ࡱ> -/,)` bjbj 4Z\\\\p2    $h>1- " 19^ R  О)\* t0,*f0" % 9 11 \\ CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc N XIN NG K HC LI, HC CI THIN IM Knh gi: - Khoa& & & & & & & & & & & . - Phng o to Em tn l:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Sinh ngy: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Sinh vin lp:& & & & & & & & & & & . M sinh vin:& & & & & & & & & & .. in thoi: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Nay em lm n ny knh xin Nh trng, Phng o to, Khoa& & & & & & ..... v qu Thy c cho php em c ng k hc li/ hc ci thin im: 1. Tn mn:& & & & & & & & & & & & & & & & & .. M lp hc phn: & & & & 2. Tn mn:& & & & & & & & & & & & & & & & & .. M lp hc phn: & & & & 3. Tn mn:& & & & & & & & & & & & & & & & & .. M lp hc phn: & & & & 4. Tn mn:& & & & & & & & & & & & & & & & & .. M lp hc phn: & & & & 5. Tn mn:& & & & & & & & & & & & & & & & & .. M lp hc phn: & & & & Trong t hc& & & & & & & & & & F~ 8 . F " ( * ,  Z \ 48L|h9h96CJaJmH sH h@CJaJmH sH Uh=6CJaJmH sH h9CJaJmH sH h95CJaJmH sH h9h95CJ aJ mH sH "jh?CJUaJmHnHuh9h95CJaJmH sH h9h9CJaJmH sH *F~ 8 : H , ^ :Jd gd=6gd9 ^`gd9`gd9$a$gd9. hc k& & & & & . nm hc& & & & & & L do:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Knh mong Nh trng, Phng o to, Khoa& & & & & & & & & . v qu Thy c xem xt v gii quyt cho em. Em xin chn thnh cm n! H Ni, ngy & thng & & nm 20& & Xc nhn ca Khoa ch qun Sinh vin (k v ghi r h tn) "H\hƹ֩h9h95CJaJmH sH h95CJaJmH sH h9h96CJaJmH sH h9CJaJmH sH h9h9CJaJmH sH h9h9CJaJmH sH \gd921h:p9. A!"S#S$S% @@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No List Z#?Amn$NEz?)XY\ȑ08ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0ȑ0  8@( VB C D"?B S ??ZI 99tvWDvWDg\""\B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace T#&'*-/59:>nrsv{  $().RTUXY\]`aefijmntv{| /12569:>HKLOdfgjknos} ?CDHILMSUZ[^_bdhsuvyz~#$(CEFHILMOPRSV\##?@nn!#LM++CD``xy99<>st /BY\su\ Đại học Công Đoàn
Top