJOJQJaJhY86CJOJQJaJh)o6CJOJQJaJ&& .. - Bng s liu/ Tp x l s liu: & & & & & & & . - Bo co phn tch: & & & & & & & & & & & & .. - Bn kin ngh (nu c): & & & & & & & & & & & & & . Kinh ph thc hin ti: Tng kinh ph: Bng ch: Trong : Kinh ph h tr ca Nh trng: Kinh ph ca b phn: Cc ngun kinh ph khc (nu c): .& & & .& & & & & & & & & & & .. D tr kinh ph ti theo cc mc chi (km bn d tr chi tit kinh ph). Xc nhn ca Khoa/b mnCh nhim ti D TON KINH PH TI (T ngn sch s nghip khoa hc) Kinh ph thc hin ti (triu ng). TTNgun kinh phTng sTrong Thu khon chuyn mnNVL, nng lngThit b my mcChi khc 1 2Trong : - Ngn sch SNKH - Gi chun quy iTng s TTNi dung cc khon chiThnh tinTriu ngT l %1 2 3 4 Thu khon chuyn mn: - Kho st - Vit bo co cc loi Nguyn, vt liu, nng lng: Thit b my mc chuyn dng: Chi khc: Tng cng: Gii trnh cc khon chi (Triu ng) Khon 1: Thu khon chuyn mn. TTNi dung thu khonThnh tin Khon 2. Nguyn vt liu, nng lng TTNi dungn v oS lngn giThnh tin2.1 2.2Nguyn, vt liu Mua sch, ti liu, s liu CngKhon 3. Thit b my mc chuyn dng TTNi dungn v oS lngn giThnh tin3.1 3.2 3.3 3.4Mua thit b cng ngh Mua thit b th nghim, o lng Khu hao thit b Thu thit b Vn chuyn lp tCngKhon 4. Chi khc TTNi dungThnh tin4.1 4.2 4.3Cng tc ph Chi ph nh gi, kim tra, nghim thu - Chi ph kim tra - Chi ph nghim thu Chi khc: - Hi tho - Hi ngh - n lot ti liu, vn phng phm - Dch ti liu - Ph cp ch nhim ti - Cc chi khcCng H Ni, ngy...... thng....... nm 20.... Xc nhn ca b phnCh nhim ti bNNO8O\OtOOOOhPQ2QTQ$ !$Ifa$gd! $ !e^e`a$gd(}$ !88"Y^Ya$gd(}$ & F 7!a$gd(} dgd(} 0Q2QTQVQXQZQ\QQQQ"RrRRRRRR^S`SSôwdwRw?w9w h(}aJ$h(}h(}CJOJQJaJmH LsH L"h(}CJOJQJ^JaJmH*sH*$h(}h(}CJOJQJaJmHsHh(}CJOJQJaJh(}6CJOJQJ]aJhO6CJOJQJ]aJ$h(}5CJOJQJ\aJmH*sH*h(}5CJOJQJ\aJh(}CJOJQJaJhO56CJOJQJaJh! hO5CJOJQJaJ"h! hO56CJOJQJaJTQVQXQQQQ"R(RFRRRXRjRyyyyy$d$Ifa$gd)o $da$gd(}$ !e^e`a$gd(}Tkdn $$Ifl0& t644 laeyt! jRlRnRpRrRRRRRvvveeee$d$Ifa$gd)od$Ifgd)o{kd $$Ifl4\ F$`` `RJ t$44 lalf4RRRRRK:::$d$Ifa$gd)okd $$Ifl4֞ F $ RN t$44 lalf4RS4S\S^S`SbSdSfS $Ifgd)od$Ifgd)ofShSjSzS|SK:,,d$Ifgd)o$d$Ifa$gd)okd $$Ifl4֞ F $ RN t$44 lalf4|S~SSSSS=kd $$Ifl4֞ F $ RN t$44 lalf4d$Ifgd)oSSSSSSSDkd$$Ifl4F!$`!` t0$6  44 lalf4$d$Ifa$gd)o $da$gd(} dgd(}SSSSSSSTTT8U:UBUlUUUUVVV״ס{hR<ס6 h(}aJ*h(}h(}6CJOJQJ]aJmHsH*h(}h(}5CJOJQJ\aJmHsH$h)o5CJOJQJ\aJmHsH*h(}h(}5CJOJQJ\aJmHsHh(}CJOJQJaJmH*sH*$h(}h(}CJOJQJaJmHsHh(}CJOJQJaJmH sH $h(}h(}CJOJQJaJmHsHh(}CJOJQJaJh(}6CJOJQJ]aJh(}CJOJQJ]aJSSSSTTT:kdj$$Ifl4\!$K t0$644 lalf4$d$Ifa$gd)od$Ifgd)oTT TTTTTHT^TTTUU2U4U6U$d$If^a$gd)o$d$Ifa$gd)o$d$Ifa$gd)od$Ifgd)o6U8U:UlUUUYLLLB dgd(} $da$gd(}kdM$$Ifl4\+$+zK t0$644 lalf4UUU V VVVV`RRE $Ifgd)od$Ifgd)okd($$IflF!t$!S t0$6  44 lal$d$Ifa$gd)oVVVbVhVzVVVVVojjYYYYYY$d$Ifa$gd)ogd(}kd$$IflF!t$!S t0$6  44 lal VVVVXVbVVVVVVBWVWZWWWWWW XXX&YJYxYZRZ|Z.[L[`[[ʽʠʽʠʠufWh(}6CJOJQJ]aJh(}h(}CJOJQJaJ$h(}h(}CJOJQJaJmHsH"h(}CJOJQJ^JaJmH*sH* h(}aJh(}CJOJQJaJ!h(}5CJOJQJaJmH*sH*h(}5CJOJQJaJh(}5CJOJQJ\aJh(}CJOJQJaJmH*sH*h(}h(}CJaJmHsHh(}CJaJVVVVV8***d$Ifgd)okd$$IflֈN"$Nqgn t0$644 lalV2W4W6W8W:Wd$Ifgd)o:WW@WBW8***d$Ifgd)okd$$IflֈN"$Nqgn t0$644 lalBWDWVWXWd$Ifgd)o $Ifgd)oXWZWWW83"$d$Ifa$gd)ogd(}kd$$IflֈN"$Nqgn t0$644 lalWWWWW X$d$Ifa$gd)o X XXXX8***d$Ifgd)okd $$IflֈN!LX $N%+ j t0644 lalX&X.X\XXXXYY Y YYd$Ifgd)o YYYYY8***d$Ifgd)okd$$IflֈN!LX $N%+ j t0644 lalYY"Y$Y$d$Ifa$gd)od$Ifgd)o$Y&YJYPY83"$d$Ifa$gd)ogd(}kd$$IflֈN!LX $N%+ j t0644 lalPYbYxYzYYYYYYY`RRRRRRd$Ifgd)okdb$$IflFN$N{ t06  44 lal$d$Ifa$gd)o YZ&ZRZfZ|ZZZZ.[L[N[$d$Ifa$gd)o $Ifgd)od$Ifgd)o N[P[R[\[^[q`O`$d$Ifa$gd)o$d$Ifa$gd)okd$$IflFN$N{ t06  44 lal^[`[p[[[ \"\qddSHS $Ifgd)o$d$Ifa$gd)o $da$gd(}kd$$IflFN$N{ t06  44 lal[[[[[ \"\$\(\*\,\ʺh(}h(}CJOJQJaJmH sH h(}OJQJaJmH sH h(}5CJOJQJaJh(}CJOJQJaJh(}6CJOJQJ]aJ "\$\&\(\,\gd(} dgd(}Okd$$Ifl0E$ tb%44 la21h:p! / =!"h#7$h% $$If!vh5P 55@ 5#vP #v#v@ #v:V l t0#,5P 55@ 5$$If!vh5P 55@ 5#vP #v#v@ #v:V l t0#,5P 55@ 5$$If!vh5P 55@ 5#vP #v#v@ #v:V l t0#,5P 55@ 5$$If!vh5D 5 5,#vD #v #v,:V l t0',5D 5 5,$$If!vh5D 5 5,#vD #v #v,:V l t0',5D 5 5,$$If!vh5D 5 5,#vD #v #v,:V l t0',5D 5 5,$$If!vh555?#v#v#v?:V l t0/',555?yt}$$If!vh555?#v#v#v?:V l t0/',555?yt}$$If!vh555?#v#v#v?:V l t0/',555?yt}$$If!vh555?#v#v#v?:V l t0/',555?yt}$$If!vh555?#v#v#v?:V l t0/',555?yt}$$If!vh555?#v#v#v?:V l t0/',555?yt}$$If!vh555?#v#v#v?:V l t0/',555?yt}$$If!vh555?#v#v#v?:V l t0/',555?yt}$$If!vh555?#v#v#v?:V l t0/',555?yt}[$$Ife!vh55#v#v:V l t65aeyt! $$Ifl!vh55 5R5J#v#v #vR#vJ:V l4 t$+++55 5R5J/ / / / / alf4$$Ifl!vh55 5R55N55#v#v #vR#v#vN#v#v:V l4 t$+++,55 5R55N55/ / alf4$$Ifl!vh55 5R55N55#v#v #vR#v#vN#v#v:V l4 t$55 5R55N55/ / alf4$$Ifl!vh55 5R55N55#v#v #vR#v#vN#v#v:V l4 t$55 5R55N55/ / alf4$$Ifl!vh5!55 #v!#v#v :V l4 t0$6++5!55 / alf4$$Ifl!vh5!55K5#v!#v#vK#v:V l4 t0$6++,55K5/ alf4$$Ifl!vh5+5z5K5#v+#vz#vK#v:V l4 t0$65+5z5K5/ alf4$$Ifl!vh5!5S5#v!#vS#v:V l t0$65!5S5/ al$$Ifl!vh5!5S5#v!#vS#v:V l t0$65!5S5/ al$$Ifl!vh5N5q55g5n5#vN#vq#v#vg#vn#v:V l t0$65N5q55g5n5/ al$$Ifl!vh5N5q55g5n5#vN#vq#v#vg#vn#v:V l t0$65N5q55g5n5/ alk$$Ifl!vh5N5q55g5n5#vN#vq#v#vg#vn#v:V l t0$65N5q55g5n5/ / / / / / / / / al$$Ifl!vh5N55%5+5 5j#vN#v#v%#v+#v #vj:V l t065N55%5+5 5j/ al$$Ifl!vh5N55%5+5 5j#vN#v#v%#v+#v #vj:V l t065N55%5+5 5j/ al]$$Ifl!vh5N55%5+5 5j#vN#v#v%#v+#v #vj:V l t065N55%5+5 5j/ / / / / / / / al$$Ifl!vh5N55{#vN#v#v{:V l t065N55{/ al$$Ifl!vh5N55{#vN#v#v{:V l t065N55{/ al $$Ifl!vh5N55{#vN#v#v{:V l t065N55{/ / / / / / / alP$$If!vh55#v:V l tb%5^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH R`R (}Normal d CJOJQJ_HaJmH sH tH R`R (} Heading 1$d@&6CJOJQJaJb`b (} Heading 2$d<@& 56CJOJQJ\]^JaJ\`\ (} Heading 3$$dx@&a$5CJOJQJaJR`R (} Heading 4$d@&6CJOJQJaJDA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List T/T (}Heading 1 Char6CJOJQJ_HmH sH tH T/T (}Heading 3 Char5CJOJQJ_HmH sH tH T/T (}Heading 4 Char6CJOJQJ_HmH sH tH N `"N (}Footer !dCJOJQJaJJ/1J (} Footer CharCJOJQJ_HmH sH tH H"@H (}Caption d6CJOJQJaJd/Qd (}Heading 2 Char056CJOJQJ\]^J_HaJmH sH tH N`bN (}Header !dCJOJQJaJJ/qJ (} Header CharCJOJQJ_HmH sH tH tt O Table Grid7:V0 dPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] Z N0QSV[,\ &08>N $.6.0FbNTQjRRRfS|SSST6UUVVV:WBWXWW XXYY$YPYYN[^["\,\!"#$%/12345679:;<=?@ABCDEFGHIJKLMO8@N( VB C D"?VB C D"?B S ?ca at&!&t _Toc296412044 -01347UYZ]^deh!'(+.1247;<>BDEIMQRWbghmnrsvw|~  "#&'+,0145:<?@BCFGLQTUXY\]_`dehikloprsxy{| #$()+,/04578=?CDFGKLPQSTWY\]abfgimp +./34:;>HMNPQWX[_bcfgjkqrxy| %()+,015NTX\]bvyz|} %'+,0245:  %()-.1268<=BCFGJKNOSVYZ]^chjknorsvwyz}~      ! " & 4 7 8 ; < @ A E Z ] ^ b c g i l m o      4 6 7 : ; ? @ C D F G J K O P S T W ] ` a d e g h k p t u y z }     " # ' ) + , 1 9 O T X Z [ ^ _ d e g h k l o t x $ & / 1 G O ` a f l q s , - 1 4 7 A C G I K L O T V X ] ^ b l r t w x | } !#$()-.1278:;>?EKLOPTUXY^_aglmopstz)-1589=@CDHKMNRSVW[]`afgknrsvw{~  %,`d " K O 9 N # $ . / F G e f 0 (33333333333 U &'CD\ q M% 9 O _ p 1 l 4ArCX6[U6M0V#77^7`56o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`6o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.4ArCU6M *O    !J     9?Y8* x[~>_Lp(})oO! }@ [ @{4 NUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7& r.VnTime7.@ CalibriA$BCambria Math"qhwgh3f f q7243qHP ?(}2!xxUserXUANHT Oh+'0X  ,8@HPUser Normal.dotmXUANHT3Microsoft Office Word@@( @42*f ՜.+,0 hp HOME Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ[\]^_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F-2*Data Q91Table`^DWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top